เช็กด่วน!!   (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรม ครูประจำชั้น เพื่อเป็น นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  สังกัด สพฐ.

3011

เช็กด่วน!!   (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรม ครูประจำชั้น เพื่อเป็น นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  สังกัด สพฐ.

 

ตามที่ สพฐ. กำหนดให้มีการพัฒนาครู ประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง
อย่างน้อย 1 คน 1 สถานศึกษา เพื่อให้ครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด มีสมรรถนะในการนำจิวิทยา
ไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นั้น

 

บัดนี้ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ได้ดำเนินการสร้าง (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้น
เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาในหลักสูตร
ดังกล่าว จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบเพื่อเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์
ของเนื้อหาในหลักสูตรดังกล่าว ต่อไป

เช็กด่วน!!   (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรม ครูประจำชั้น เพื่อเป็น นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  สังกัด สพฐ.
เช็กด่วน!!   (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรม ครูประจำชั้น เพื่อเป็น นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  สังกัด สพฐ.

 

หากมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะประการใด ให้แจ้งโดยตรงที่ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563

 

เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง

  1. (ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยา
  2.  Info หลักสูตรนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
  3. เรื่องเดิม

 

ที่มา   สพฐ.