เงินเยียวยา 2,000 สอศ.เตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้ผู้ปกครอง

3184

เงินเยียวยา 2,000 สอศ.เตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้ผู้ปกครอง

สอศ.เตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้ผู้ปกครอง
สอศ.เตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้ผู้ปกครอง

เงินเยียวยา 2,000 สอศ.เตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้ผู้ปกครอง

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) ใน 3 มาตรการ วงเงินกว่า 21,905 ล้านบาท

โดยมาตรการที่ 1 ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

มาตรการที่ 2 ขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐ และกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครอง ให้เท่ากับปีการศึกษา 2563และมาตรการที่ 3 การลดช่องว่างการเรียนรู้ (Learning Gaps) และลดผลกระทบด้านความรู้ ที่ขาดหายไป (Learning Loss) นั้น

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขณะนี้ได้ทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐ และเอกชนเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยา จำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองโดยเร็วที่สุดหากสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมา โดยเบื้องต้นได้กำหนดการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองไว้ใน 2 ช่องทาง โดยช่องทางที่หนึ่งจะเชิญผู้ปกครองมารับเงินสดที่สถานศึกษา ตามรูปแบบของการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเรียนฟรี 15 ปี ที่แต่ละสถานศึกษาเคยดำเนินการมาทุกปีอยู่แล้ว จะมีการเซ็นรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย และช่องทางที่สอง กรณีที่ผู้ปกครองมีหมายเลขสมุดบัญชีเงินฝากของตัวเอง สถานศึกษาจะทำการโอนเงินเยียวยาดังกล่าวเข้าบัญชีให้ โดยจะใช้สลิปการโอนเงินเป็นหลักฐานในการดำเนินการเบิกจ่าย

“ได้กำชับไปในหนังสือซักซ้อมความเข้าใจไปด้วยว่า เมื่อ สอศ.จัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาทั้งของรัฐ จำนวน 429 แห่ง และของเอกชน จำนวน 450 แห่ง จะต้องรีบจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวให้กับผู้ปกครองไม่ว่าจะในช่องทางใดก็ตามจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เงินเยียวยาดังกล่าวถึงมือผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาให้เร็วที่สุด จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 ต่อไป” เลขาธิการกอศ. กล่าว.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู