เตรียมพร้อมสอบครูอาชีวศึกษา จำนวน 450 ข้อ ที่นี่!

3248

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำตัวอย่างข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย มาให้ทุกท่านได้ศึกษาและนำไปฝึกซ้อมเพื่อพิชิตการสอบครูผู้ช่วยในสนามสอบต่างๆครับ…

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สดเพียงข้อเดียว

1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?

ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ

ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง

ง.มีจริยธรรมต่ำ

ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ

2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?

ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู

ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด?

ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

ข. คำสั่งสอน

ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?

ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ

ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม

ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ

ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม

มากน้อย เพียงใด

5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม

ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ

ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ของสังคม

6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?

ก. เป็นเรื่องเดียวกัน

ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล

ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล

ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

ก. 2 ขั้น

ข. 3 ขั้น

ค. 4 ขั้น

ง. 5 ขั้น

ตอบ ข. 3 ขั้น

8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด?

ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี

ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี

ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี

ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี

ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี

9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?

ก. การหลบหลีกการลงโทษ

ข. การแสวงหารางวัล

ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ

ง. การทำตามคำมั่นสัญญา

ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ

10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?

ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)

ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม

ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ

ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ

ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)

11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?

ก. ความรอบคอบ

ข. การรู้จักประมาณ

ค. การอดทน

ง. ความยุติธรรม

ตอบ ค. การอดทน

12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?

ก. ความจริงใจต่อตนเอง

ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง

ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์

ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม

ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง

13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?

ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ

ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน

ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่

ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?

ก. พรหมวิหาร 4

ข. สังคหวัตถุ 4

ค. ธรรมของฆราวาส 4

ง. อิทธิบาท 4

ตอบ ง. อิทธิบาท 4

15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?

ก. อัตตญญุตา

ข. ธัมมัญญุตา

ค. อัตถัญญตา

ง. มัตตัญญุตา

ตอบ ข. ธัมมัญญุตา

16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?

ก. ขันติ

ข. โสรัจจะ

ค. หิริโอตัปปะ

ง. สัจจะ

ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ

17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?

ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ

ข. ธรรมของผู้ครองเรือน

ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?

ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่

ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน

ค. ลำเอียงเพราะเขลา

ง. ลำเอียงเพราะกลัว

ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน

19. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?

ก. เมตตา กรุณา

ข. มุทิตา อุเบกขา

ค. สติ สัมปัญชัญญะ

ง. ฉันทะ วิริยะ

ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ

20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?

ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร

ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร

ง. รู้อดีตชาติของตนเอง

ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร

21. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?

ก. มีศีล

ข. มีสมาธิ

ค. มีปัญญา

ง. มีสติ

ตอบ ข. มีสมาธิ

22. ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?

ก. ศีลข้อ 1

ข. ศีล 3 ข้อ

ค. ศีล 4 ข้อ

ง. ศีล 5 ข้อ

ตอบ ง. ศีล 5 ข้อ

23. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอไร?

ก. ค่านิยม

ข. วัฒนธรรม

ค. ความสามัคคี

ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

ตอบ ข. วัฒนธรรม

24. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด?

ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร

ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน

ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง

ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ

ตอบ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง

25. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด?

ก. เชื่อถือโชคลาง

ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร

ค. พึ่งพาอาศัยกัน

ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป

ตอบ ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร

26. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?

ก. วัฒนธรรม

ข. ประเพณี

ค. ความคิด

ง. การยอมรับ

ตอบ ง. การยอมรับ

27. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี

ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง

ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ

ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด

ตอบ ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี

28. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?

ก. พรหมวิหาร 4

ข. ปัจจัย 4

ค. อิทธิบาท 4

ง. อริยสัจ 4

ตอบ ข. ปัจจัย 4

29. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา?

ก. ค่านิยมทางจริยธรรม

ข. ค่านิยมทางสังคม

ค. ค่านิยมทางศาสนา

ง. ค่านิยมทางวัตถุ

ตอบ ค. ค่านิยมทางศาสนา

30. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?

ก. ค่านิยมทางสังคม

ข. ค่านิยมทางศาสนา

ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ

ง. ค่านิยมทางความจริง

ตอบ ง. ค่านิยมทางความจริง

31. Moral values หมายถึงข้อใด?

ก. ค่านิยมทางศาสนา

ข. ค่านิยมทางวัตถุ

ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ

ง. ค่านิยมทางความจริง

ตอบ ค. ค่านิยมทางจริยธรรม

32. สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด?

ก. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา

ข. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง

ค. ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม

ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ

ตอบ ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ

33. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด?

ก. ค่านิยมทางวัตถุ

ข. ค่านิยมทางความจริง

ค. ค่านิยมทางสังคม

ง. ค่านิยมทางจริยธรรม

ตอบ ก. ค่านิยมทางวัตถุ

34. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?

ก. การตอบสนอง

ข. พฤติกรรม

ค. การยอมรับ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. การตอบสนอง พฤติกรรม การยอมรับ

35. “สังคมใดที่มีค่านิยมถกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้า” คำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด?

ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ

ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ

ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย

ตอบ ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ

36. “ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงข้อใด?

ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน

ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน

ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน

37. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด?

ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ

ข. ค่านิยมแบบศักดินา

ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม

ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม

ตอบ ข. ค่านิยมแบบศักดินา

38. ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด?

ก. สังคมชั้นกลาง

ข.สังคมชั้นสูง

ค. สังคมชนบท

ง. สังคมเมือง

ตอบ ค. สังคมชนบท

39. พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด?

ก. ศาสนาพราหมณ์

ข. ศาสนาพุทธ

ค. ศาสนาฮินดู

ง. ศาสนาอิสลาม

ตอบ ก. ศาสนาพราหมณ์

43. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด?

ก. เอเชียตะวันออก

ข. เอเชียกลาง

ค. ยุโรปตะวันตก

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ค. ยุโรปตะวันตก

44.การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด?

ก. ความนิยมทางความจริง

ข. ค่านิยมทางวัตถุ

ค. ค่านิยมทางสังคม

ง. ค่านิยมทางพื้นฐาน

ตอบ ข. ค่านิยมทางวัตถุ

45. ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย?

ก. การเคารพผู้อาวุโส

ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป

ค. การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน

ง. การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ

ตอบ ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป

46.ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด?

ก. ความซื่อสัตย์สุจริต

ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค. ความสามัคคี

ง. ความกตัญญูกตเวที

ตอบ ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

47. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร?

ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม

ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม

48. ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด

ก. เศรษฐกิจ

ข. วัฒนธรรม

ค. ความก้าวหน้า

ง. การศึกษา

ตอบ ข.วัฒนธรรม

49. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด?

ก. คุณธรรม

ข. จริยธรรม

ค. วัฒนธรรม

ง. ศีลธรรม

ตอบ ข. จริยธรรม

50. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด?

ก. คุณธรรม

ข. จริยธรรม

ค. วัฒนธรรม

ง. ศีลธรรม

ตอบ ก. คุณธรรม

51. ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบ หรือไม่ชอบ เรียกว่าอะไร?

ก. ความรู้เชิงจริยธรรม

ข. เจตคติเชิงจริยธรรม

ค. เหตุผลเชิงจริยธรรม

ง. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ตอบ ข. เจตคติเชิงจริยธรรม

52. วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตามทฤษฏีการพัฒนา

ทางจริยธรรม?

ก. อายุ 0-2 ปี

ข. อายุ 2-8 ปี

ค. อายุ 8 ปีขึ้นไป

ง. อายุ 12 ปีขึ้นไป

ตอบ ข. อายุ 2-8 ปี

53. ข้อใดไม่เป็นหลักคุณธรรมตามแนวคิดของ อริสโตเติส?

ก. รอบรู้

ข. รอบคอบ

ค. กล้าหาญ

ง. รู้จักประมาณ

ตอบ ก. รอบรู้

54.ข้อใดไม่เป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศ?

ก. การพึ่งตนเอง

ข. การรักษาความสัตย์

ค. การประหยัด และออม

ง. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา

ตอบ ข. การรักษาความสัตย์

55.นายต้น เป็นคนที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ ตรงกับหลักทศพิธราชธรรม?

ก. อาชวะ

ข. มัทวะ

ค. ตะบะ

ง. อวิหิงสา

ตอบ ข. มัทวะ

56. ครูสมพวง สอนลูกศิษย์เข้าใจตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และสอบด้วยความสนุกสนานแสดงว่าครูสมศรี

มีคุณธรรมของกัลยาณมิตร ในข้อใด?

ก. ครู

ข. ภาวณีโย

ค. วัตตา

ง. วจนขโม

ตอบ ค. วัตตา

57. คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร?

ก. การมีเหตุผล

ข. การประพฤติปฏิบัติ

ค. การยอมารับของสังคม

ง. การยกย่องสรรเสริญ

ตอบ ข. การประพฤติปฏิบัติ

58. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด?

ก. อิทธิบาท 4

ข. พรหมวิหาร 4

ค. สังคหวัตถุ 4

ง. ฆราวาสธรรม 4

ตอบ ค. สังคหวัตถุ 4

59. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน คือ ?

ก. พรหมวิหาร 4

ข. อิทธิบาท 4

ค. สังคหวัตถุ 4

ง. ฆราวาสธรรม 4

ตอบ ข. อิทธิบาท 4

60. ครูปราณี จูงแขนคนแก่ข้ามถนนแสดงว่ามีคุณธรรมตามข้อใด?

ก. เมตตา

ข. กรุณา

ค. มุทิตา

ง. อุเบกขา

ตอบ ข. กรุณา

61. หลักธรรมที่สร้างมนุษยสัมพันธ์คือ?

ก. พรหมวิหาร 4

ข. อิทธบาท 4

ค. สังคหวัตถุ 4

ง. คุณธรรม 4

ตอบ ค. สังคหวัตุ 4

62. ครูวิไลกำลังจะลงโทษนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้ แต่คิดได้ว่ายังไม่สมควรลงโทษ แสดงว่าครูวิไล

มีคุณธรรมข้อใด?

ก. สัจจะ

ข. ทมะ

ค. ขันติ

ง. จาคะ

ตอบ ข. ทมะ

63.ผู้อำนวยการสถานศึกษา พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษให้ครูสมยศ เพราะไม่ชอบที่ครูสมยศ

ชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความลำเอียงในข้อใด?

ก. ฉันทาคติ

ข. โทสาคติ

ค. โมหารคติ

ง. ภยาคติ

ตอบ ข. โทสาคติ

64. ครูวิภาให้การดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด?

ก. ปุริสถิมทิส

ข. อุตตรทิส

ค. อุปริมทิส

ง. ปัจฉิมทิส

ตอบ ข. อุตตรทิส

65. ครูวินัย ประพฤติตนเป็นตนแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด?

ก. นิคคัณเห-นิคคคัณหารหัง

ข. ปัคคัณเห-ปัคคัณหารหัง

ค. ทิฏฐานุคติ

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ค. ทิฏฐานุคติ

66. การเข้าถึงธรรมะในข้อใดถือว่าเป็นขั้นได้รับผลจากกระทำ?

ก. ปริยัติธรรม

ข. ปฏิบัติธรรม

ค. ปฏิเวท

ง. โลกธรรม

ตอบ ค. ปฏิเวท

67. คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ ?

ก. สังคหวัตถุ 4

ข.ฆราวาสธรรม 4

ค. พรหมวิหาร 4

ง. อิทธิบาท 4

ตอบ ข. ฆราวาสธรรม 4

68. ความเป็นผู้รู้จัดประมาณ ตรงกับข้อใด?

ก. ธัมมัญญุตา

ข. มัตตัญญุตา

ค. กาลัญญุตา

ง. ปริสัญญุตา

ตอบ ข.มัตตัญญุตา

69. การปฏิบัติตนต่อผู้มีอุปการคุณ(ทิศ6)ทักขิณทิสหรือทิศเบื้องขวาได้แก่?

ก.บิดามารดา

ข.อาจารย์

ค. บุตรภรรยา

ง. มิตร

ตอบ ข.อาจารย์

70. “สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกำหนดกระทำของตนเอง”คือ?

ก. ค่านิยม

ข. จริยธรรม

ค. ประเพณี

ง. วัฒนธรรม

ตอบ ก.ค่านิยม

71. ข้อใดไม่ใช่ ค่านิยมวิชาชีพ ตามแนวคิดของสาโรช บัวศรี?

ก.วินัยของวิชาชีพของตน

ข. มารยาทของวิชาชีพของตน

ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม

ง.พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน

ตอบ ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม

72. ข้อใดเป็นค่านิยมพื้นฐาน ตามแนวคิดของสาโรธ บัวศรี?

ก. ศีลธรรม

ข. คุณธรรม

ค. กฎหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

73. แหล่งที่มาของค่านิยมของสังคมไทย คือ ?

ก. ศาสนา

ข. ระบบศักดินา

ค. ระบบเกษตรกรรม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

74. ข้อใดเป็นค่านิยมของสังคมชนบทในสังคมไทย?

ก. ช่วยเหลือจุนเจือกัน

ข. มีการแข่งขันสูง

ค. มีเหตุผลไม่งมงาย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ก. ช่วยเหลือจุนเจือกัน

75. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมของสังคมเมืองในสังคมไทย?

ก. นิยมตะวันตก

ข. ชอบฟุ่มเฟือยหรูหรา

ค. เห็นแก่ตัว

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ง. ไม่มีข้อถูก

76. ท่านตั้งใจจะชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง พบว่าคนเข้าคิวซื้อตั๋วเป็นแถวยาวมาก ท่านมีเพื่อนอยู่ในคิด

ต้นๆอาสาจะซื้อตั๋วให้ แต่ท่านก็จะเข้าคิวซ้อเอง ด้วยเหตุผลใด?

ก. ต้องการให้คนเห็นว่าเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรม

ข. เป็นการรักษาความยุติธรรม

ค. ถ้าฝากเพื่อนซื้อ คนในแถวคงไม่ยอม

ง. เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถซื้อตั๋วได้ด้วยตนเอง

ตอบ ข. เป็นการรักษาความยุติธรรม

77. ถ้าท่านเห็นผู้ร้ายกำลังหลักทรัพย์ และต่อมาผู้ร้ายถูกจับได้ ตำรวจขอร้องให้ท่านเป็นพยาน ท่าจะไม่เป็น

พยานให้ด้วยเหตุใด?

