มาแล้ว!! ก.ค.ศ.ประชุมทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1630

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของดันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้

สืบเนื่องมาจาก กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ และต่อมาได้มีการประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งจากการใช้กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีข้อหารือ และการร้องทุกข์ของส่วนราชการ และการฟ้องคดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นควรทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำ กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวออกบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน

จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้แทนส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ รวมจำนวน ๕๓ คน

มาแล้ว!! ก.ค.ศ.ประชุมทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาแล้ว!! ก.ค.ศ.ประชุมทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาแล้ว!! ก.ค.ศ.ประชุมทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาแล้ว!! ก.ค.ศ.ประชุมทบทวนกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม