Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็ก !! ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศให้ใช้ สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา

เช็ก !! ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศให้ใช้ สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา

Advertisement

เช็ก !! ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศให้ใช้ สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา

 

เพิ่มเพื่อน

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 66ง ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องการใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ รวมถึงข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ที่หน่วยงานกำหนดให้ต้องใช้ใบอนุญาตฯ สามารถใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

Advertisement

Advertisement

เช็ก !! ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศให้ใช้ สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา
เช็ก !! ราชกิจจานุเบกษา  ประกาศให้ใช้ สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา

 

**ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่**

 

ที่มา   คุรุสภา