Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็กที่นี่!! รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ภาคเรียนที่ 1/2562

Advertisement

0

รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2562
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 5 รายการ ได้แก่

เพิ่มเพื่อน

ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าหนังสือเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ที่มา : สพฐ.

You might also like