ก. เป็นการยุ่งยากเสียเวลา

ข. เป็นเพียงคดีเล็กๆไม่สำคัญ

ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม

ง. การเป็นพยานอาจเป็นภัยแก่ตนเองในภายหลัง

ตอบ ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม

78. มีนักธุรกิจคนหนึ่งได้มอบเงินให้ครูมาลี จำนวน 5,000 บาท โดยแจ้งว่าให้นำไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้บริจาค ขณะเดียวกันน้องชายมาลีประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก

แต่ครอบครัวของเธอมีเงินไม่พอหากท่านเป็นครูมาลีคงจะไม่นำเงินก้อนนี้ไป

ใช้ในการรักษาน้องด้วยเหตุผลข้อใด?

ก. เพราะไม่มีสิทธิ์ในเงินจำนวนนั้น

ข. เพราะเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์

ค. เพราะถ้าคนอื่นรู้เข้า ข้าพเจ้าคงถูกตำหนิอย่างแรง

ง. เพราะเป็นการยกยอกทรัพย์และผิดกฎหมาย

ตอบ ก. เพราะไม่มีสิทธิ์ในเงินจำนวนนั้น

79. การกระทำและเหตุผลของใครเหมาะสมมากที่สุด?

ก. บุญสมชอบซื้อของหนีภาษี เพราะเป็นการประหยัด

ข. บุญชูไม่ทุจริตในการสอบเพราะกลัวถูกจับได้

ค. บุญศรีสวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

ง. บุญมาหมั่นตรวจตราท่อไอเสียรถยนต์อยู่เสมอ เพราะไม่ต้องการให้อากาศเสีย

ตอบ ค. บุญศรีสวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

80. ในภาวะที่ค่าครองชีพสูง การทีรายได้เริ่มต้นตามอัตราข้าราชการ ทำให้ครูสนธยามีความรู้สึกต้อยต่ำใน

สังคมและมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ถ้าท่านเป็นเพื่อนของครูสนธยาท่านจะสนับสนุนความคิดของครูสนธยา

ในประเด็นใด?

ก. หาโอกาสศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มรายได้

ข. ควบคุมค่าใช้จ่ายและทำงานให้ดีที่สุด เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

ค. สอนพิเศษนอกเวลาราชการทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้มีรายได้มากๆ

ง. ร่วมทุนกับรุ่นพี่ทำโรงเรียนกวดวิชา ทำหน้าที่สอนและบริหารกิจการด้วย

ตอบ ข. ควบคุมค่าใช้จ่ายและทำงานให้ดีที่สุด เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

81. ในวันที่ครูสั่งให้นักเรียนต้องส่งรายงานตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นและมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า

หากใครทำผิดกติกานี้จะได้ 0 คะแนนปรากฏว่ามีนักเรียนคนหนึ่งนำมาส่งในวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งอ้างว่า

มีปัญหาจำเป็นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์งานฉบับนั้น ท่านคิดว่าครูจัดการกับปัญหานี้อย่างไร?

ก. ต้องให้ชี้แจงเหตุผลของการส่งช้าให้นักเรียนทุกคนทราบ พร้อมทั้งหักคะแนน

ข. ต้องให้ 0 คะแนน ตามที่ตกลงไว้แล้ว เพื่อเป็นการแสดงให้ทึกคนรู้ว่าท่านทำตามกติกา

ค. ต้องไปสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่าเป็นจริงก็หักคะแนนออกครึ่งหนึ่ง

ง. ต้องเผชิญผู้ปกครองได้ทราบเพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข

ตอบ ก. ต้องให้ชี้แจงเหตุผลของการส่งช้าให้นักเรียนทุกคนทราบ พร้อมทั้งหักคะแนน

82. ท่านได้พบว่าลูกศิษย์คนหนึ่งในชั้นเรียนที่ท่านเป็นครูประจำชั้นมีผลการเรียนต่ำลงกว่าเดิมมากและ

มีท่าทีซึมเศร้าท่านควรจะทำอย่างไร?

ก. เรียกมาพูดคุย และให้คำแนะนำ

ข. ส่งให้เข้ารับการปรึกษากับฝ่ายแนะแนว

ค. สอบถามข้อมูลจากครูผู้สอนคนอื่น และเพื่อนสนิท

ง. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข

ตอบ ก. เรียกมาพูดคุย และให้คำแนะนำ

83. จากความเชื่อที่ว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ผู้ปฏิบัติจะพบแต่ความโชคดีและความ

เจริญแต่ประเสริฐเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเลย เขาถูกลอตเตอรี่

เสมอจนมีฐานะร่ำรวยปรากฏการณ์นี้จะอธิบายได้ตามข้อใด?

ก. การถูกลอตเตอรี่เป็นความบังเอิญ

ข. การถูกลอตเตอรี่ไม่ได้แสดงถึงความเจริญ

ค. การปฏิบัติตามหลักธรรมจะปรากฏเป็นความจริงต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

ง. จากกรณีของประเสริฐ สรุปได้ว่าความเชื่อที่กล่าวข้าต้นไม่เป็นจริง

ตอบ ข. การถูกลอตเตอรี่ไม่ได้แสดงถึงความเจริญ

84. ข้อความ ขาว : นายคิดดีแล้วหรือที่จะเป็นครู ใครๆก็รู้ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย

เขียว: …………………………………….

ถ้าท่านเป็นเขียวที่ต้องการเป็นครู ท่านจะต้องอย่างไร?

ก. ถ้าทุกคนคิดอย่านาย แล้วจะมีใครสอนนักเรียน

ข. ก็เป็นจริงอย่างมี่นายพูด แต่วิชาชีพหางานง่าย

ค. งานของครู ได้เงินน้อยก็จริง แต่ชีวิตไม่เครียดมาก

ง. ปัจจุบันเงินเดือนครูไม่น้อยแล้ว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ตอบ ก. ถ้าทุกคนคิดอย่านาย แล้วจะมีใครสอนนักเรียน

85. เด็กซื้อขนม ทั้งขนมก๊อบแก๊บ ลูกกวาด น้ำอัดลม ถึงแสนล้านบาทต่อปี เพราะมีการกระตุ้นการโฆษณา

อย่างหนัก ถ้าท่านเป็นผู้ปกครองท่านมีแนวคิดที่จะแก้ไขการซื้อขนมดังกล่าวอย่างไร?

ก. ขอร้องให้ครูช่วยตักเตือนเด็กไม่ให้ซื้อขนมเหล่านั้น

ข. จ่ายค่าขนมให้ลูกในจำนวนที่พอดีในแต่ละวัน

ค. ยอมให้ลูกซื้อขนมดังกล่าวได้ตามข้อตกลงที่พ่อแม่และลูกยอมรับได้

ง. ขอร้องโรงเรียนไม่ให้ขายขนมเหล่านี้ในโรงเรียน

ตอบ ค. ยอมให้ลูกซื้อขนมดังกล่าวได้ตามข้อตกลงที่พ่อแม่และลูกยอมรับได้

86.ท่านคิดว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุ?

ก. ให้ท่านอยู่สถานที่พักคนชราเพราะมีระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

ข. ให้ท่านอยู่ด้วยและคอยดูแลท่าน เพื่อความผูกพันและใกล้ชิด

ค. ให้เลือกอยู่ตามใจท่าน เพื่อเป็นการสนองความต้องการ

ง. หาที่อยู่ดีๆ ให้เพื่อให้ท่านมีความสะดวกสบาย

ตอบ ข. ให้ท่านอยู่ด้วยและคอยดูแลท่าน เพื่อความผูกพันและใกล้ชิด

87. “ ฉันไม่เห็นว่าคนจะเข้าแถวซ้ออาหารในโรงอาหารกันเท่าไรเลย แล้วเธอจะมากะเกณฑ์ให้ฉันเข้าแถว

ไร้สาระ ไม่มีเหตุผล”ท่านควรให้เหตุผลกับผู้ที่พูดอย่างไร?

ก. การเข้าแถวเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เรายังทำได้ไม่จริงจังต้องช่วยกัน

ข. เป็นการปฏิบัติขอการเป็นพลเมืองดี มีวินัย

ค. เป็นการปฏิบัติของคนที่เจริญแล้ว

ง. เพื่อความเสมอภาคกัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

ตอบ ง. เพื่อความเสมอภาคกัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

88. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อคนที่ชอบวิ่งข้ามถนนได้สะพานลอย หรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์?

ก. เป็นคนที่น่ารับเกียจเนื่องจากชอบฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง

ข. เป็นคนที่น่ารำคาญเนื่องจากชอบสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยไม่จำเป็น

ค. เป็นคนที่น่าสงสารเนื่องจากอาจจะประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ในอนาคต

ง. เป็นคนที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง

ตอบ ง. เป็นคนที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง

89. จากทีวี
ปรากฏว่ามีการการสัมภาษณ์สาวงามหนึ่งที่อยู่ในฐานะ”คุณแม่ยังโสด”ว่ามี
ภาวการณ์ตั้งครรภ์โดย ไม่มีการสมรส
รู้สึกและเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรสาวงามนางนี้ให้คำตอบว่า
ความรู้สึกขณะที่ตั้งท้อง

ได้ 6 เดือน รู้สึกไม่เสียใจ ไม่ตกใจแล้ว และพร้อมที่จะเลี้ยงลูก ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่เพื่อลูก

ท่านมีความคิดต่อเหตุการณ์ข้างต้นอย่างไร?

ก. ทุกคนต้องวางแผนใช้ชีวิตไม่ประมาท พร้อมรับผิดชอบตนเอง

ข. เป็นเหตุการณ์ปกติของสังคมเมือง เมื่อผูกก็ต้องแก้ตามกำลังความคิด

ค. เป็นชะตากรรมที่ผู้หลงทางต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ไม่ควรซ้ำเดิม

ง. เป็นความบกพร่องของสังคมที่เยาวชนต้องเผชิญปัญหาด้วยความรู้ไม่เท่าไม่ถึงการณ์

ตอบ ง. เป็นความบกพร่องของสังคมที่เยาวชนต้องเผชิญปัญหาด้วยความรู้ไม่เท่าไม่ถึงการณ์

90. เมื่อต้นปีการศึกษานี้ กิจกรรมรับน้องของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีความรุนแรงจนเป็นข่าวใน

หน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับบางรายก็บาดเจ็บสาหัส บางรายก็พิการ หรือเสียชีวิต

ท่านมีความเห็นตรงกับข้อใดมากที่สุด?

ก. เป็นเรื่องธรรมดาของคนหมู่มากย่อมเกิดปัญหาบ้าง

ข. การไปให้ถึงอุดมการณ์ จำเป็นต้องมีความสูญเสียบ้าง

ค. เป็นการติดยึดในกิจกรรมที่ขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย

ง. เป็นการละเมิดสิทธิบุคคล

ตอบ ค. เป็นการติดยึดในกิจกรรมที่ขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย

91. น้ำเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ครอบครัวของน้ำมีความอบอุ่นดี เวลาต่อมาคุณพ่อของน้ำ

ได้หย่า กับคุณแม่ไปมีภรรยาใหม่ และไม่ส่งเสียเลี้ยงดูครอบรัวทำไห้แม่เป็นโรคประสาท น้ำจังต้องเรียน

ไปด้วยหาเงินไปด้วย โดยการเป็นเพื่อนเที่ยวกับผู้ชายสูงอายุ ถ้าท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?

ก. เป็นปัญหาที่เกินความสามารถของครู

ข. สังคมเปลี่ยนไป ทำให้คนต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้

ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความตระหนักต่อปัญหาสังคมเหล่านี้

ง. อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา

ตอบ ง. อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา

92. “จริยธรรมมีในนิสัยของคนไทยอยู่แล้ว เพียงแต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนไปจนเกิดวิกฤตหลาย

ด้านและมีการเรียกร้องจริยธรรมในวงการต่างๆมากขึ้น” ท่านคิดว่าใครควรรับผิดชอบแสดงความมีจริย

ธรรมมากที่สุด?

ก. ผู้บริหารระดับสูง

ข. ศาลยุติธรรม

ค. ตนเอง

ง. ครู

ตอบ ค. ครู

93. ท่านมีความคิดเห็นต่อวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆอย่างไร?

ก. เป็นคนทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้า

ข. เป็นคนกล้าแสดงออกถึงรสนิยมของตนเอง

ค. เป็นคนโชคดีที่มีผู้ให้การสนับสนุน

ง. เป็นคนคล้อยตามกระแสสังคม

ตอบ ง. เป็นคนคล้อยตามกระแสสังคม

94. “ม. 5 ฆ่า ม.5 คัดเตอร์เสียบสยอง เหตุโดนชกตอนฝึก รด. พอเลิกต่อยคืน ถูกสวน”

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อหัวข้อดังกล่าว?

ก. โรงเรียนควรเร่งปฏิรูปการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

ข. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเร่งหากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน

ค. ตำรวจมีมาตรการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิด

ง. กระทรวงยุติธรรมควรมีการลงโทษให้หลาบจำ เพื่อไม่ให้เกิดการเลียนแบบ

ตอบ ข. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเร่งหากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน

95. หลังเลิกเรียนในตอนเย็น ครูสมสวยจะสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่อ่อนโดยเก็บสตางค์ค่าสอน แต่ครูก็ไม่

บังคับ นักเรียนว่าจะต้องเรียนพิเศษกับครู ใครจะเรียนหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ครูสมสวยให้เหตุ

ผลว่าที่ต้องการเรียกเก็บเงินของครูสมสวยหรือไม่?

ก. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน

ข. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติกับเกที่มีเงินเท่านั้น

ค. เห็นด้วย เพราะเป็นการให้เด็กเห็นคุณค่า

ง. เห็นด้วย เพราะครูควรได้รับการตอบแทนบ้าง

ตอบ ก. ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน

96. ท่านมีความคิดอย่างไรกับการที่วัยรุ่นแต่งกายที่มีลักษณะ”ปริ รัด สั้น” ?

