Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็คชื่อโรงเรียนด่วน!! สพฐ.จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2561)

Advertisement

ด่วนที่สุด

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการ

Advertisement

อินเทอร์เน็ตเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๒๐๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว๒๒๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปการจัดสรรงบประมาณค่าเข่าอินเทอร์เน็ต จํานวน 6 ชุด

๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต จํานวน ๑ ชุด

๓. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต จํานวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทําการบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/schreet และอ้างถึง ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคําเนินการตรวจสอบและยืนยัน ข้อมูลที่โรงเรียนได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th/schnet60 เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจมาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณค่าเซ่าอินเทอร์เน็ต ความแจ้งแล้วนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ โรงเรียนตามบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้ บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรผการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๕๓๖ 

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

หนังสือนำส่ง

บัญชีจัดสรรงบประมาณ สพป.

บัญชีจัดสรรงบประมาณ สพม.

 

ที่มา : OBECLINE 2018

You might also like