Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็คด่วนที่นี่! สพฐ.แจ้งตำแหน่งว่าง สำหรับใช้บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 901 อัตรา

Advertisement

ที่ ศธ 04009/ว 3727 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๐๘๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๖๙๕ ลงวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๑

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่ว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ ใช้บริหารจัดการตามความสําคัญจําเป็น ความแจ้งแล้ว นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน ๙๐๑ อัตรา โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนตามที่กําหนด ทั้งนี้ เมื่อจะบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยดังกล่าวให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กําหนด และอัตราเงินเดือนที่เหลืออยู่ไม่สามารถนําไปใช้เป็นอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหน่งว่างไม่มีเงิน หรือนําไป กําหนดเป็นตําแหน่งเพิ่มใหม่ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดําเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคําสั่งตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมส่งคําสั่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้จัดทําข้อมูลไว้สําหรับ ควบคุมการใช้ตําแหน่งให้ตรงกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ 

(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

กลุ่มแผนอัตรากําลัง โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘

 

เปิดอ่านทั้งหมด >> หนังสือการตัดโอนแจ้ง สพท. ว3727

ที่มา : สพร.สพฐ.


You might also like