วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกครู Tipsเครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009/ว5267 คลิกที่นี่

เครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009/ว5267 คลิกที่นี่

Advertisement

เครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009/ว5267 คลิกที่นี่

เครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009/ว5267 คลิกที่นี่

ความหมายของพนักงานราชการ
พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
อ้างถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ.2547 ดังนี้

 

เครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009ว5267 คลิกที่นี่

ที่มาของระบบพนักงานราชการ
ภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามการปฏิรูประบบ ราชการ เมื่อปี พ.ศ.2545 สำนักงาน ก.พ. ได้นำระบบลูกจ้างสัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งขยายผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบการจ้างงานในส่วนของการจ้างผู้ทรง คุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงานราชการ” เพื่อดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจน

ตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่องการกำหนดลักษณะงาน ตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลัง การกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ คือ หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) และหลักคุณธรรม (Merit) ตลอดจนมอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนั้นระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ จึงกำหนดไว้อย่างกว้าง ฯ เพื่อให้ส่วนราชการมีความอิสระและยืดหยุ่น

 

 

Advertisement

เครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009ว5267 คลิกที่นี่

 

 

เครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009ว5267 คลิกที่นี่

 

เครื่องแบบพนักงานราชการ กศน. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ศธ 04009ว5267 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF คลิกที่นี่

Advertisement

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 คลิกที่นี่
2. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 คลิกที่นี่
3. หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่
4. เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 คลิกที่นี่
5. การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่
6. การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 คลิกที่นี่
7. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่
8. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 คลิกที่นี่
9. ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2555 คลิกที่นี่
10. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 คลิกที่นี่
11. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 คลิกที่นี่
12. เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ คลิกที่นี่
13. ข้อกำหนดว่าด้วยอายุสูงสุดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 คลิกที่นี่
14. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 คลิกที่นี่
15. หลักเกณฑ์พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
16. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่
17. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. คลิกที่นี่
18. 108 คำถามพนักงานราชการ 2 (พ.ศ.2560) คลิกที่นี่
19. การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิาการ คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาบริหารงานข้อมูลส่วนบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ที่ ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X