เช็กด่วน กคศ.รับรอง 77 หลักสูตร ที่สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ ล่าสุด 22 ก.ย. 65 หลักสูตร กคศ รับรอง 2565

1941

เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Advertisement

เช็กด่วน!! กคศ.รับรอง 77 หลักสูตร ที่สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ ล่าสุด 22 ก.ย. 65 หลักสูตร กคศ รับรอง 2565

การขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้และกําหนดปิดรับการเสนอหลักสูตรอบรม การพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนา มาประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ซึ่งครบกําหนดการนับระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ให้แจ้งความประสงค์เพื่อขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ ในการพัฒนาข้าราชการครู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถใช้ได้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ให้แจ้งความประสงค์ ขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทาง google form หน้าเว็บไซต์ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น

บัดนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ เพื่อให้ครูสามารถนําผลการพัฒนาไปประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ได้ยื่นความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับรองหลักสูตรได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการนําหลักสูตรไปใช้ ให้สามารถใช้ได้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อหลักสูตรที่ กคศ.รับรอง 77 หลักสูตร คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

Advertisement

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม หลักสูตรอบรม ประกอบการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 27 หลักสูตร ที่ สพฐ. ขยายระยะเวลาให้ใช้ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/