เช็ก !! กรมควบคุมโรค  ให้ทุกจังหวัด แจ้งผู้เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปฏิบัติ 5 ข้อ ตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด สะกัด โควิด-19 !!

2021

เช็ก !! กรมควบคุมโรค  ให้ทุกจังหวัด แจ้งผู้เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปฏิบัติ 5 ข้อ ตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด สะกัด โควิด-19 !!

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลําเนา

 

กรมควบคุมโรค ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือ จัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอําเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

๑. จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอําเภอและหมู่บ้าน เพื่อดําเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง

๒. จัดทําฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลําเนา ตั้งแต่วันที่ ๒๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานักหรือ ที่พักอาศัยจนครบ ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลําเนา

 

๔. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

       ๔.๑ ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
๔.๒ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ํา ช้อนส้อม
๔.๓ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ นาน ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐ % ลูบมือจนแห้ง
๔.๔ หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
       ๔.๕ หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
               สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดําเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ลงชื่อ  นายสุวรรณชัย   วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค

 

เช็ก !! กรมควบคุมโรค  ให้ทุกจังหวัด แจ้งผู้เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปฏิบัติ 5 ข้อ ตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด สะกัด โควิด-19 !!
เช็ก !! กรมควบคุมโรค  ให้ทุกจังหวัด แจ้งผู้เดินทางกลับมาจาก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปฏิบัติ 5 ข้อ ตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด สะกัด โควิด-19 !!

 

ที่มา  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