ผอ.สทศ. กล่าวถึง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563

2511
 ผอ.สทศ. กล่าวถึง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563
ผอ.สทศ. กล่าวถึง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563

ผอ.สทศ. กล่าวถึง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563

สวัสดีครับ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับ ด้วยวันนี้ (4 พ.ค.63) ผอ.สทศ. กล่าวถึง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ผอ.สทศ. สพฐ.ศธ.  ระบุเนื้อหาดังนี้..

บางข้อคำถามจากสถานศึกษา…Q&A “สถานการณ์ในช่วง COVID-19 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 จะมีหรือไม่ ”

จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสรุวรรณ) ในช่วง COVID-19
“เพิ่ม (เวลาพัก)  ลด (ประเมิน)  งด (กิจกรรมที่ไม่จำเป็น)”

1.จากข้อกำหนดเชิงนโยบายและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าวข้างต้น คิดว่าน่าจะส่งผลต่อแผนการลงพื้นที่เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 ของ สมศ. (ความชัดเจนน่าจะมีมากขึ้นจากการประชุมอนุกรรมการฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 พ.ค.63) เพราะการประเมินคุณภาพภายนอกต้องดูความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลัก จะต้องให้สถานศึกษามีความพร้อมในด้านต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าจากการประเมินที่ผ่านๆ มา เป็นการประเมินที่ผู้ประเมินลงไปประเมิน ณ สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครู และการจัดการเรียรู้ให้ผู้เรียน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป บางพื้นที่อาจมีการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน หรืออาจมีครูและผู้บริหารอยู่โรงเรียน เมื่อวิธีการบริหารจัดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะส่งต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ ก็ต้องประสานงาน และประชุมหารือเพื่อความชัดเจนของแนวทางจาก สมศ.อีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจที่ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ของปีการศึกษา 2561 ก็จำเป็นต้องดำเนินการต่อไป

2.ตามที่ สพฐ. ได้มีหนังสือราชการแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อให้จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เพื่อ สมศ.จะได้นำรายงานไปวางแผนวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดส่งรายงานผ่านระบบ e-SAR ซึ่งเป็นระบบที่ สพฐ. และ สมศ. ร่วมกันพัฒนา โดยระบบสามารถเชื่อมโยงการรายงานไปยังระบบ AQA ของ สมศ. ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ได้ให้สถานศึกษา uploads ไฟล์รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เม.ย.2563 นั้น จากข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 พบว่า การจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์ e-SAR ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. (จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 29,865 แห่ง) สรุปได้ดังนี้
2.1 มีสถานศึกษาในสังกัด จัดส่ง SAR จำนวน 20,256 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 67.83)
2.2 มีสถานศึกษาในสังกัด ไม่ได้จัดส่ง SAR จำนวน 9,609 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 32.17)

3.แม้ว่าแนวโน้มการลงพื้นที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของ สมศ.อาจงด หรืออาจเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลา หรืออาจจะพัฒนาวิธีการประเมินภายนอกแบบใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเชิงนโยบาย และเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในข่วงนี้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานจัดส่ง SAR ปีการศึกษา 2561 เพื่อหน่วยงานต้นสังกัด สมศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะได้มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับใช้ในการวางแผน พัฒนา และดำเนินงานอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
3.1 ฝาก ผอ.สพท. กำกับติดตามการดำเนินงานของบุคคลากรที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ฝาก ผอ.รร.รับผิดชอบดำเนินการจัดส่ง
3.3 ฝาก คุณครูมีส่วนร่วมกับการดำเนินงาน

4.ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 คิดว่าควรให้สถานศึกษา focus เรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ให้ผู้บริหารและครูมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ช่วงเปิดเทอม (1 ก.ค.2563) รวมทั้ง งด หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ยังไม่จำเป็นในช่วงนี้ออกไปพลางก่อน

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา..

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/