เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

482

เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– มหาวิทยาลัยทักษิณ

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยนครพนม

– มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

– มหาวิทยาลัยนเรศวร

– มหาวิทยาลัยบูรพา

– มหาวิทยาลัยพะเยา

– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– มหาวิทยาลัยมหิดล

– มหาวิทยาลัยแม่โจ้

– มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– มหาวิทยาลัยศิลปากร

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

– มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

– มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

– มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

– มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

– มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

– มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

– มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

– มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

– มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

– คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

– วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

– วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

– สถาบันการพลศึกษา

– มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

– มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

– มหาวิทยาลัยเกริก

– มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

– มหาวิทยาลัยคริสเตียน

– มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

– มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

– มหาวิทยาลัยตาปี

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

– มหาวิทยาลัยธนบุรี

– มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

– มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

– มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

 – มหาวิทยาลัยเนชั่น

– มหาวิทยาลัยพายัพ

– มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

– มหาวิทยาลัยภาคกลาง

– มหาวิทยาลัยรังสิต

– มหาวิทยาลัยราชธานี

– มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

– มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

– มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– มหาวิทยาลัยสยาม

– มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

– มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

– มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

– มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

– วิทยาลัยเชียงราย

– วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

– วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

– วิทยาลัยดุสิตธานี

– วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

– วิทยาลัยนครราชสีมา

– วิทยาลัยสันตพล

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์