ก. เป็นเสรีภาพในการแต่งกายในขอบเขตของกฎหมาย

ข. แสดงถึงความเป็นคนทันสมัย

ค. เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ

ง. เป็นพฤติกรรมที่ขัดกับวิถีไทย

ตอบ ค. เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ

97. จากกรณีเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนๆขี่รถแข่งบนท้องถนนยามค่ำคืน

และถูกฆ่าตายเพราะไม่ยอมเข้าร่วมแก็งกับกลุ่มอื่น ข้อใดที่สะท้อนถึงเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุด?

ก. กำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และขาดความเข้มงวด

ข. แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องมีการแก้ไข

ค. สภาพสังคมทำให้ผู้ปกครองมีภาระมากเกินไป

ง. เด็กที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา สมควรได้รับโทษ

ตอบ ข. แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องมีการแก้ไข

98.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่หอพักนักศึกษาบางแห่งออกกฎระเบียบและมีมาตรการการดูแลนักศึกษา

อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องกำหนดเวลาเข้า-ออก หอพักชายและหอพักหญิง?

ก. ทำให้ขาดอิสระ เพราะนักศึกษาน่าจะดูแลตัวเองได้

ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม

ค. เป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษาชายหญิงไปจับคู่อยู่ด้วยกัน

ง. เป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัย

ตอบ ง. เป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความปลอดภัย

99. ผู้ปกครองหลายคนมาบ่นให้ครู ก ฟังประจำว่าทำไมนักเรียนหญิงสมัยนี้จึงใช้สรรพนามว่า”กู””มึง”

เวลารับประทานอาหารในโรงอาหารก็นั่งขัดสมาธิเหมืนนักเรียนชาย พฤติกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกวัน

ท่านคิดว่าผู้พูดมีเจตนาอย่างไร?

ก. ให้ตระหนักถึงความสำคัญของมารยาทนักเรียนหญิง

ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม

ค. คำนึงถึงชื่อเสียงของโรงเรียน

ง. เป็นห่วงอนาคตของลูกศิษย์

ตอบ ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม

100. “ฉันอยากจะเป็นครู แต่พ่อแม่และญาติพี่น้องทักท้วงว่า “ไปเป็นครูทำไมเงินเดือนก็น้อย งานก็หนักทำผิด

นิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่โต ชีวิตต้องอยู่กับความซ้ำซากจำเจยังไม่เคยเห็นครูไหนร่ำรวยจากอาชีพครูสัก

ราย ยกเว้นหมอที่ผันตัวเองมาตั้งสถาบันกวดวิชา” ถ้าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านจะให้

เหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจกับพ่อ แม่และญาติๆ ว่าอย่างไร จึงจะแสดงว่าท่านอยากเป็นครูด้วยใจจริง?

ก. ถึงครูจะมีรายได้น้อย แต่สวัสดิภาพ มีโอกาสหารายได้เสริม

ข. อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ หางานง่าย และมีความมั่นคงดี

ค. ครูคืออาชีพที่สร้างคน มีโอกาสให้ความรู้ความคิดแก่เด็ก

ง. อาชีพครูมีเกียรติแกตนและวงศ์ตระกูล และมีความเจริญก้าวหน้า

ตอบ ค. ครูคืออาชีพที่สร้างคน มีโอกาสให้ความรู้ความคิดแก่เด็ก

 

ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ก
1.รถยนต์: ถนน :: ?:?
ก. ความดี:ความชั่ว ข. ขุนช้าง :ขุนแผน ค. สีแดง : ความสะอาด ง. เรือกลไฟ:แม่น้ำ
2.ช้อน: ส้อม :: ?:?
ก. บ้าน:ตึก ข. ครก:สาก ค. ปากกา:ดินสอ ง. ธนบัตร:เหรียญ
3.หนังสือ สมุด ดินสอ …..
ก. โต๊ะ ข.แว่นตา ค. พู่กัน ง. เข็มเย็บกระดาษ
4.ไทย: ช้าง :: ?:?
ก. อังกฤษ:เสือ ข. ฝรั่งเศส :นกกีวี ค. สหรัฐอเมริกา:นกอินทรีย์ ง. ญี่ปุ่น:แพนด้า
5.ทุกคนเกิดมาต้องตายแน่ๆ ดำตกเครื่องบินตาย ฉะนั้น
ก. ดำเป็นคน ข. ดำไม่ใช่คน
ค. ดำชะตาตก ง. สรุปไม่ได้
6.ยารักษาโรคบางชนิดเป็นยาอันตรายอาจถึงตายได้ แดงกินยาอันตราย
ก. แดงอาจต้องตายในไม่ช้า ข. แดงไม่ตายเพราะหมอช่วยทัน
ค. แดงกินยาอันตราย ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
7.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรม
ก. ให้ศีล ข.รับศีล ค.ฟังเทศน์ ง. สนทนาธรรม
8.จงเรียงประโยคต่อไปนี้
1. ความงามคือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ 2.ติดตรึงใจอยู่เป็นนิจ
3. ทำให้ผู้ได้เห็น ได้สัมผัส 4. เกิดความชื่นชมยินดีเบิกบาน
ก. 2 3 4 1 ข. 1 3 2 4 ค. 3 2 1 4 ง. 1 3 4 2
9.คำว่า”ปลาสลิด”หมายถึงข้อใด
ก. ปลาใบไม้ ข. ปลาหาง ค. ปลาซ่อน ง.ปลายาว
. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
ก. มะม่วง ข. ตะวัน ค. ฉะนั้น ง. สะดือ
10.”ขันโตก”หมายถึงข้อใด
ก. ภาชนะใส่อาหาร ข. ภาชนะที่วางใส่อาหาร ค. งานเลี้ยงอาหาร ง. อาหารชนิดหนึ่ง
11.”พระอัยกา”หมายถึงข้อใด
ก. ปู่ ข.ลุง ค. น้า ง. อา
12.เพื่อนขอ………..วันไปดูการแข่งขันวิ่ง……………
ก. ผลัด-ผลัด ข. ผัด-ผัด ค.ผลัด-ผัด ง.ผัด-ผลัด
13.หยุด!อาจมีคนร้าย…..อยู่ในคนกลุ่มนี้ก็ได้
ก. เคลือบแฝง ข. แอบแฝง ค. ซ่อน ง. ซุกซ่อน
14.ผู้ร้ายย่อมได้รับโทษจำคุก…..คำพิพากษาของศาล
ก. กับ ข.ตาม ค.ต้อง ง. โดย
15.มีหน้าม้ามาติดต่ออยู่เบื้องหลัง
ก. ตัวแทนรัฐบาล ข. ตัวแทนผู้ทุจริต ค.ตัวแทนร้านค้า ง. ตัวแทนสมาคม
16.ข้อใดคือลักษณะของพยัชนะไทย
ก. 41 รูป 20 เสียง ข. 42 รูป 32 เสียง ค. 40 รูป 32 เสียง ง. 44 รูป 20 เสียง
17.นโยบายนายกยิ่งลักษณ์มีกี่ด้าน
ก.6
ข.7
ค.8
ง.9
18.นโยบายเร่งด่วนนายกยิ่งลักษณ์ที่จะดำเนินการในปีแรก มี กี่เรื่อง เรื่อง
ก.14
ข.15
ค.16
ง.อยู่บ้านไม่มีทีวีดูวันแถลงนโยบาย จะตอบไงนี้ อิอิ
19.ข่าวที่ออกมาว่าพรรคเพื่อไทย จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตราไหน
ก.122
ข.121
ค.221
ง.112
20.หลักสูตรแกนกลาง51กำหนดให้มีกี่สาระ
ก.7
ข.8
ค.9
ง.ไม่มีข้อถูก
21.พรบ.สภาครูและบุคลลากรทางการศึกษา มาตราใดที่ว่าด้วยเรื่องมาตฐานวิชาชีพ
ก.48
ข.49
ค.50
ง.ไม่รู้ง่ะ
22.นโยบายนายกยิ่งลักษณ์เรื่องการศึกษาอยู่ข้อที่เท่าไหร่
ก.ข้อ3
ข.ข้อ4
ค.ข้อ5
ง.จัก พะนะ
23.นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกคนที่เท่าไหร่
ก.27
ข.28
ค.29
ง.30
24.วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันอะไร
ก.ขึ้น 15 ค่ำเดือน3
ข.ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
ค.ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
ง.ไม่รู้ครับ ไม่เคยทำบุญ อิอิ
25.คะแนนสอบของนักเรียน 3 คน มีอัตราส่วน 5 ต่อ 3 ต่อ 7 ถ้าคนที่ได้มากสุด ได้ 21 คะแนน คนที่ได้น้อยสุดได้เท่าใด
ก. 2
ข. 4
ค. 5
ง. 9
26.การจัดการความรู้ มาจากคำว่า
ก. IT
ข.IM
ค. KM
ง. Facebook
27.การลาป่วยกี่วันจึงจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์
ก. ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
ข. ลาป่วยตั้งแต่ 15 วันขึ้น
ค. ลาป่วยตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป
ง. ลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
28.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า
ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 2/2555
เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศธ. (พ.ศ. 2555-2558) มีกี่ข้อ
ก.3 ข้อ
ข.4 ข้อ
ค.5 ข้อ
ง.6 ข้อ

29.ผู้ว่าราชการได้รับเชิญไปเป้นเกียติในงานเลี้ยงและได้รับเชิญขึ้นร้อง
เพลง ท.บ.2ลูกอีสาน ของไผ่ พงศธร ใครเป็นคนร้องเพลง ท.บ.2 ลูกอีสาน
ก.ไผ่ พงศธร
ข.มนต์แคนแก่นคูณ
ค.ไอดิน อภินันท์
ง.ผู้ว่าราชการ

30.ในวันปิดเรียน ชักธงขึ้น – ลง เวลาเท่าไร
ก.08.00 ชักลง 18.00
ข.08.30 ชักลง 18.00
ค.09.00 ชักลง 18.00
ง. ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลง 18.00 น•
31.ครูคำแพงนั่งอยู่ป้ายรถเมล์เห็นยายแก่คนหนึ่งจะเดินข้ามถนนได้แต่นั่งคิดว่ายายคนนั่นน่าสงสารจัง แสดงว่าครูคำแพงมีธรรมะข้อใด
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเปกขา
32.อัตราค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ
ก.200 บาท
ข.300 บาท
ค.400 บาท
ง.500 บาท
33.ข้าราชการครูสตรี ไม่เคยมีมีสามี ครูแถวนั่นก็ไม่เคยเคยผู้ชายมาเกี่ยวพัน แต่เผลอท้อง ข้าราชการครูคนนั่น สามารถลาคลอดได้ไหม
ก.ได้
ข.ไม่ได้
ค.ชั่งเขา
ง.ลาไม่ได้เพราะไม่มีสามี
34.พระมาลา คืออะไร
ก.ดอกไม้
ข.พวงมาลัย
ค.ช่อดอกไม้
ง.หมวก
35.ข้อใดไม่ไช่โรงเรียนต้นแบบ ทางสพฐ ผลักดัน
ก.โรงเรียนดีประจำตำบล
ข.โรงเรียนดีประจำอำเภอ
ค.โรงเรียนดีประจำจังหวัด
ง.โรงเรียนระดับสากล
36.“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข
แห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
ก. พระบรมราชโองการ
ข. พระบรมราโชวาท
ค. พระราชดำรัส
ง. พระราชดำริ
37.เมื่อได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนอันดับเท่าไหร่
ก.7940
ข.8340
ค.8700
ง.อันดับครูผู้ช่วย

38.การจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวนกี่ปี
ก. 9 ปี
ข.12 ปี
ค.15 ปี
ง.บังคับผมทำไมที่บ้านไม่มีตังค์ส่งเรียน
39.อาทิตย์-อังคาร มกราคม-
ก.กุมภาพันธ์
ข.มีนาคม
ค.เมษายน
ง.พฤษภาคม
40.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมดกี่คน
ก. 17 คน
ข. 23 คน
ค.31 คน
ง. 39 คน
41.ศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีจำนวนกี่แห่ง
ก. 5 แห่ง
ข. 6 แห่ง
ค. 7 แห่ง
ง. 8 แห่ง
42.ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตรงกับข้อใด
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือกกันเอง
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ง. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการคุรุสภา

43.สำนักพระราชวังออกประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี………………… ความว่า
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี ชั้น 5
ด้านตะวันออก โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
จงเติมคำในช่องว่าง
ก.สวรรคต
ข. สิ้นพระชนม์
ค.ตาย
ง.ไม่รู้ง่ะ
44.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศธ. (พ.ศ. 2555-2558) ข้อใดไม่ไช่
ก.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข.การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ค.การปฏิรูปนักเรียน
ง.สำนักงานกศน. จัดการศึกษาให้คนจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน
45.การลามีกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 7 ประเภท
ค. 9 ประเภท
ง. 11 ประเภท
46.ข้อใดไม่ใช่กลุ่มสาระวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนทุกคน
ก. ภาษาไทย ข. คณิตศาสตร์
ค. ภาษาอังกฤษ ง. วิทยาศาสตร์
47.รโหฐาน หมายความว่าอย่างไร
ก.กว้างใหญ่
ข.ยิ่งใหญ่
ค.ที่คับแคบ ปิดบัง
ง.ไม่มีข้อถูก
48.ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ตรงกับหลักธรรมใด
ก.อัตถัญญุตา
ข.มัตตัญญตา
ค.กาลัญญุตา
ง.ผมไม่ได้เอกสังคมมาคร้าฟฟฟฟผู้ออกข้อสอบ อิอิ

49.พื้นฐานของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” คือข้อใด
ก.ความพอมี พอกิน พอใช้
ข.ความพอประมาณ
ค.ความ มีเหตุผล
ง. ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ

50.คณะกรรมการ ช.พ.ค. เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
ก สกสค.
ข กงช.
ค สพฐ.
ง สพท.
51.คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ มีกี่คน
ก. 9 คน
ข. 10 คน
ค. 12 คน
ง. 28 คน
52.วันนี้ฝนตกถนนลื่น ถนนลื่น
ก.ฝนตก
ข.ฝนไม่ตก
ค.แดดออก
ง.สรุปไม่ได้
53.ธารพระกร หมายถึงข้อใด
ก.ไม้เท้่า
ข.น้าที่หล่นจากมือ
ค.น้ำตา
ง.ไม่มีข้อถูก

54.ไก่ ช้าง ม้า นับขารวมกันได้ 120 ขา อยากรู้ว่าช้างมีกี่ตัว
ก.9
ข.10
ค.11
ง.12
55.ถนนเส้นหนึ่งยาว 400 เมตรจะปักเสาไฟไฟ้าห่างกันต้นละ20เมตรอยากรู้ว่ามีกี่เสา
ก.19
ข.20
ค21
ง.22
56.โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี
ก. ไม่เกิน 3 ปี
ข. ไม่เกิน 4 ปี
ค. ไม่เกิน 5 ปี
ง.ชาติหนึ่ง อิอิ
57.กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด?
ก. Democracy
ข. Decency
ค. Drug-free
ง. Decentenzation
58.ข้อใดไม่เป็นความผิดวินัยอย่าง ไม่ร้ายแรง
ก. ไม่รักษาความลับของทางราชการ
ข. การประมาทเลินเล่อ
ค. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ง. ต้องรับโทษจำคุก
59.คนรวยทุกคนเป็นคนไทย คนขยันทุกคนเป็นคนรวย ฉะนั้น?
ก.คนไทยเป็นคนรวย
ข.คนขยันทุกคนเป็นคนไทย
ค.คนไทยคือคนขยัน
ง.สรุปไม่ได้แน่นอน

60.ใครเป็นผู้มีวินัย
ก. สมศรีทำความเคารพครูทุกครั้งเมื่อเดินสวนกับครู
ข. มารศรีแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน
ค. มนัสลอกการบ้านเพื่อนก่อนส่งครู ตามที่ครูกำหนด
ง. สมศักดิ์ช่วยลบกระดานให้ครู
61.หมู ช้าง แมว นับขาได้รวมกัน 96 ขา อยากรู้ว่าช้างมีกี่ตัว
ก.7
ข.8
ค.9
ง.10

62.สุดาต้องการล้อมรั้วบ้าน ซึ่งมีด้านกว้าง 40 เมตร และด้านยาว 80
เมตรโดยปักเสาห่างกันแต่ละต้น 3 เมตร สุดาจะต้องใช้เสาทั้้งหมดกี่ต้น?
ก.80
ข.81
ค.82
ง.83
63.ครูคำแพงสามารถสอนเด็กจนอ่านออกเขียนได้แสดงว่าครูคำแพงมีธรรมะข้อใด
ก.สังคหวัตถุ 4
ข.อิทธิบาท 4
ค.อริยสัจ 4
ง.พรหมวิหาร 4
64.ในความรู้สึกของท่าน ครูเปรียบเหมือนอะไร
ก. แหล่งสะสมความรู้
ข. แหล่งให้คำปรึกษา
ค. แหล่งพักพิง
ง. แหล่งรวมนำใจ
65.ถ้าเปรียบงานครูเหมือนปลูกต้นไม้กิจกรรมใดตรงกับบทบาทของครูมากที่สุด
ก. เตรียมดินเพื่อปลูกกล้า
ข. บำรุงรักษากล้า รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
ค. กำจัดศัครูพืชให้ออกดอกงอกงาม
ง. เก็บผลผลิตและแปรรูปเพื่อให้ได้ราคา
66.การกำหนดค่าน้ำหนักวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เกณฑ์
กี่ชั่วโมงต่อภาคเรียนเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ก 20
ข 30
ค 40
ง 50
67.ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ ?
ก. อนุบาล – ป.6
ข. ป.1 – ม.3
ค. ป.1 – ม.6
ง. ม.1 – ม.6
68.ก.พ.ฐ. หมายถึงข้อใด ?
ก. คณะกรรมการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กรรมการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69.ข้อใดไม่ถือเป็น “เงินเดือน”
ก เงินวิทยฐานะ
ข เงินประจำตำแหน่ง
ค เงินเดือน
ง เฉพาะข้อ ก และ ข
70.ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพมีกี่มาตรฐาน
ก. 2 มาตรฐาน
ข. 3 มาตรฐาน
ค. 4 มาตรฐาน
ง. 5 มาตรฐาน
71.“ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน” ควรลงโทษระดับใด ?
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ทำทัณฑ์บน
ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
ง. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
72.สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท
ก.2
ข.3
ค.4
ง.แล้วแต่จะมีกี่ประเภท
73.พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 11 มิถุนายน 2546
ข. 12 มิถุนายน 2546
ค. 13 มิถุนายน 2546
ง. 14 มิถุนายน 2546
74.ข้อใดเป็นเวลาเริ่มทำงานของสถานศึกษา ?
ก. เริ่มทำงาน 08.00 น. ถึง 16.00 น.
ข. เริ่มทำงาน 08.15 น. ถึง 16.45 น.
ค. เริ่มทำงาน 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ง. เริ่มทำงานตามตารางเรียนของทาง โรงเรียน
75.ข้อใดหมายถึงเขตการค้าเสรี
ก. APEC
ข. GMO
ค. GATT
ง. FTA
76.ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ก. NT
ข. A-NET
ค. O-NET
ง. Admission
77.คำวินิจฉัยในกรณีผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่กรณี
ก. 4 สถาน
ข. 5 สถาน
ค. 6 สถาน
ง. 7 สถาน

78.หากถูกพักใช้ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ภายในกี่วัน
ก. ภายใน 7 วัน
ข. ภายใน 15 วัน
ค. ภายใน 30 วัน
ง. ภายใน 45 วัน
79.หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด
ก. 6 เดือน
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค. 1 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
80.พระบิดาของครูไทย หมายถึงข้อใด
ก. ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ข. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
81.ความรู้ขั้นสูงสุดคือข้อใด
ก. ข้อมูล
ข.สารสนเทศ
ค.ความรู้
ง. ปัญญา
82.มติคณะรัฐมนตรีมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กี่รายการ ข้อไดไม่ไช่
ก. ค่าเล่าเรียน
ข. หนังสือเรียน
ค. เครื่องแบบนักเรียน
ง. อุปกรณ์การเรียน
83.ครูผู้ช่วยทดลองงานกี่ปี่
ก.6 เดือน
ข.1 ปี
ค.2 ปี
ง.ไม่มีข้อถูก

84.โทษทางวินัยมีกี่สถาน
ก.4
ข.5
ค.6
ง.7
85.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการาครูปีละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง
ง. ผอ ชอบใครรักใครก็เลื่อนจะกี่ครั้งก็ได้ อิอิ
86.ครูคำแพงอยู่ร่วมกับสังคมได้ดีแสดงว่าครูคำแพงมีธรรมะข้อใด
ก.สังคหวัตถุ 4
ข.อิทธิบาท 4
ค.อริยสัจ 4
ง.พรหมวิหาร 4
87.โทษทางวินัยร้ายแรงมีกี่สถาน
ก.2
ข.3
ค.4
ง.5
88.โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงมีกี่สถาน
ก.2
ข.3
ค.4
ง.5
89.วิทยฐานะของครูมีกี่วิทยฐานะ
ก.3 วิทยฐานะ
ข. 4 วิทยฐานะ
ค.5 วิทยฐานะ
ง.6 วิทยฐานะ

90.คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนกี่คน
ก. 17 คน
ข. 23 คน
ค.31 คน
ง. 39 คน
91.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนเท่าใด
ก. 17 คน
ข. 23 คน
ค.31 คน
ง. 39 คน
92.การลาคลอดบุตรได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน
ก.60 วัน
ข.90 วัน
ค.120 วัน
ง.150 วัน
93.แผนการศึกษาแห่งชาติ มีอายุกี่ปี
ก.5 ปี
ข.10 ปี
ค.15 ปี
ง.20 ปี
94.มีจุดมุ่งหมาย เงื่อนไข ความสำเร็จที่ยืดหยุ่น หมายถึง
ก.การศึกษาในระบบ
ข.การศึกษานอกระบบ
ค.การศึกษาตามอัธยาศัย
ง.การศึกษาตลอดชีวิต
95.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอนนี้ไช้ฉบับที่เท่าไหร่
ก.10
ข.11
ค.12
ง.13

96.ผู้อำนวยการสถานศึกษามีสิทธิยับยั้งการลาออกได้ไม่เกินกี่วัน
ก.60 วัน
ข.90 วัน
ค.120 วัน
ง.150 วัน
97.เซ่นผีแต่งงาน เป็นประเพณีจังหวัดใด
ก. ตราด
ข.ชลบุรี
ค.ระยอง
ง.จันบุรี
98.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกินกี่วัน
ก. 7 วัน
ข.15 วัน
ค.30 วัน
ง.แล้วแต่อารม ผอ ฮิ้วววววววววว
99.การปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ หัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกินกี่วัน
ก. 7 วัน
ข.15 วัน
ค.30 วัน
ง.แล้วแต่อารม ผอ พะนะ
100.กำหนดการเปิด ปิดสถานศึกษาตามปกติในรอบปีการศึกษา ได้แก่
ก. ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 15 พฤษภาคม ปิดภาคเรียน 10 ตุลาคม
ข.ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม ปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม
ค.ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 17 พฤษภาคม ปิดภาคเรียน 12 ตุลาคม
ง.แล้วแต่ ผอ จะเปิด ปิดวันไหน
101.ในวันเปิดเรียน ชักธงขึ้น – ลง เวลาเท่าไร
ก.08.00 ชักลง 18.00
ข.08.30 ชักลง 18.00
ค.09.00 ชักลง 18.00
ง. ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลง 18.00 น

102. คณะองค์มนตรีมีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. ไม่เกิน 18 คน รวมประธานองค์มนตรี
ข. ไม่เกิน 18 คน ไม่รวมประธานองค์มนตรี
ค. ไม่เกิน 19 ไม่รวมประธานองค์มนตรี
ง. ไม่เกิน 19 รวมประธานองค์มนตรี
103.พฤติกรรมและการกระทำด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใด
ก. พุทธิพิสัย
ข. จิตพิสัย
ค. ทักษะพิสัย
ง. บูรณาการ
104.ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือ
ก. ประธานรัฐสภา
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฏร์
ง. ประธานศาลฎีกา
105.ผู้ริเริ่มแนวคิด ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม (Perenialism) คือผู้ใด?
ก. เปสตาลอสซี
ข. โรเบิร์ต เอ็ม ฮัทชินส์
ค. ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ง. ศาสตราจารย์วิลเลียม ซี แบกเลย์
106.รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่ข้อใด
ก. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ข. ฝายแม้ว
ค. แก้มลิง
ง. แกล้งดิน
107.การจัดการศึกษา มีกี่รูปแบบ?
ก. 2 รูปแบบ
ข. 3 รูปแบบ
ค. 4 รูปแบบ
ง. 5 รูปแบบ
108.ครูจา โมโหลูกศิษย์ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้มากกำลังจะตี
แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้อสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี
แสดงความครูจามีคุณธรรมตามข้อใด
ก. สัจจะ ข. ทมะ ค. ขันติ ง. จาคะ
อะไรไม่เป็นความผิดทางวินัย
ก. เล่นการพนันชนไก่ ข. เล่นการพนันปลากัด ค. เล่นการพนันปั่นแปะ ง. เล่นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล
จ. เล่นการพนันสลากกินรวบ ฉ. เล่นการพนันป๊อกเด้งในบ้าน
109.หลักการสอนของ แฮร์บาร์ต มีจำนวนกี่ขั้น?
ก. 3 ขั้น
ข. 4 ขั้น
ค. 5 ขั้น
ง. 6 ขั้น
110.การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการ และระยะเวลา ในการจัดการศึกษาคือรูปแบบใด?
ก. การศึกษาตามอัธยาศัย
ข. การศึกษาตลอดชีวิต
ค. การศึกษาในระบบ
ง. การศึกษานอกระบบ
111.ปรัชญาในข้อใด เน้นความสำคัญของแต่ละบุคคลและการดำรงชีวิตในปัจจุบัน?
ก. Reconstructionnism
ข. Existentialism
ค. Essentialism
ง. Progressivism
112.ผู้ริเริ่มแนวคิด ปรัชญาการศึกษาบูรณาการนิยม หรือปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) คือผู้ใด?
ก. เปสตาลอสซี
ข. ธีโอเดอร์ บราเมล
ค. ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ง. ซอเรนคีร์ เคกอร์ด
113.เด็กประถมศึกษา มีระยะสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจำนวนเท่าใด?
ก. 10 นาที
ข. 15 นาที
ค. 10-15 นาที
ง. 15-20 นาที
114.ข้อใดเป็นผิดวินัยร้ายแรง
ก.ทุจริตเงิน 2บาท
ข. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวเกิน 15 วัน
ค.ชกต่อยกะผู้ปกครองนอกโรงเรียน
ง.เป็นความผิดวินัยร้ายแรงทั้งหมด
115.ส.ต.ท.สมศักดิ์
มีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ต่อมาได้ไปอยู่กินกับนางสมศรี
ซึ่งมีสามีจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว ถูกสามีของนางสมศรี
ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา เป็นความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก. ผิดวินัยร้ายแรง ข. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ค. ไม่ผิดวินัย ง. ผิดอาญา
116.“เมตตา” หมายถึงข้อใด
ก. ความสงสาร
ข. ความรัก ความปรารถนาดี
ค. ความเบิกบานยินดี
ง. ความวางใจเป็นกลาง
117.ผู้ริเริ่มแนวคิด ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม (Essentialism) คือผู้ใด?
ก. เปสตาลอสซี
ข. โรเบิร์ต เอ็ม ฮัทชินส์
ค. ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ง. ศาสตราจารย์วิลเลียม ซี แบกเลย์
118.หลักฐานรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของผู้เรียนคือข้อใด
ก. ปพ.๑ ข. ปพ.๒ ค. ปพ.๓ ง. ปพ.๔
119.ส.ต.ต.ประกิต เป็นเจ้าหน้าที่กำลังพลมาลงชื่อทำงาน
นั่งประจำที่อยู่ที่ทำงานแต่ไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ
เป็นความผิดฐานใด
ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการ ข. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ค. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ง. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
120.การศึกษาในระบบ มีกี่ระดับ?
ก. 2 ระดับ
ข. 3 ระดับ
ค. 4 ระดับ
ง. 5 ระดับ

121.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 มีความสอดคล้องกับปรัชญาสาขาใดมากที่สุด?
ก. Reconstructionnism
ข. Perenialism
ค. Essentialism
ง. Progressivism
122.การจัดการเรียนการสอนแบบ Storyline Method เป็นการจัดการเรียนรู้ตามข้อใด
ก. แบบเน้นประสบการณ์
ข. การศึกษาเป็นรายบุคคล
ค. การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ง. สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
123.ข้อใดเป็นความหมายของการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ?
ก. กระบวนการฝึกอบรมจริยธรรมและการเสริมสร้างสติปัญญา
ข. การเล่าเรียน การฝึกอบรม
ค. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
ง. กระบวนการทั้งมวลที่มุ่งให้บุคคลเกิดการพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ และจินตนาการ
124.สาระการเรียนรู้ในข้อใดใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานความคิดและเป็นกลยุทธในการแก้ปัญหาและวิกฤติของชาติ?
ก. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข. คณิตศาสตร์
ค. ภาษาไทย
ง. ภาษาอังกฤษ
125.พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 11 มิถุนายน 2546
ข. 12 มิถุนายน 2546
ค. 13 มิถุนายน 2546
ง. 14 มิถุนายน 2546
126.ผู้ให้กำเนิดการศึกษาอนุบาล คือใคร?
ก. รุสโซ
ข. ดอลตัน
ค. โฟรเบล
ง. โรเบร์ต กาเย่
127.ข้อใดเป็นผิดวินัยร้ายแรง
ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการ 15 วัน
ข. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวเกิน 15 วัน
ค. ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวเกิน 15 วันแต่มีเหตุสมควร
ง. ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
128.ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาได้บัญญัติไว้ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราใด?
ก. มาตรา 6
ข. มาตรา 7
ค. มาตรา 8
ง. มาตรา 9
129.ปรัชญาของการแนะแนว ข้อใดกล่าวผิด?
ก. คนย่อมมีศักยภาพเหมือนกัน
ข. คนย่อมมีความเปลี่ยนแปลง
ค. ทุกคนย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
ง. คนย่อมมีปัญหาไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง
130.การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างกฎหมายใหม่ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ส่วนกลาง
ข. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษาของรัฐบาล
131.Education is life เป็นแนวคิดของนักการศึกษาผู้ใด?
ก. รุสโซ
ข. ดิวอี้
ค. อริสโตเติ้ล
ง. ชุ้ลซ์
132.ผลที่ควรเกิดขึ้นกับโรงเรียนห้องสมุด 3 ดี คือข้อใด
ก. นักเรียนดี (missed)
ข. บรรยากาศดี
ค. บรรณารักษ์ดี
ง. หนังสือดี (your answer)

133.2, 3, 5, 10, 20,…
ก. 20
ข. 30
ค. 40
ง. 50
134.ครูนิด จูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน แสดงคว่าครูอาคมมีคุณธรรมตามข้อใด
ก. เมตตา ข. กรุณา ค. มุฑิตา ง. อุเบกขา
ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน
ก. นักเรียน
ข. ครูวิชาการ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ครูผู้สอน
135.ข้อใด ไม่เป็นความหมายของการศึกษา ของ จอนห์ ดิวอี?
ก. การฝึกอบรมจริยธรรม
ข. ความเจริญงอกงาม
ค. กระบวนการทางสังคม
ง. การสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต
136.หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย มีชื่อว่าอะไร?
ก. จินดามณี
ข. ประถม ก กา
ค. ปฐมมาลา
ง. ประถมจินดา
137.ผู้ริเริ่มแนวคิด ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivesm) คือผู้ใด?
ก. เปสตาลอสซี
ข. โรเบิร์ต เอ็ม ฮัทชินส์
ค. ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ง. ศาสตราจารย์วิลเลียม ซี แบกเลย์
138.กิริยาในข้อใดที่จะสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นพิเศษ
ก. หัวเราะ ข. ยิ้ม ค. สบตา ง. ยักคิ้ว

139.ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด
ก. โรงเรียน
ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน
ง. ชุมชน
140.ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ก. ครู ก ใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ครู ข ใช้เวลาว่างตอนเย็นสอนพิเศษให้กับเด็ก โดยรับค่าตอบแทนเดือนละ 100 บาท
ค. ครู ค พยายามศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อจะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาลัย
ง. ถูกทุกข้อ
141.เด็กเกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาว เป็นแนวคิดของใคร?
ก. กาเย่
ข. วัตสันต์
ค. รุสโซ
ง. แมคาธี
142.การจัดเวลาเรียนข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ระดับชั้นประถมศึกษา ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี วันละ ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง
ข. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง หน่วยกิต
ง. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมงต่อปีในทุกระดับ
143.การจัดการสอนแบบใดที่ครูต้องเข้าใจการทำงานและความถนัดของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา
ก. Storyline ข. CIPPA
ค. ๔ MAT ง. CLE
144.ข้อใดไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข. ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
ค. ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ง. จิตสำนึกความเป็นไทย

145.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542?
ก. การศึกษาตามอัธยาศัย
ข. การศึกษาตลอดชีวิต
ค. การศึกษาในระบบ
ง. การศึกษานอกระบบ
146.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กำหนดสาระการเรียนรู้กี่สาระ
ก. 4 สาระ ข. 5 สาระ
ค. 6 สาระ ง. 8 สาระ
147.ขั้นตอนที่ ๔ ของวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คือข้อใด
ก. วิเคราะห์ข้อมูล ข. ตั้งสมมติฐาน
ค. ทดลอง ง. สรุปผล
148.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ CIPPA Model
ก. ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีกระบวนการที่แสดง CIPPA
ข. มีกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติ ๕ กระบวนการ
ค. เป็นวิธีการสอนที่มีรูปแบบที่แน่นอน ๗ ขั้นตอน
ง. ข้อ ก และ ข
149.หลักการจัดการศึกษาได้บัญญัติใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราใด?
ก. มาตรา 6
ข. มาตรา 7
ค. มาตรา 8
ง. มาตรา 9
150.พื้นฐานของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” คือข้อใด
ก.ความพอมี พอกิน พอใช้
ข.ความพอประมาณ
ค.ความมีเหตุผล
ง. ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ
151.ข้อใดไม่ใช่ 5 องค์กรหลัก ตามโครงสร้างในกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน
ข. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
152.เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับองค์ประกอบใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. จุดมุ่งหมาย ข. มาตรฐานการเรียนรู้ ค. ตัวชี้วัด ง.สาระการเรียนรู้
153.ข้อใดไม่ใช่หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
ก. เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ
ข. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน โดยสังคมมีส่วนร่วม
ค. โครงสร้างยืดหยุ่น
ง. การศึกษาตลอดชีวิต
154.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. เอกภาพนโยบายหลากหลายปฏิบัติ
ข. สนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วม
ค. การศึกษาทุกรูปแบบ
ง. การศึกษาเพื่อประชาชน
155ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. เอกภาพนโยบายหลากหลายปฏิบัติ
ข. สนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วม
ค. การศึกษาทุกรูปแบบ
ง. การศึกษาเพื่อประชาชน
156.สังคมมีความหวังให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเน้นการฝึกทักษะตามข้อใดมากที่สุด
ก. การใช้ภาษาไทย ข. การใช้เทคโนโลยี
ค. การใช้ภาษาต่างประเทศ ง. ความคิดเป็นการแก้ปัญหา
157.ข้อควรคำนึงในการลงโทษนักเรียน
ก.ไม่ใช้วิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกล้ง
ข. ไม่ลงโทษด้วยความโกรธพยาบาท
ค. ไม่ลงโทษนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วย
ง. อายุของนักเรียนหรือนักศึกษา
158.หมวกแห่งความคิดเป็นแนวคิดของผู้ใด
ก. Bloom ข. Skinner
ค. Thorndike ง. Edward de Bono

159.ปัจจุบัน” มติคณะรัฐมนตรีให้อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ปี?
1. 9 ปี
2. 12 ปี
3. 14 ปี
4. 15 ปี
160.ผู้ค้นพบวิธีสอนบทเรียนแบบโปรแกรมคือผู้ใด
ก. จอห์น ดิวอี้ ข. ธอร์นไดน์
ค. สกินเนอร์ ง. เพียร์เจท์
161.การจัดการสอนแบบใดที่ครูต้องเข้าใจการทำงานและความถนัดของสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา
ก. Storyline ข. CIPPA
ค. ๔ MAT ง. CLE
162.ผู้คิดค้นวิธีการสอนแบบแก้ปัญหาคือผู้ใด
ก. จอห์น ดิวอี้ ข. ธอร์นไดน์
ค. สกินเนอร์ ง. เพียร์เจท์
162.หมวกแห่งความคิดเป็นแนวคิดของผู้ใด
ก. Bloom ข. Skinner
ค. Thorndike ง. Edward de Bono
163.ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ก. กิจกรรมค่ายคุณธรรม
ข. กิจกรรมลูกเสือ
ค. กิจกรรมแนะแนว
ง. กิจกรรมเพื่อสังคม
164.ครูประจำชั้นควรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใดมากที่สุด
ก. สอนรายบุคคล ข. สอนซ่อมเสริม
ค. สอบแบบบูรณาการ ง. สอนแบบโครงงาน
166.คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือข้อใด
ก. CAI ข. CIA
ค. AIC ง. ACI
167.บลูม (Bloom) ได้แบ่งพฤติกรรมผู้มีการศึกษาโดยคาดหวังไว้ ๓ ลักษณะข้อใดไม่ใช่ พฤติกรรมของผู้มีการศึกษาที่คาดหวังของบลูม
ก. จิตพิสัย ข. พุทธพิสัย
ค. พัฒนพิสัย ง. ทักษะพิสัย
168.ลาบ่อยครั้งสำหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนหมายถึงลาเกินกี่ครั้ง
ก. 6 ครั้ง
ข. 8 ครั้ง
ค. 12 ครั้ง
ง. 15 ครั้ง
169.ครึ่งปีแรกหมายถึงระยะเวลาตามข้อใด
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
ข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -30 กันยายน
ง. ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม-30เมษายน
180.นักเรียนที่กระทำความผิดจะได้รับโทษสูงสุดตามข้อใด
ก. ไล่ออก
ข. ทำกิจกรรม
ค. ทำทัณฑ์บน
ง. ปรับพฤติกรรม
181.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผู้เรียนคือข้อใด
ก. ปพ.๑ ข. ปพ.๒ ค. ปพ.๓ ง. ปพ.๔
182.โรงเรียนทั่วไปจะใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบทุกชั้นในปีใด
ก. ปี ๒๕๕๔ ข. ปี ๒๕๕๕ ค. ปี ๒๕๕๖ ง. ปี ๒๕๕๗
183.โรคร้ายแรงในข้อใดที่ไม่มีในประกาศ ก.ค.ศ.
ก. โรคเรื้อน ข. วัณโรคระยะติดต่อ ค. เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ ง. โรคพิษณสุราเรื้อรัง
184.การศึกษาคือการลงทุน เป็นแนวคิดของนักการศึกษาผู้ใด?
ก. รุสโซ
ข. ดิวอี้
ค. อริสโตเติ้ล
ง. ชุ้ลซ์
185.สถานโทษความผิดวินัยร้ายแรงได้แก่
ก. กักยาม ข. กักขัง ค. ตัดเงินเดือน ง. ไล่ออก จ. ปลดออก

186.การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาอย่างไร?
ก. จัดตั้งแต่แรกเกิด
ข. จัดตั้งแต่พบความพิการ
ค. จัดให้มีสิทธิ์เท่ากับคนปกติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
187.ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้
ก. การใช้ความรู้ ข.การสร้างความรู้ ค.การรวบรวมความรู้ ง.ถูกทุกข้อ
188.ศศ.บ. เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะขาดเอกสารใด
ก. ใบรับรองคุณวุฒิ ข. สูติบัตร ค. ใบประกอบวิชาชีพครู ง. บัตรประจำตังประชาชน
189.หน่วยงานส่วนกลางที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
190.ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด
ก. สอนเก่ง
ข. มีความรับผิดชอบสูง
ค. รักนักเรียน
ง. ชอบช่วยเหลือ
191.ความผิดใด ไม่มี
ก. ปลดออก ข. ไล่ออก ค. ให้ออก ง. ภาคทัณฑ์
192.หน้าที่ของครู คือ
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน
ง. พัฒนาโรงเรียน
193.ข้อใด”ไม่ใช่” กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ก. กิจกรรมวิชาการ
ข. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
ค. ทัศนศึกษา
ง. กิจการช่วยเหลือและบริการ
194.การจัดการศึกษาต้องยึดหลักตามข้อใด?
ก. ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้
ข. ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
ค. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
ง. ถูกทุกข้อ
195.รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนเท่าใด?
ก. ไม่น้อยกว่า 9 ปี
ข. 9 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี
196.การศึกษา คือ ความเจริญงอกงามของขันธ์ 5 เป็นแนวคิดของนักการศึกษาผุ้ใด?
ก. สาโรช บัวศรี
ข. พระพุทธเจ้า
ค. พระราชมุนี
ง. วิจิตร ศรีสอ้าน
197.ข้อใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
198.หลักการจัดการศึกษา ที่เน้น ผู้เรียนสำคัญที่สุด ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อยู่ในมาตราใด?
ก. มาตรา 21
ข. มาตรา 22
ค. มาตรา 23
ง. มาตรา 24
199.ผู้ให้กำเนิดการศึกษาอนุบาล คือใคร?
ก. รุสโซ
ข. ดอลตัน
ค. โฟรเบล
ง. โรเบร์ต กาเย่

