Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เตรียมตัวสมัคร!! สพฐ.จัดสรรธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปวช.เงินเดือน 9,000 บาท

Advertisement

0

เตรียมตัวสมัคร!! สพฐ.จัดสรรธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปวช.เงินเดือน 9,000 บาท

แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

1.1 คุณวุฒิ : วุฒิปริญญาตรี

1.2 อํานาจการจ้าง : ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคําสั่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว

1.3 ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

2. กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท

2.1 คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

Advertisement

2.2 อํานาจการจ้าง : ผู้อํานวยการสถานศึกษา

2.3 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.4 ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

2.5งบประมาณที่ใช้ : งบดําเนินงาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. ว5965
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันอังคาร ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561