เทคนิคการจูงใจให้เด็กรักการเรียน

454

“เปลี่ยนเนื้อหาให้จับต้องได้” … เทคนิคผูกใจผู้เรียนให้ใฝ่รู้ !ขึ้นชื่อว่าการเรียน
เด็กๆหลายคนอาจมีความคิดว่า มันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเอาเสียเลย

ส่งผลให้ไม่ความกระตือรือร้นใคร่เรียนรู้ …
หน้าที่ของครูผู้สอนอย่างเราจึงต้องทำทุกทาง
เพื่อดึงความกระตือรือร้นของผู้เรียนกลับมาอีกครั้ง

ผ่านกระบวนการหนึ่งที่สำคัญอย่าง “การสร้างแรงจูงใจ”การสร้างแรงจูงใจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ
การทำเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยใช้วิธีกรณีศึกษา

ที่พิสูจน์แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพ
ซึ่งครูผู้สอนต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เป็นนามธรรมสู่สถานการณ์ที่เป็นความจริงของโลก
โน้มน้าวใจผู้เรียนให้รู้จักวิเคราะห์ และทำความรู้สึกในสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับคนและส่วนได้เสียในชีวิตจริงของคน

โดยเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
เรียกว่า “ประวัติศาสตร์” และประวัติศาสตร์นั้น ย้ำรอยตัวเองเสมอ
และผลของมันเป็นไปตามเหตุที่เกิด ถ้ามันไม่มี “ตัวแปร Variable”
มาเบี่ยงเบนทำให้เกิดผลเป็นอย่างอื่น โดยเราในฐานะครูผู้สอนต้อง
ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และให้ผู้เรียนรู้จักยั้งคิด และ
ฝึกฝนให้เกิดสตินั่นเองขอบคุณข้อมูล 6.วิธีสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้…Six Ways To Motivate Students To Learn โดย สุทัศน์ เอกา