Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็กที่นี่!! จุดพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2561 สังกัด สพฐ.

Advertisement

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว784 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีรายละเอียดการกําหนดจุดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2561 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

1. การเตรียมการเข้ารับการพัฒนา (แก้ไข) [ ขนาดไฟล์ 650.18 KB ]
2. บัญชีจำนวนผูเเข้ารับการพัฒนา (แก้ไข) [ ขนาดไฟล์ 134.37 KB ]
3. สถานที่พัฒนา (แก้ไข) [ ขนาดไฟล์ 99.2 KB ]
4. หนังสือถึง ศธจ. [ ขนาดไฟล์ 361.85 KB ]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like