เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

3179

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ“ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา”โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู และรายชื่อ 9 สาขาวิชาเอก ที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

2) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3) ไฟฟ้ากำลัง

4) โทรคมนาคม

5) แมคคาทรอนิกส์

6) เครื่องวัดและควบคุม

7) เทคนิคอุตสาหกรรม

8) เทคนิคการผลิต

9) ช่างกลโรงงาน

10) เขียนแบบเครื่องกล

11) เครื่องกล


12) เครื่องมือและซ่อมบำรุง

13) ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

14) แม่พิมพ์โลหะ

15) แม่พิมพ์พลาสติก

16) ช่างยนต์

17) ช่างก่อสร้าง

18) โยธา

19) ช่างสำรวจ

20) สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์/ออกแบบตกแต่ง

21) อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

22) อุตสาหกรรมต่อเรือ

23) พาณิชย์นาวี

24) การจัดการโลจิสติกส์

25) อุตสาหกรรมยาง

26) เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์

27) ปิโตรเคมี


28) การพิมพ์

29) การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

30) การขุดเจาะน้ำมัน

31) เทคโนโลยีแสงและเสียง

32) ปิโตรเลียม

33) เทคนิคพลังงาน

34) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

35) ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

36) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

37) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

38) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

39) การท่องเที่ยว

40) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

41) สาขาวิชาเลขานุการ

42) การจัดการธุรกิจ

43) การจัดการสำนักงาน

44) การตลาด

45) การบัญชี

46) บริหารธุรกิจและพณิชยการ

47) โลจิสติกส์

48) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

49) ธุรกิจค้าปลีก

50) การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

51) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

52) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

53) เสื้อผ้าสำเร็จรูป

54) เคมีสิ่งทอ

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์

55) สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

56) ช่างกลเกษตร

57) เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

58) เทคโนโลยีภูมิทัศน์

59) ผลิตภัณฑ์ยาง

60) พืชศาสตร์

61) สัตว์ศาสตร์

62) พืชไร่

63) ปฐพีวิทยา

ประเภทวิชาการประมง

64) สาขาวิชาการควบคุมเครื่องจักร(เรือประมง)

65) ประมงทะเล

66) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

67) แปรรูปสัตว์น้ำ

68) อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาคหกรรม

69) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

70) คหกรรมศาสตร์

71) เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย

72) เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

73) แฟชั่นและสิ่งทอ

74) สปาและความงาม

75) เสริมสวย(เทคโนโลยีความงาม)

ประเภทวิชาศิลปกรรม

76) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

77) ศิลปกรรม

78) เซรามิค/เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา

79) ศิลปหัตถกรรม(รูปพรรณและเครื่องสาน)

80) การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี

81) ช่างทองหลวง

82) การออกแบบ

83) คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

84) คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

85) การถ่ายภาพและวิดีทัศน์

86) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

สาขาวิชาขาดแคลนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

เสนอเพิ่มเติมอีก 12 สาขา ได้แก่

87) นิติศาสตร์

88) อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน

89) การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม

90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

91) เคมีอุตสาหกรรม

92) วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

93) วิศวกรรมพลังงาน/พลังงานทดแทน

94) เทคโนโลยีระบบราง/วิศวกรรมขนส่งระบบราง

95) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบันเทิง/แอนนิเมชั่น

96) การตลาดดิจิตอล

97) อุตสาหกรรมศิลป์ และ

98) ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง

หมายเหตุ!! ต้องรอประกาศทางการจาก สอศ. อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ขอบคุณที่มา : คุณณภัค ถิรกุลยศมาดี