Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เปิดช่องพรบ.ปฐมวัยสอบพ่อแม่แทนลูกเข้าป.1

Advertisement

คกก.อิสระ เคาะ ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย เตรียม เสนอ รัฐบาล สัปดาห์หน้า ด้าน “วิริยะ” เผยยังกำหนด ให้ห้ามมีการสอบเข้าเรียนต่อ ป. 1 แต่จะเปิดช่อง ให้มีการสอบวัดสมรรถนะ หรือ สอบพ่อแม่

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. … ซึ่งคาดว่าจะออกจากคณะกรรมการอิสระฯเพื่อเสนอรัฐบาลได้ภายในสัปดาห์หน้า

Advertisement

ด้านนายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังยืนยันคำนิยามของเด็กปฐมวัยคือตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์จนถึง 8 ปี รวมถึงหาวิธีสกัดสิ่งที่ยับยั้งการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการสอบที่เน้นเนื้อหาสาระ จึงได้กำหนดห้ามไม่ให้มีการสอบเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเนื้อหาสาระ แต่จะเขียนรายละเอียด เพื่อเปิดช่องให้มีการสอบได้ในลักษณะของการสอบที่วัดสมรรถนะ หรือการสอบพ่อ แม่ นอกจากนี้จะมีการบูรณาการของ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งได้ออกแบบให้บูรณาการทั้งด้านนโยบาย โดยมีคณะกรรมการนโยบายระดับชาติ การบูรณาการด้านงบประมาณเพื่อให้ได้แผนที่มีคุณภาพ และการบูรณาการขั้นบริการ ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถที่จะเป็นหน่วยบริการของ 4 กระทรวงได้ หรือเปิดโอกาสให้เอกชนทำ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแบ่งการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นช่วง ได้แก่ ช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดาถึงก่อนคลอด สธ.เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ช่องเด็กแรกเกิดจนถึงก่อนอายุ 3 ปี ในส่วนนี้ พม. และอปท.จะเป็นผู้ดูแล ช่วงก่อนวัยเรียน คือ อายุ 3 ปีบริบูรณ์ถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ และช่วงประถมศึกษาตอนต้น อายุ 6 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ 8 ปีบริบูรณ์ ศธ.เป็นเจ้าภาพหลัก อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงอยู่ในครรภ์มารดาและแรกเกิด จะมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแล แต่จุดเน้นสำคัญจะอยู่ที่ครอบครัวไม่ใช่ให้หน่วยงานดูแลเพียงอย่างเดียว

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : ไทยโพสต์ออนไลน์ 4 เม.ย. 2561

You might also like