เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน สพฐ. ปี 66-69 ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน แบบขั้นบันได ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

3180

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน สพฐ. ปี 66-69 ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนแบบขั้นบันได ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

Advertisement

ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบขั้นบันได (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน / ผู้ปกครองและลดความเหลื่อมล้ำ

  • อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน ปรับตามผลการศึกษาค่าใช้จ่ายจริง เพื่อให้ผู้เรียน มีเครื่องแบบนักเรียนครบ 1 ชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง/กระโปรง และเพิ่มเติมอีก 1ชุด สําหรับผู้เรียนยากจนตามเกณฑ์คัดกรองของ (กสศ.) ตั้งแต่ปีที่ 1 (พ.ศ. 2556)
  • อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน ปรับตามผลการศึกษาค่าใช้จ่ายจริง สําหรับอุปกรณ์ การเรียนพื้นฐาน อาทิ ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ

เพิ่มศักยภาพสถานศึกษา

Advertisement

  • ค่าจัดการเรียนการสอน ปรับให้สอดคล้อง กับรายจ่ายค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
  • ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมวิชาการ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ลูกเสือ/เนตรนารี และ ทัศนศึกษา ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสม

ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบขั้นบันได (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ปรับเพิ่มดังนี้

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน สพฐ. ปี 66-69 ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนแบบขั้นบันได ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน สพฐ. ปี 66-69 ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนแบบขั้นบันได ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ครม.อนุมัติ การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/