200.วิชาใด ๆก็ตามสามารถทีจะสอนให้เด็กในช่วงทุกพัฒนาการ เป็นแนวคิดของใคร?
ก. สกินเนอร์
ข. บลูม
ค. บรูเนอร์
ง. ธอร์นใดค์
201.สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหา คือ ผู้ใด?
ก. โรเบิร์ต เอ็ม ฮัทชินส์
ข. จอห์น ดิวอี้
ค. ดร.สาโรช บัวศรี
ง. โฟรเบล
202.พระราชพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นการต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณ์ลงมาเยี่ยมโลกคือข้อใด
ก. พระราชพิธีตรียัมปวาย
ข. พระราชพิธีเกศากันต์
ค. พระราชพิธีสงกรานต์
ง. พระราชพิธีสารท
203.บุคคลในข้อใดเป็ผู้ให้ความหมายของคำว่า หลักสูตร หมายถึง
วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกที่สามารถสร้างผลผลิตให้
แก่สังคมของเรา?
ก. กู๊ด
ข. ทาบา
ค. วิชัย วงษ์ใหญ่
ง. ธำรง บัวศรี
204.เป็นหลักการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยกเว้นข้อใด?
ก. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ข. กระจายอำนาจสู่เขตพื่นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ค. เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
205.ส.ต.ท.สมศักดิ์
มีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ต่อมาได้ไปอยู่กินกับนางสาวสมศรี (โสด)
ถูกภรรยาร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาว่าไม่ส่งเสียเลี้ยงดู
เป็นความผิดหรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ผิดวินัย ข. ผิดวินัยไม่ร้ายแรง ค. ผิดวินัยร้ายแรง ง. ผิดอาญา

206.4, 3,7,14,6, 2, 8, 16, 8, 5, 5,18, 10, 8 ,2,
ก. 14
ข. 16
ค. 18
ง. 20
207.1. 98 113 158 233 ……
ก. 338
ข. 340
ค. 342
ง. 344
208.ค่า IOC ที่ใช้ได้ ควรมีค่าตั้งแต่เท่าใดขึ้นไป
ก. 0.30 ข. 0.50 ค. 0.70 ง. 0.90
209.จุดเน้นด้านความสามารถและทักษะระดับชั้น ม. ๓ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาคือข้อใด
ก. มีทักษะการคิดขั้นสูง
ข. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ค. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ง. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
210.Child centered สอดคล้องกับข้อใด
ก. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม
ข. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
ค. ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม
ง. ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม
211.“ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ “ หมายถึงข้อใด
ก. ตัวชี้วัด
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้
ง. กระบวนการเรียนรู้

212.“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง” เป็นความสามารถและทักษะในระดับใด
ก. ป.๓
ข. ป.๖
ค. ม.๓
ง. ม.๖
213.มนุษย์ทุกคนเกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาวเป็นแนวคิดของผู้ใด
ก. รุสโซ
ข. เพียเจท์
ค. สกินเนอร์
ง. ฟฟาฟลอฟ
214.บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลองคือใคร
ก. สกินเนอร์
ข. วิลเลี่ยม วุ้นท์
ค. ฟาฟลอฟ
ง. ธอร์นไดค์
215.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินตามข้อใด
ก. ดีเยี่ยม ดี และผ่าน
ข. ดีเยี่ยม ดี และปรับปรุง
ค. ดีเยี่ยม ดี และพอใช้
ง. ผ่าน และ ไม่ผ่าน
216.ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับใด
ก. ระดับประถม
ข. ระดับการศึกษาภาคบังคับ
ค. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

217“พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต” สอดคล้องกับข้อใด
ก. แนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ง. กิจกรรมชุมนุม ชมรม
218.การศึกษา คือ ความเจริญงอกงามของชีวิต
เป็นความเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องไม่มีจุดจบและเป็นกระบวนการต่อเนื่องทาง
สังคมชีวิต สอดคล้องกับข้อใด
ก. อริสโตเติ้ล
ข. ดิวอี้
ค. รุสโซ
ง. นิลล์
219.Learning by doing เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด
ก. Rogers
ข. Maslow
ค. John Dewey
ง. Freud
220.Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด
ก. โครงสร้างจิต
ข. หน้าที่จิต
ค.จิตวิเคราะห์
ง. พฤติกรรมนิยม
221.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒๕๕๑
ก. ใฝ่เรียนรู้
ข. อยู่อย่างพอเพียง
ค. มุ่งมั่นในการทำงาน
ง. ใฝ่ดี
222.ข้อใดไม่ใช่หลักการ ของหลักสูตรฯ
ก. การศึกษาเพื่อปวงชน
ข. สนองการกระจายอำนาจ
ค. โครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้
ง. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
223.มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง เป็นการศึกษาระดับใด
ก. อนุบาล
ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
224.ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษา ตามหลักสูตร ๒๕๕๑
ก. อนุบาล
ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
225.ข้อใดไม่ใช่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ก. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข. สุขศึกษาและพลศึกษา
ค. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง. ภาษาอังกฤษ
226.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
ก. คุณธรรม จริยธรรม
ข. มีวินัย
ค. อยู่อย่างพอเพียง
ง. รักความเป็นไทย
227.ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำคัญ
ก. การสื่อสาร
ข. การคิด
ค. การแก้ปัญหา
ง. การมีจิตสาธารณะ
228.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ครบทุกชั้นเมื่อใด
ก. 2553
ข. 2554
ค. 2555
ง. 2556

229.รหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด “ว ๑.๑ ป. ๑/๒” หมายถึงข้อใด
ก. ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ข้อที่ ๒
ข. สาระที่ ๑ มาตรฐานข้อที่ ๑
ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ง. ถูกทุกข้อ
230.ข้อใดหมายถึง หลักการ ของหลักสูตรฯ
ก. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ข. มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
ค. ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ง. ความเป็นเอกภาพของชาติ
231.“มีทักษะการจัดการการดำรงชีวิต และการใช้เทคโนโลยี” เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้กลุ่มสาระใด
ก. ภาษาไทย
ข. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ค. วิทยาศาสตร์
ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
232.“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ” ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
ก. วิสัยทัศน์
ข. หลักการ
ค. จุดหมาย
ง. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
233.ข้อใดกล่าวผิด
ก. ภาษาไทยมี ๕ สาระ
ข. หลักสูตรฯ ๒๕๕๑ มี ๖๗ สาระ
ค. ศิลปะ มี ๓ สาระ
ง. คณิศาสตร์ไม่เรียนเรขาคณิต
234.การจัดโครงสร้างเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อใดกล่าวผิด
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง
ข. มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๓๖๐ ชั่วโมงในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)รวม ๓ ปี
ง.จำนวน ๖๐ ชั่วโมง ระดับประถมศึกษา(ป.๑-๖)รวม ๖ ปีจำนวน ๖๐ ชั่วโมง
235.หลักการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ๒๕๕๑ คือข้อใด
ก. เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ข. เพื่อตัดสินผลการเรียน
ค. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
236.ระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ระดับชั้นเรียน
ข. ระดับสถานศึกษา
ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระดับประเทศ
237.การเทียบโอนผลการเรียนต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก. ดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก
ข. ดำเนินการในช่วงต้นภาคเรียนแรก
ค. ต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน
ง. ถูกทุกข้อ
238.ข้อใดมีหน้าที่ในการจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
ก. กระทรวง
ข. สพฐ.
ค.สพท.
ง.สถานศึกษา
239.ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดรายวิชาหนึ่ง โดยมี เวลาเรียน 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน คิดเป็นหน่วยกิต ได้ตามข้อใด
ก. 0.5 หน่วยกิต
ข. 1 หน่วยกิต
ค. 1.5 หน่วยกิต
ง. 2 หน่วยกิต
240.ระดับผลการเรียนระบบตัวเลข กำหนดกี่ระดับ
ก. 5 ระดับ ข. 6 ระดับ
ค. 7 ระดับ ง. 8 ระดับ

241.ตัวเลขในข้อใดไม่ใช่ ระดับผลการเรียนในระบบตัวเลข
ก. 0 ข. 0.5
ค. 1.5 ง. 3
242.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ดีเยี่ยม ข. ดี
ค. พอใช้ ง. ผ่าน / ไม่ผ่าน
242.การเสริมแรง สอดคล้องกับนักจิตวิทยาท่านใด
ก. สกินเนอร์
ข. พาฟลอฟ
ค. แกนเย
ง. มูลลีย์
243.ข้อใดไม่ใช่ตัวเสริมแรงทางลบ
ก. เสียงดัง
ข. แสงสว่างจ้า
ค. คำตำหนิ
ง. อาหาร
244.นักจิตวิทยาผู้ใดไม่อยู่ในนกลุ่มพฤติกรรมนิยม
ก. Watson
ข. Pavlov
ค. Maslow
ง. Skinner
245.พฤติกรรมก้าวร้าวแสดงออกมาโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ คือข้อใด
ก. Id
ข. Eqo
ค. Super eqo
ง. ถูกทุกข้อ
246.มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดของผู้ใด
ก. Maslow
ข. Skinner
ค. Pavlov
ง. Watson
247.บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาผู้ใด
ก. รุสโซ
ข. ฟรอยด์
ค. ธอร์นไดค์
ง. สกินเนอร์
248.การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาผู้ใด
ก. รุสโซ
ข. ฟรอยด์
ค. ธอร์นไดค์
ง. สกินเนอร์
249.การเรียนรู้โดยวิธีการหยั่งเห็น เป็นแนวคิดของผู้ใด
ก. เกสตอลต์
ข. โคห์เลอร์
ค. ฟาฟลอพ
ง. สกินเนอร์
250.การเรียนรู้คืออะไร
ก. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ข. การเกิดความคิด
ค. การเกิดความจำ
ง. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
251.ข้อความใดหมายถึง การประเมินผล
ก. นักเรียนสอบได้ 90%
ข. นักเรียนสูง 160 เซนติเมตร
ค. นักเรียนคนนี้เรียนเก่ง
ง. ด.ช. เด่น ได้เกรดเฉลี่ย 4.00
252.การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเหมาะสำหรับการวัดด้านใด
ก. พุทธิพิสัย
ข. จิตพิสัย
ค. ทักษะพิสัย
ง. กระบวนการคิด

253.“ในการสอบนักเรียนชั้น ม.4 วิชาภาษาไทย จำนวน 4 ห้อง
โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ผลการสอบพบว่านักเรียนเก่งได้คะแนนมาก
นักเรียนอ่อนได้คะแนนน้อยเหมือนกันทั้ง 4
ห้อง”จากข้อความนี้แสดงว่าแบบทดสอบคุณสมบัติตามข้อใด
ก. ความเที่ยง ( Validity )
ข. ความเชื่อมั่น ( Relibiality )
ค. ความยาก ( Difficulity )
ง. ความเป็นปรนัย ( Objectivity)
254.พิสัยของคะแนนภาษาไทยนักเรียน 5 คน 12 9 6 18 10 คือข้อใด
ก. 10 มาตรฐาน
ข. 12
ค. 6
ง. 9
255.1 3 5 7 5 2 2 5 7 ฐานนิยมคือข้อใด
ก. 5
ข. 7
ค. 3
ง. 2
256.มัธยฐานของ1 2 2 3 5 5 7คือข้อใด
ก. 2
ข. 1
ค. 3
ง. 5
257.ข้อสอบชุดนำไปวัดค่าความยากได้ 1.00 แสดงว่าข้อสอบเป้นอย่างไร
ก. ง่าย
ข. ปานกลาง
ค. ยาก
ง. สรุปไม่ได้
258.หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการคณะใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ค. คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
259.ข้อใดเป็นรหัสวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รายวิชาเพิ่มเติมวิชาที่ 5
ก. ส 34205 ข. ส 31205
ค. ส 43205 ง. ส 34105
260.ขั้นตอนที่ ๔ ของวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คือข้อใด
ก. วิเคราะห์ข้อมูล ข. ตั้งสมมติฐาน
ค. ทดลอง ง. สรุปผล
261.ครูประจำชั้นควรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใดมากที่สุด
ก. สอนรายบุคคล ข. สอนซ่อมเสริม
ค. สอบแบบบูรณาการ ง. สอนแบบโครงงาน
262.การสอนซ่อมเสริมแบบใด มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ก. สอนแบบตัวต่อตัว ข. สอนแบบกลุ่มย่อย
ค. นักเรียนสอนกันเอง ง. ให้แบบเรียนสำเร็จรูป
263.1 3 5 7 5 2 2 ค่าเฉลี่ย คือ
ก. 3.00
ข. 3.57
ค. 3.55
ง. 3.87
264.หัวใจของการแนะแนวคือข้อใด
ก. การบริการให้คำปรึกษา ข. การบริการข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
ค. การบริการจัดวางตัวบุคคล ง. การบริการสารสนเทศ
265.การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด
ก. จัดวางตัวบุคคล ข. การให้คำปรึกษา
ค. การให้บริการสารสนเทศ ง. การติดตามและประเมินผล
266.“เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ประชาชนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ”ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องในข้อใด
ก. หลักการของหลักสูตร
ข. จุดหมายของหลักสูตร
ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

267.Education หมายถึง ข้อใด
ก. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ข. การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
ค. การสร้างองความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม
ง. การอบรมสั่งสอนให้เกิดความเจริญงอกงาม
268.ข้อใดคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมด
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
ข. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ แก้ปัญหา และมี จิตสาธารณะ
ค. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี
ง. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มุ่งมั่น ในการทำงานรักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ
269.ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2551
ก. ตัวชี้วัดมี 2 ประเภท คือ ตัวชี้วัดชั้นปีและตัวชี้วัดช่วงชั้น
ข. ตัวชี้วัดมี 67 ตัวชี้วัด
ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้มี 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ง. กิจกรรมพัฒนานักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน
270.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ระดับประถมศึกษา จัดเวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดเวลาเรียนเป็น รายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. เวลาเรียนพื้นฐาน ระดับประถม

ไม่เกิน 1000 ชั่วโมง

ข. เวลาเรียนพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 880 ชั่วโมง/ปี

ค. เวลาเรียนพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1640 ชั่วโมง/ช่วงชั้น

ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลาเรียนไม่เกิน 1200/ปี
การกำหนดเวลาเรียนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อใดถูกต้อง

ก. ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีละ 120 ชั่วโมง

ข. มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตลอดช่วงชั้น 360 ชั่วโมง

ค. มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีละ 120 ชั่วโมง

ง. ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีละ 80 ชั่วโมง
ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 7 กรกฎาคม 2551
ข. 11 กรกฎาคม 2551
ค. 7 ธันวาคม 2551
ง. 11 ธันวาคม 2551

ระดับผลการเรียนระบบตัวเลข กำหนดกี่ระดับ

ก. 5 ระดับ ข. 6 ระดับ

ค. 7 ระดับ ง. 8 ระดับ
ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก. กิจกรรมแนะแนว

ข. กิจกรรมนักเรียน

ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์

ง. กิจกรรมพิเศษ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดรายวิชาหนึ่ง โดยมีเวลาเรียน 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน คิดเป็นหน่วยกิตได้ตามข้อใด

ก. 0.5 หน่วยกิต

ข. 1 หน่วยกิต

ค. 1.5 หน่วยกิต

ง. 2 หน่วยกิต
การกำหนดเวลาเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ป.1-ป.6 เวลาเรียน ปีละ 40 ชั่วโมง

ข. ม.1-ม.3 เวลาเรียน ปีละ 40 ชั่วโมง

ค. ม.4-ม.6 เวลาเรียน ปีละ 40 ชั่วโมง

ง. ม.4-ม.6 เวลาเรียน รวม 3 ปี 80 ชั่วโมง
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม
ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ หมายถึงข้อใด

ก. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข. กิจกรรมแนะแนว

ค. กิจกรรมนักเรียน

ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทั้งหมดมีกี่แบบ

ก. ปพ. 1 และ ปพ. 2

ข. ปพ. 1 ปพ. 2 และปพ. 3

ค. ปพ. 1 ปพ. 2 ปพ. 3 และ ปพ. 4

ง. ปพ. 1 ปพ. 2 ปพ. 3 ปพ. 4 และ ปพ. 5
แบบ ปพ. 2 คือ ข้อใด

ก. ระเบียบแสดงผลการเรียน

ข. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

ค. ประกาศนียบัตร

ง. ระเบียบสะสม

“รหัสวิชา ท14101” หมายถึงข้อใด

ก. วิชาภาษาไทยเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 วิชาที่ 1

ข. วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาพื้นฐาน วิชาที่ 1

ค. วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาเพิ่มเติมวิชาที่ 1

ง. วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 รายวิชาพื้นฐานวิชาที่ 1

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้มีการวัดและประเมินผล กี่ระดับ

ก. 5 ระดับ ข. 2 ระดับ

ค. 3 ระดับ ง. 4 ระดับ
ลักษณะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือข้อใด

ก. หลักสูตรอิงวิชาการ ข. หลักสูตรอิงคุณภาพ

ค. หลักสูตรอิงมาตรฐาน ง. หลักสูตรอิงสาระการเรียนรู้
ข้อใด ไม่ใช่ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ก. จุดหมายมี 5 ข้อ
ข. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดีมีสุขนิสัยและรักการ ออกกำลังกาย
ง. มีความรู้อันเป็นสากลและมี ความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
ข้อความในข้อใดไม่ใช่ วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ก. มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้เต็ม ศักยภาพ
ค. ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ง. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการคณะใด

ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

ค. คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล

ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อใดเป็นเหตุผลที่สำคัญในการพัฒนาและประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แทนการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544
ก. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะใช้หลักสูตรฯ นานถึง 6 ปีแล้ว
ข. หลักสูตรฯ 2544 กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้มากเกินไป
ค. ความไม่ชัดเจนบางประการของหลักสูตรฯ2544
ง. เพราะการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร นักการศึกษาและนักการเมืองใหม่หรือรัฐบาลใหม่

ข้อใดเป็นรหัสวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเพิ่มเติมวิชาที่ 5

ก. ส 34205 ข. ส 31205

ค. ส 43205 ง. ส 34105
รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ป หมายถึงภาษาสเปน

ข. ซ หมายถึงภาษารัสเซีย

ค. อ หมายถึงภาษาอังกฤษ

ง. ต หมายถึงภาษาตุรกี
“กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์”กำหนดเวลาเรียนในข้อใดถูกต้อง

ก. ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีละ 60 ชั่วโมง

ข. ประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 6 ปี 60 ชั่วโมง

ค. มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีละ 45 ชั่วโมง

ง. มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีละ 60 ชั่วโมง
ใครไม่สามารถได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำครึ่งปี
ก. สมบัติถูกสั่งพักราชการเกิน 2 เดือน
ข. วิเชียรขาดราชการเพราะน้ำท่วมถนนมาโรงเรียน
ค. โสภาบรรจุเข้าเป็นครูมาแล้ว 4 เดือน
ง. โสภณลาป่วยมาแล้ว 9 ครั้ง
ข้อห้ามในการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
ก.ไม่ใช้วิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกล้ง
ข. ไม่ลงโทษด้วยความโกรธพยาบาท
ค. ไม่ลงโทษนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วย
ง. ถูกทุกข้อ
ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจในด้านใดบ้าง
ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป
ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม
ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินการภายในปี 2545 เป็นอย่างช้า
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542
ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ก.การไปอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
ข.การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน
ค.การพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน
ง.การพาไปนอกราชอาณาจักร
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 81
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 336
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. ปี พ.ศ. 2555
ข. ปีงบประมาณ 2555
ค. ปีการศึกษา 2555
ง. ไม่มีข้อถูก
ครึ่งปีแรกหมายถึงระยะเวลาตามข้อใด
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
ข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -30 กันยายน
ง. ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม-30เมษายน
ในการสอบแข่งขันจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งใด
ก. ครูปฏิบัติการ
ข. ครู
ค. ผู้ช่วยครู
ช. ครูผู้ช่วย
๒. เกณฑ์ถือว่า มาทางานสายเนือง ๆ สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียน คือการทางานสายเกินกี่ครั้ง
ก. ๘ ครั้ง ข. ๙ ครั้ง ค. ๑๐ ครั้ง ง. ๑๑ ครั้ง
๑. เกณฑ์ที่ถือว่า ลาบ่อยครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในโรงเรียน คือ ลาเกินกี่ครั้งขึ้นไป
ก. ๔ ครั้งขึ้นไป ข. ๕ ครั้งขึ้นไป ค. ๖ ครั้งขึ้นไป ง.. ๗ ครั้งขึ้นไป
คุณครูอาคม ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนในช่วงเช้า กลับเข้ามาทางานบ่ายนับเป็น การลากิจหรือไม่
ก. ถือว่าเป็นการลาส่วนตัว ข. ถือว่าเป็นการลาครึ่งวัน
ค. ถือว่าเป็นการลากิจเต็มวัน ง. ผิดทุกข้อ
นายธวัชขอลาจิกส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๔๘
แต่มีราชการเร่งด่วมผู้อานวยการโรงเรียนจึงเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการ
ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยนายธวัชออกเดินทางกลับเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๔๘ ดังนั้น วันปฏิบัติหน้าที่ราชการของนายธวัช เริ่มตั้งแต่วันใด ก. ๑๒
มีนาคม ๒๕๔๘ ข. ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘ ค. ๑๔ มีนาคม ง. ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๘

ใครเป็นผู้อนุญาตให้ครอบครัวจัดการศึกษาให้บุคคลในครอบครัวได้ (Home School)
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ไม่มีข้อถูก
การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
ก. ๗ วันขึ้นไป ข. ๑๕ วันขึ้นไป ค. ๒๐ วันขึ้นไป ง. ๓๐ วันขึ้นไป
ข้าราชการครูมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้กี่วัน
ก. ๙๐ วันโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ข. ๔๕ วันโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
ค. ๓๐ วันโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ง. ๙๐ วันโดยต้องมีใบรับรองแพทย์
นางสุภารัตน์ ลาป่วย ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน
แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
ได้คลอดบุตรจึงให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่
ก. วันที่ ๑ มิถุนายน ข. วันที่ ๙ มิถุนายน
ค. วันที่ ๑๐ มิถุนายน ง. วันที่ ๑๕ มิถุนายน
ข้าราชการครูซึ่งปฏิบัติราชการที่สถานศึกษา ถ้าหากหัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้ หยุดในหยุดภาคเรียนของนักเรียน ไม่มีสิทธิลาประเภทใด
ก. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ข ลาพักผ่อน ค.. ลาอุปสมบท ง. ลาเข้ารับการตรวจเลือก
การนับวันลาตามระเบียบว่าการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้นับอย่างไร
ก. ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป ข. ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ข . ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป ง.๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดไป
ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้วหากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ให้มี สิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินกี่วันทาการ
โดยไม่มีสิทธิรับเงิน เดือนระหว่างลา
ก. ๙๐วันทาการ ข. ๑๒๐ วันทาการ ค. ๑๓๐ วันทาการ ง. ๑๕๐ วันทาการ
ผู้ที่จะขออุปสมบทต้องยื่นใบลาก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. ๑๕ วัน ข. ๓๐ วัน ค. ๖๐ วัน ง. ๙๐ วัน
ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า
ก. ๔๘ ชั่วโมง ข. ๓ วัน ค. ๕ วัน ง. ๗ วัน
ในรอบครึ่งปีที่แล้วมาข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องมีวันลากิจส่วนตัว และลาป่วยไม่เกินกี่วัน
ก. ๔๕ วัน ข. ๔๖ วัน ค. ๒๒ วัน ง. ๒๓ วัน
วันลาตามข้อใดให้นับเฉพาะวันทำการ
ก. ลาป่วย ข. ลากิจส่วนตัว ค. ลาพักผ่อน ง. ถูกทุกข้อ
๓. เกณฑ์ที่ถือว่า ลาบ่อยครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการที่สานักงานซึ่งไม่ใช่
โรงเรียนคือ ลาเกิน กี่ ครั้งขึ้นไป
ก. ๘ ครั้งขึ้นไป ข. ๙ ครั้งขึ้นไป ค. ๑๐ ครั้งขึ้นไป ง. ๑๒ ครั้งขึ้นไป
ข้าราชการมีสิทธิลาติดตามคู่สมรสได้ไม่เกินกี่ปี
ก. ๒ ปี ข. ๓ ปี ค. ๔ ปี ง. ๕ ปี
การลาประเภทใดไม่ต้องรอคาสั่งอนุญาตจากผู้มีอานาจอนุญาต
ก. ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ข. ลาเข้ารับการตรวจเลือก
ค. ลากิจส่วนตัว ง. ลาพักผ่อน
วันเปิดเรียนให้ชักธงขึ้นเวลาใด
ก. เวลาเข้าเรียน
ข. 08.00 น
ค. 08.30 น.
ง. ข้อ หรือ ข
ข้าราชการที่ถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการ ระหว่างการลาให้ถือว่าการลาหมด เขตลงเมื่อใด
ก. วันก่อนวันเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ
ข. วันเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ
ค. วันเข้ารายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ง. วันปฏิบัติราชการวันแรก
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารให้ดำเนินการตามข้อใด
ก. ร้องเรียน
ข. ร้องทุกข์
ค. อุทธรณ์
ง. ขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานเขตพื้นที่
๔. เกณฑ์ที่ถือว่า มาทางานสายเนือง ๆ สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการที่สานักงาน ซึ่งไม่ใช่โรงเรียน คือ มาทางานสายเกินกี่ครั้ง
ก. ๘ ครั้ง ข. ๙ ครั้ง ค. ๑๐ ครั้ง ง. ๑๑ ครั้ง
กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่อนุญาตสามารถร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 90 วัน
โครงการ tobe number one เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. ยาเสพติด
ข. การทะเลาะวิวาท
ค. สื่อลามกอนาจาร
ง. โรงเรียนสีขาว
โครงสร้างกระทรวงใหม่ตามกฎหมายปฏิรูประบบราชการมีกี่กระทรวง
ก. 14 กระทรวง
ข. 15 กระทรวง
ค. 19 กระทรวง
ง. 20 กระทรวง
คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. คณะกรรมการ สก.สค.
ง. เฉพาะข้อ ข และ ค
พิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ใคร คือประธานคุรุสภา
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ใครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ประธานคุรุสภา
ง. เลขาธิการคุรุสภา
เลขา ส.พ.ฐ.คนปัจจุบันชื่อว่าอะไร
ก.ชินภัทร ภูมิรัตน์
ข.สุชาติ ธาดาดำรงเวช
ค.องค์กร อมรศิรินันท์
ง.ไม่มีข้อถูก
หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ต้องพ้นกำหนดกี่ปี นับแต่วันเพิกถอน
จึงจะมีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ก. ไม่ได้กำหนด
ข. 1 ปีเป็นอย่างน้อย
ค. 3 ปีเป็นอย่างน้อย
ง. 5 ปี

ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ประเภทเดียว
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
ผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุกี่ปีเป็นอย่างน้อย
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. 20 ปี
ค. 20 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่จำกัดอายุ
ผู้บริหารที่รู้อยู่แล้วว่า รับครูอัตราจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิด
ตามข้อใด
ก. ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
ค. ถูกจำคุกไม่เกิน 3 ปี
ง. ไม่มีความผิดเพราะครูอัตราจ้างไม่มีข้อห้าม
ใคร คือผู้ดูแลทะเบียนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ก. คุรุสภา
ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
คุรุสภามีฐานะตามข้อใด
ก. เป็นองค์กรวิชาชีพครู
ข. เป็นนิติบุคคล
ค. เป็นองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อใดคือองค์กรเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. ก.ค.ศ
ค. อ.ก.ค.ศ.
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อใดมิไช่แนวนโยบายโทรฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ก.โชว์เบอร์
ข.ยิง
ค.ฉุกเฉิน
ง.ยืมเพื่อนโทร
จ.ถูกทุกข้อ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนกี่คน
ก. 39 คน
ข. 32 คน
ค. 26 คน
ง. 17 คน
ครูโหน่งล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน ครูโหน่งผิดจรรยาบรรณเกี๋ยวกับใคร
ก.จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค.จรรยาบรรณต่ิอผู้รับบริการ
ง.จรรยาบรรณต่อครูเก๋ อิิอิ
ครูบอยชอบให้กิ้กแต่งกายด้วยชุดนักเรียน กิ้กครูบอยจะโดนระวางโทษปรับเท่าไหร่
ก.ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข.ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ค.ปรับไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ง.ปรับไม่เกินสองพันบาท
ข้อใดเป็นเวลาเริ่มทำงานของสถานศึกษา ?

