วันพุธ, กันยายน 27, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTเงินอุดหนุนรายหัว 2566 แนวทางการใช้เงินอุดหนุน การใช้เงินอุดหนุน แนวทางการดําเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินอุดหนุนรายหัว 2566 แนวทางการใช้เงินอุดหนุน การใช้เงินอุดหนุน แนวทางการดําเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Advertisement

เงินอุดหนุนรายหัว 2566 แนวทางการใช้เงินอุดหนุน การใช้เงินอุดหนุน แนวทางการดําเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามปฏิทินการดําเนินงาน ของโครงการฯ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/หน่วยงานในส่วนกลาง ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนที่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตาระดับ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,734 บาท
ภาคเรียนละ 867 บาท/คน
2) ระดับประถมศึกษา 1,938 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 969 บาท/คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,785 บาท/คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,938 บาท/คน

เรื่องราวที่น่าสนใจ รายการหนังสือเรียน 2566 ซื้อหนังสือเรียน แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปี 2566

เงินอุดหนุนรายหัว 2566 แนวทางการใช้เงินอุดหนุน การใช้เงินอุดหนุน แนวทางการดําเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Advertisement

ดาวน์โหลดแนวทางการใช้เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียนและทางราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเว็บไซต์ของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.bopp.go.th และเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน สพฐ. ปี 66-69 ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน แบบขั้นบันได ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

Advertisement

การใช้เงินอุดหนุน 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments