วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้เงินอุดหนุน 2566 แนวทางการใช้ เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงินอุดหนุน 2566 แนวทางการใช้ เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เงินอุดหนุน 2566 แนวทางการใช้ เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การใช้เงินอุดหนุน 2566 สพฐ.เผยแพร่เอกสาร แนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด แนวทาง การใช้เงินอุดหนุน 2566 ได้ที่นี่ค่ะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุดการจัดทำแนวทางกรดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการ ดังนี้
๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแนวทางหลักและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช ่วงวัย เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๓. แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นแนวทางที่กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ ที่ให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือกโดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง ๔ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงก์ด้านล่าง

แนวทางการใช้เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 อ่านต่อที่นี่ค่ะ

Advertisement

เงินอุดหนุน 2566 แนวทางการใช้ เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงินอุดหนุน 2566 แนวทางการใช้ เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม จุดเน้น สพฐ.2567 นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2567 

การเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน อกคศ. ล1477/2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Advertisement

ตำแหน่งว่างรับย้ายครู 2566 รอบที่ 1 รวมลิงก์ ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่ 

การใช้เงินอุดหนุน 2566 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments