เช็คด่วน! 15วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดอปท. (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

1005

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมทีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

**ขอย้ำนะครับว่าข้อมูลนี้ยังไม่เป็นทางการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้**

โดยข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณ…จากเพจเตรียมสอบบรรจุครู by ยอด

รายละเอียดตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เปิดสอบมีดังนี้

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1.  ครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ

2. ครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์

3. ครูผู้ช่วยวิชาเอกวิทยาศาสตร์

4. ครูผู้ช่วยวิชาเอกเคมี

5. ครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์

6. ครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษา

7. ครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา

8. ครูผู้ช่วยวิชาเอกศิลปะ

9. ครูผู้ช่วยวิชาเอกนาฏศิลป์

10. ครูผู้ช่วยวิชาเอกดนตรี

11. ครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์

12. ครูผู้ช่วยวิชาเอกปฐมวัย

13. ครูผู้ช่วยวิชาเอกประถมศึกษา

14. ครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาจีน

15. ครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย

เรื่องที่สอบ

1. ความรู้เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ. ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ. ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ. ศ. 2546 1.5 พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการพ. ศ. 2551

1.6 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

1.7 กฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวข้องโดยตรง

2.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

2.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

2.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

2.3 จิตวิทยาการสอนและการแนะแนว

2.4 การพัฒนาผู้เรียน

2.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

2.6 การวิจัยทางการศึกษา

2.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.8 การวัดและประเมินผล

3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกเนื้อหากลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก

ที่มา : เพจเตรียมสอบบรรจุครู by ยอด