เช็คด่วน! สพม. 7 รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท 23 อัตรา

2286

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  7 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 23 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานราชการทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

1. พนักงานราชการครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

2. พนักงานราชการครู กลุ่มวิชาสังคม จำนวน 3 อัตรา

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรบำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา” จังหวัดปราจีนบุรี

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปารจีนบุรี

3. พนักงานราชการครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวังไพรวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี

4. พนักงานราชการครู สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครนายก

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จังหวัดนครนายก

5. พนักงานราชการครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนร่มเกล้า จังหัวดปราจีนบุรี

6. พนักงานราชการครู สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

7. พนักงานราชการครู สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

8. พนักงานราชการครู สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จังหวัดนครนายก

9. พนักงานราชการครู สาขาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

    – ปฏิบัติงานที่โรงเรียนองค์รักษ์

10. พนักงานราชการครู สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  1 อัตรา

    –

11.พนักงานราชการครู สาขาวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน  1 อัตรา