เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

4506
เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๕๓๕
ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยและ
ด้านคณิตศาสตร์ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และ
ได้มีการเผยแพร่ข้อสอบและเฉลยข้อสอบ และพบว่าข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ข้อ
คือข้อที่ ๒๓ ไม่สอดคล้องกับเฉลยข้อสอบ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเฉลยและเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การให้คะแนน นั้น สำนักทดสอบทางการศึกษาขอชี้แจงการดำเนินการ ดังนี้

๑. ข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ข้อ ๒๓ ในส่วนที่เป็นสถานการณ์ มีรูปภาพเรขาคณิต
จำนวน ㆍ รูป ที่ปรากฎในแบบสอบฉบับที่นักเรียนทำมีรูปร่างไม่เหมือนกับในเฉลยข้อสอบ เนื้องจากเกิดความ
ผิดพลาดจากขั้นตอนการจัดหน้าเพจในการพิมพ์ข้อสอบ ทำให้รูปเรขาคณิตเปลี่ยนขนาดและรูปร่าง ดังนี้
รูปเรขาคณิตรูปที่ ๑ เปลี่ยนขนาดและรูปเรขาคณิตจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปเรขาคณิตรูปที่ ๒ – ๔ เปลี่ยนขนาด แต่ไม่เปลี่ยนรูปเรขาคณิต
ดังนั้น การตรวจให้คะแนนจะยึดตามรูปภาพเรขาคณิตที่ปรากฎในแบบทดสอบฉบับที่นักเรียน
ได้ทำการทดสอบ
๒. ปรับแก้รูปภาพเรขาคณิตในเฉลยคำตอบข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ข้อที่ ๒๓
ให้ตรงกับรูปภาพในข้อสอบที่นักเรียนทำ และปรับเปลี่ยนเฉลยคำตอบจากเฉลย เนื่องจากรูปเรขาในรูปที่
๑ เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีแกนสมาตร ๔ แกน เปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีแกนสมมาตร ๒ แกน
ซึ่งเท่ากับรูปที่ ๔ ที่มีแกนสมมาตร ๒ แกน ดังนั้น ทำให้มีเฉลยที่ถูกต้องจำนวน ๒ ตัวเลือก คือ ตัวเลือกที่ ๑) รูปที่
๑ และ ตัวเลือกที่ ๔) รูปที่ ๔
๓. การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเลือกตอบ จะดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา
ตามเฉลยใหม่ซึ่งตรงกับแบบทดสอบที่นักเรียนได้ทำ
สำนักทดสอบทางการศึกษา
๘ เมษายน ๒๕๖๔
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิน
สำนักทดสอบทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
โทรศัพท์ 0๒ ๒๘๘ ๕๗๘๑
โทรสาร ๐๒ ๒๘๘ ๕๗๘๑

เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

 ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access รุ่นที่ 1 ประมาณวันที่ 23 – 25 พ.ย. 63 และรุ่นที่ 2 ประมาณวันที่ 25 – 27 พ.ย. 63

เผยแพร่ Test Blueprint เดือนพ.ย. 63

ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access วันที่ 23 พ.ย. – 7 ธ.ค. 63

สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access วันที่ 8 ธ.ค. 63 – 20 ธ.ค. 63

ศูนย์สอบสำรวจและจัดสนามสอบ วันที่ 21 – 27 ธ.ค. 63

เพิ่มเพื่อน

สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ วันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 64

ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 11 – 17 ม.ค. 64

ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ วันที่ 8 – 14 ก.พ. 64

จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 ก.พ. 64

ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ วันที่ 15 – 19 มี.ค. 64

จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 มี.ค. 64

ดำเนินการประเมิน NT วันที่ 24 มีนาคม 2564

สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ วันที่ 25 – 26 มี.ค. 64

ศูนย์สอบส่งกระดาษคำตอบให้กับสพฐ.วันที่ 29 – 2 เม.ย. 64

เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคำตอบ วันที่ 6 เม.ย. 64

ตรวจกระดาษคำตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ วันที่ 5 – 30 เม.ย. 64

ประกาศผล วันที่ 5 พ.ค. 64

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
-แบบทดสอบ
-เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน
-หนังสือชี้แจง

เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

เฉลยข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1g10XlkGxAeZRRVremZp3bQlsWpmX9nZI/view?usp=sharing

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.