เช็กที่นี่! ผลย้ายและการบรรจุแต่งตั้ง ผอ.สพท.-รองผอ.สพท.

1874

ที่ ศธ 04009/ว 953 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนังสือ สพฐ. ว 953 ลง 28 ตค 63

บรรจุ ผอ เขต (1671 – 28 ตค 63)

บรรจุ รอง เขต (1673 – 28 ตค 63)

ผอ เขต (ขยายเวลา 2 ราย)

ย้าย ผอ เขต (1670 – 28 ตค 63)

ย้าย รอง เขต (1672 – 28 ตค 63)

ย้าย รอง เขต (ง) (1682-28 ตค 63)

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน