เตรียมเกษียณอายุราชการ ที่อายุ 65 ปี ตั้งแต่ปีงบ 2575 ต่ออายุเกษียณ 3ปี ตั้งแต่ปีงบ 2565

6872
เกษียณอายุราชการ 65ปี เกษียณอายุใหม่
เกษียณอายุราชการ 65ปี เกษียณอายุใหม่

เตรียมเกษียณอายุราชการ ที่อายุ 65 ปี ตั้งแต่ปีงบ 2575 ต่ออายุเกษียณ 3ปี ตั้งแต่ปีงบ 2565

สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการมาฝากทุกท่านค่ะ

ซึ่งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และรัฐสภา รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงให้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับข้าราชการในส่วนของ การขยายอายุเกษียณราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่างๆ ยกเว้นผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารและตำแหน่งที่ต้องใช้สมรรถภาพทางกายในการปฏิบัติหน้าที่ จากอายุ 60 ปีเป็น 63 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 และขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2575 ซึ่งปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาหน้า 43

โดยทุกท่าน สามารถ อ่าน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ทั้งหมดได้จาก Link ด้านล่างเลยค่ะ

เกษียณอายุราชการ 65ปี เกษียณอายุใหม่2
เกษียณอายุราชการ 65ปี เกษียณอายุใหม่ 2
เกษียณอายุราชการ 65ปี เกษียณอายุใหม่
เกษียณอายุราชการ 65ปี เกษียณอายุใหม่ 3

 

อ่าน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก เว็บประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ค่ะ