เช็คด่วนที่นี่! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ล่าสุด 31 จังหวัด

497

กศจ.ที่ประกาศเพิ่มเติมจะปรากฎด้านล่างนะครับ

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. กระบี่

คลิก>>

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. จันทบุรี

คลิก>>

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ชลบุรี

คลิก>>

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ชุมพร

คลิก>>

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ตรัง

คลิก>>

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ตราด

คลิก>>

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ตาก

คลิก>>

8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นครนายก

คลิก>>

9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นครปฐม

คลิก>>

10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นครราชสีมา

คลิก>>

11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นครศรีธรรมราช

คลิก>>

12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นนทบุรี

คลิก>>

13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ประจวบคีรีขันธ์

คลิก>>

14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. พระนครศรีอยุธยา

คลิก>>

15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. พิษณุโลก

คลิก>>

16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ภูเก็ต

คลิก>>

17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ยโสธร

คลิก>>

18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ราชบุรี

คลิก>>

20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ลำพูน

คลิก>>

21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สมุทรสงคราม

คลิก>>

22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สมุทรสาคร

คลิก>>

23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สระแก้ว

คลิก>>

24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สิงห์บุรี

คลิก>>

25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สุราษฎร์ธานี

คลิก>>

26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. อุดรธานี

คลิก>>

27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. อุตรดิตถ์

คลิก>>

28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. อุทัยธานี

คลิก>>

29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)

คลิก>>

30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย  กศจ.ระนอง

คลิก>>

31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย  กศจ.ลำปาง

คลิก>>

กศจ.ที่ประกาศเพิ่มเติมจะปรากฎด้านล่างนะครับ

หลักสูตรที่ใช้ในการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ปี 2560 จะแบ่งหลักสูตรในการสอบออกเป็น 3 ภาค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

———– ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150 คะแนน ประกอบไปด้วย

1) ความรอบรู้ 50 แนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 สังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

        1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

        1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

            1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ

            1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

            1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

            1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

            1.4.7 กฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย  

        1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

2) ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้  

            2.1 ความสามารถด้านตัวเลขให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  

            2.2 ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความการสรุปความการตีความการขยายความการเรียงข้อความการสะกดคำการแต่งประโยคและคำศัพท์  

            2.3 ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย  

3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  

        3.1 คุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู

        3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

        3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

        3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

        3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

——— ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน  

1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร         
        1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         
        1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว         
        1.4 การพัฒนาผู้เรียน

         1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

         1.6 การวิจัยทางการศึกษา         
         1.7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

         1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

        1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 75 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก                                                                                                                                        

————– ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  50 คะแนนให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมโดยประเมินจาก 1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์