เช็คที่นี่ สาขาวิชาขาดแคลน ตามที่คุรุสภากำหนด สามารถขอหนังสือขออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน แทนใบประกอบวิชาชีพครู ในการสมัครสอบสังกัด สพฐ. และ สอศ.ได้

6433

เช็คที่นี่
สาขาวิชาขาดแคลน ตามที่คุรุสภากำหนด
สามารถขอหนังสือขออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน แทนใบประกอบวิชาชีพครู
ในการสมัครสอบสังกัด สพฐ. และ สอศ.ได้

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม   มีข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่ได้มีการกำหนดเป็น  สาขาวิชาขาดแคลน ตามที่คุรุสภากำหนด สามารถขอหนังสือขออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน แทนใบประกอบวิชาชีพครู ในการสมัครสอบสังกัด สพฐ. และ สอศ.ได้  ตามที่ได้มีหลายท่านสงสัยครับว่าวุฒิของตนนั้น สามรถสมัครสอบครูอาชีวศึกษา ปี 2562  ได้หรือไม่
วันนี้มีคำตอบครับ   จากราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  132  ตอนพิเศษ  41  ง    ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2558  ระบุดังนี้

 

สาขาวิชาขาดแคลน ตามที่คุรุสภากำหนด  สามารถขอหนังสือขออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน แทนใบประกอบวิชาชีพครู ในการสมัครสอบสังกัด สพฐ. และ สอศ.ได้
สาขาวิชาขาดแคลน ตามที่คุรุสภากำหนด สามารถขอหนังสือขออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน แทนใบประกอบวิชาชีพครู ในการสมัครสอบสังกัด สพฐ. และ สอศ.ได้

 

สาขาวิชาขาดแคลน ตามที่คุรุสภากำหนด  สามารถขอหนังสือขออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน แทนใบประกอบวิชาชีพครู ในการสมัครสอบสังกัด สพฐ. และ สอศ.ได้
สาขาวิชาขาดแคลน ตามที่คุรุสภากำหนด สามารถขอหนังสือขออนุญาตให้ปฏิบัติการสอน แทนใบประกอบวิชาชีพครู ในการสมัครสอบสังกัด สพฐ. และ สอศ.ได้

 

 

 

 

กล่าวโดยสรุปตามประกาศนี้
ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู   แต่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาขาดแคลนตรงตามประกาศรับสมัคร
และตรงตามที่คุรุสภากำหนด  ให้ขอหนังสือขออนุญาตปฏิบัติการสอน ที่มีอายุ 90 วัน  จากคุรุสภา เพื่อใช้สมัครสอบ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม  หวังว่าบทความนี้คงไขข้อสงสัย  และเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