เคาะเกณฑ์ประเมินภายในสถาบันอาชีวะ

455

บอร์ด กอศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา
พ.ศ.2558 เตรียมประกาศใช้ ก.ย.นี้

วันนี้(13 ก.ค.)นายจรูญ ชูลาภ
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ
นี้ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)
มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ.2558 ซึ่งในวันที่ 22
ก.ค.นี้จะนำมติดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาเพื่อประกาศใช้ จากนั้นภายในเดือนกันยายน 2558
จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานศึกษา
และนำมาใช้ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ทุกแห่งที่เปิดสอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ

“หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังกล่าว มี 3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ และ30
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ทั้งนี้ถ้าตัวชี้วัดความสำเร็จใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สถาบันต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีถัดไป
แต่ถ้ายังไม่ผ่านอีกก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดกำกับติดตามตรวจสอบ
และร่วมกับสถาบันพัฒนา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีต่อไป”นายจรูญ
กล่าว. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 13 ก.ค. 58