Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็คด่วนที่นี่!! คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

Advertisement

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่
1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

    บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                            <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>


ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ


Advertisement

You might also like