ก. เริ่มทำงาน 08.00 น. ถึง 16.00 น.
ข. เริ่มทำงาน 08.15 น. ถึง 16.45 น.
ค. เริ่มทำงาน 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ง. ตอนไหนก็ได้แล้วแต่ ผอ กำหนด
ครูบอยชอบกินเหล้า เมา แล้วชอบไปปัสสวะรดหน้าเสาธงเป็นประจำแสดงว่าครูบอยไม่มีหลักธรรมข้อได
ก.หิริ
ข.โอตปะ
ค.ขันติ
ง.โสรัจจะ
ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป้นวันอะไร
ก.วิสาขบูชา
ข.มาฆบูชา
ค.อาสาหบูชา
ง.ไม่รู้ว่าวันอะไร อิอิ
วันที่ 29 กรกฎา ของทุกปีรัฐบาลกำหนดเป็นวันอะไร
ก.วันครู
ข.วันแห่งความรัก
ค.วันยาเสพติด
ง.วันภาษาไทย
ช่วงนี้ผมจะลงข้อสอบไว้ไห้ตอบเล่นพลางๆๆนะครับ
1.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไห้มีหลักสูตรแกนกลางปี 51 กำหนดให้มีกี่สาระ?
ก.7
ข.8
ค.9
ง.ไม่มีข้อถูก
2.วิธีการลบกระดานดำมีวิธีลบอย่างไร?
ก.ลบจากข้างบนลงล่าง
ข.ลบจากล่างขึ้นบน
ค.ลบจากซ้ายไปขวา
ง.แล้วแต่ครูจะลบ อิอิ
ข้อใดเป็นเวลาเริ่มทำงานของสถานศึกษา ?

ก. เริ่มทำงาน 08.00 น. ถึง 16.00 น.
ข. เริ่มทำงาน 08.15 น. ถึง 16.45 น.
ค. เริ่มทำงาน 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ง. ตอนไหนก็ได้แล้วแต่ ผอ กำหนด
“ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน” ควรลงโทษระดับใด ?

ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ทำทัณฑ์บน
ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
ง. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดโต้ะครูนั่งในห้องเรียนจะจัดยังไง
ก.ข้างหน้าห้องเรียนฝั่งขวา
ข.ข้างหน้าห้องเรียนฝั่งซ้าย
ค.ข้างหลังห้องเรียน
ง.แล้วแต่คุณครูจะนั่งไหนก็นั่ง ไกล้พัดลมยิ่งดี อิอิ
สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
หน้าที่ของจิตใครเป็นผู้นำกลุ่ม
ก. ดิ้วอี้
ข.ซิกมันฟอยด์
ค.สกินเนอร์
ง.ทอนไดฟ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ

ก. 2 ปี ข. 3 ปี

ค. 4 ปี ง. 5 ปี

จ. 6 ปี
2. ก.พ.ร. ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน

ก. 11 คน ข. 12 คน

ค. 13 คน ง . 14 คน

จ. 15 คน
หลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
1. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อย่อ

ก. ก.พ. ข. ก.พ.ร.

ค. กพ. รร. ง. ก.ร.ร.

จ. ไม่มีข้อใดถูก
สำนักงาน ก.พ.ร. ในปัจจุบันมีฐานะอย่างไร

ก. ไม่เป็นส่วนราชการ ไม่มีฐานะเป็นกรม

ข. ไม่เป็นส่วนราชการ แต่มีฐานะเทียบเท่ากรม

ค. เป็นส่วนราชการอิสระ ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม

ง. เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีฐานะเป็นกรม

จ. เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม
เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็น

ก. ข้าราชการการเมือง

ข. ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ค. ข้าราชการวิสามัญ

ง. พนักงานราชการ

จ. พนักงานของรัฐ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้จัดทำเป็นแผน

ก. 1 ปี ข. 2 ปี

ค. 3 ปี ง. 4 ปี

จ. 5 ปี
.จากมาตรา 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตราใดแห่ง พรบ.กศช. /2542 และ แก้ไข 2545
ก. มาตรา 37
ข. มาตรา 38
ค. มาตรา 39
ง. มาตรา 40
มาตราใดในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กล่าวถึงสถานศึกษา
เอกชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ก. มาตรา 4
ข. มาตรา 3
ค. มาตรา 2
ง. มาตรา 1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ มีกี่มาตรา
ก. 4 มาตรา
ข. 5 มาตรา
ค. 6 มาตรา
ง. 7 มาตรา
ใครทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานเตรียมข้อมูล ปรับลด- เพิ่ม จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา
และร่างประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ก. นายชินภัทร ภูมิรัตน์
ข. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ค. นายธงทอง จันทรางศุ
ง. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ก. ครู ก ใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ครู ข ใช้เวลาว่างตอนเย็นสอนพิเศษให้กับเด็ก โดยรับค่าตอบแทนเดือนละ 100 บาท
ค. ครู ค พยายามศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อจะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาลัย
ง. ถูกทุกข้อ
ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด
ก. สอนเก่ง
ข. มีความรับผิดชอบสูง
ค. รักนักเรียน
ง. ชอบช่วยเหลือ
วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
ก. การสอบถาม ข. การสังเกต
ค. การตรวจผลงาน ง. ไม่มีข้อใดถูก
เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร
ก. การสัมผัส ข. การซักถาม
ค. การสังเกต ง. การทดสอบ
อกคศ เขตพื้นที่ประถม มีกี่คน
9
10
11
12
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

ก. อายุอย่างเข้าปีที่ 6 จนถึงย่างเข้าปีที่ 17

ข. อายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16

ค. อายุย่างเข้าปีที่ 6 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16

ง. อายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 15
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษฯ พ.ศ.2548 โทษสถานใดรุนแรงที่สุด
ก ไล่ออก
ข ตัดคะแนนความประพฤติ
ค ทำทัณฑ์บน
ง ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วนคือข้อใด
ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา
ข. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
พื้นฐานของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” คือข้อใด

ก.ความพอมี พอกิน พอใช้

ข.ความพอประมาณ

ค.ความมีเหตุผล

ง. ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ
ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า
คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4 ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4 ง. อิทธิบาท 4
การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?
ก. Maslow
ข. Likert
ค. Pavlova
ง. Skinner
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ

ครูนิด จูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน แสดงคว่าครูอาคมมีคุณธรรมตามข้อใด
ก. เมตตา ข. กรุณา ค. มุฑิตา ง. อุเบกขา
คณะกรรมการเขตพื้นที่มีกี่คน
ก.15
16
17
18
พระราชพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นการต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณ์ลงมาเยี่ยมโลกคือข้อใด

ก. พระราชพิธีตรียัมปวาย

ข. พระราชพิธีเกศากันต์

ค. พระราชพิธีสงกรานต์

ง. พระราชพิธีสารท
ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน

ค. ปลดออก ง. ให้ออก
ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ ?

ก. อนุบาล – ป.6

ข. ป.1 – ม.3

ค. ป.1 – ม.6

ง. ม.1 – ม.6
ข้อใดไม่ใช่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ สพฐ?

ก. ค่าหนังสือเรียน

ข. ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ง. ค่าเล่าเรียน
ข้อใดคือความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ที่ร้ายแรง

ก. ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด

ข. กระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แล้วทำหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา

ค. ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือหนักกว่าจำคุก

ง. ถูกทุกข้อ

“เมตตา” หมายถึงข้อใด

ก. ความสงสาร

ข. ความรัก ความปรารถนาดี

ค. ความเบิกบานยินดี

ง. ความวางใจเป็นกลาง
“ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน” ควรลงโทษระดับใด ?

ก. ว่ากล่าวตักเตือน

ข. ทำทัณฑ์บน

ค. ตัดคะแนนความประพฤติ

ง. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อใดเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง
ก.ทุจริตเงิน 2 บาท
ข.ทอดทิ้งราชการเกิน 15 วัน
ค.ขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา
ง.ไม่ปฎิบัติราชการตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการ
รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่ข้อใด
ก. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ข. ฝายแม้ว
ค. แก้มลิง
ง. แกล้งดิน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ใด
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ประกาศใช้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลขาวสารราชการ หากมีบางสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยใหดําเนินการเชนใด
ก. หามเปดเผยทั้งฉบับ
ข. ใหขีดฆาดวยหมึกแดง
ค. ใหลบหรือตัดตอนขอความนั้น
ง. ใหดําเนินการขอใดขอหนึ่ง
คนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อย ไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้อยู่ในIQ เท่าไหร่
ก.อีเดียท
ข.อิมปิไซล์
ค.พวกโมรอน
ง.ปัญญาอ่อน
แนวคิดกลุ่มจิตวิเคราะห์ ใครเป็นผู้นำกลุ่ม
ก. ดิ้วอี้
ข.ซิกมันฟอยด์
ค.สกินเนอร์
ง.ทอนไดฟ์
เราไม่มีเวลามากเราจะอ่านวิจัยบทที่เท่าไหร่
ก.บทคัดย่อ
ข.บทที่ 2
ค.บทที่ 3
ง.บทที่ 4
ปรัชญาการศึกษาที่บอกว่าครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ก.พิพัฒนาการ
ข.สารัตถะ
ค.ปฏิรูปนิยม
ง.นิรัตรวาท
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ มีกี่เขต
ก 184
ข 185
ค 186
ง 187
การตัดสินผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักเรียนมัธยมมีเกรดกี่ระดับ
ก.2
ข. 3
ค.4
ง.5
หลักสูตรแกนกลาง ปี 51 กำหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้กี่ข้อ
ึก 7
ข 8
ค 9
ง 10
หลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดสมรรถนะให้มีกี่ข้อ
ก 4 ข้อ
ข 5 ข้อ
ค 6 ข้อ
ง 7 ข้อ
หลักสูตรแกนกลาง 51 หลักการมีกี่ข้อ
ก 5 ข้อ
ข 6 ข้อ
ค 7 ข้อ
ง 8 ข้อ

หลักสูตรแกนกลางปี51 ประกาศไช้วันที่ เท่าไหร่
ก 11 กค 53
ข 12 กค 53
ค 11 สค 53
ง 12 สค 53
ผลการเรียนน่าพอใจหรือปานกลางอยู่ในเกรดระดับใด
ก.1.5
ข 2.0
ค.2.5
ง.3
ใครเป็นผุ้ลงนามประกาศไช้หลักสูตรแกนกลาง ปี 51
ก ทักษิณ ชินวัตร
ข สมัคร สุนทรเวช
ค สมชาย วงษ์สัวัสดิ์
ง จุรินทร์ ลักษณวิศิษย์
หลักสูตรแกนกลางปี 51 มาตราที่เท่าไหร่ของ พรบ การศึกษาแห่งชาติ 42 แก้ไข 45 แก้ไข 53
ก. มาตรา 25
ข มาตรา 26
ค มาตรา 27
ง มาตรา 28
คำว่า SOMPANG จะไช้วิธีสลับตัวอักษรจะสลับได้ทั้งหมดโดยไม่ซ้ำกันกี่ครั้ง
ก 49
ข 2520
ค 5040
ง 6020
นักกีฬา ฟุตบอล ข้างละ 11 คน จะลงทำการแข่งขันโดยสัมผัสมือกันทุกคน จะสัมผัสมือกี่ครั้ง

ก.111
ข. 121
ค.131
ง.141
ห้องเรียนมีขนาดเท่าไหร่
ก.5X8
ข. 5X9
ค. 6X8
ง. 6X9
ถนนเส้นหนึ่งยาว 400 เมตร จะปักเสาไฟฟ้าห่างกันต้นละ 20 เมตร จะปักเสาได้กี่ต้น
ก.19
ข.20
ค. 21
ง. 22
คืนหนึ่งผู้ว่าราชการได้รับเชิญไปร้องเพลง ฝนตกที่หน้าต่าง ของเสกโลโซ ถามว่าใครเป็นคนร้องเพลง ฝนตกที่หน้าต่าง
ก.เสกโลโซ
ข.เบริ์ด ธงชัย
ค.ผู้ว่าราชการ
ง.ถูกทุกข้อ
นับขาสัตว์ หมู หมา ช้าง นับขาได้ 96 ขา อยากรู้ว่าช้างมีกี่ตัว
ก. 6 ข. 7 ค. 8 ง. 9
ข้อใดคือลักษณะของพยัชนะไทย
ก. 41 รูป 20 เสียง ข. 42 รูป 32 เสียง ค. 40 รูป 32 เสียง ง. 44 รูป 20 เสียง
มีหน้าม้ามาติดต่ออยู่เบื้องหลัง
ก. ตัวแทนรัฐบาล ข. ตัวแทนผู้ทุจริต ค.ตัวแทนร้านค้า ง. ตัวแทนสมาคม
ผู้ร้ายย่อมได้รับโทษจำคุก…..คำพิพากษาของศาล
ก. กับ ข.ตาม ค.ต้อง ง. โดย
หยุด!อาจมีคนร้าย…..อยู่ในคนกลุ่มนี้ก็ได้
ก. เคลือบแฝง ข. แอบแฝง ค. ซ่อน ง. ซุกซ่อน

ที่มาของข้อมูล :   รองไผ่ติวเตอร์

                            https://blog.eduzones.com/jipatar/153119