Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็กที่นี่!! รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร วิชาชีพครู

Advertisement

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง (24-04-2019) 

เพิ่มเพื่อน

รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต

Advertisement

1. ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

2. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)

Advertisement

3. ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

4. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

5. ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)

 

ที่มา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

 

You might also like