เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้

8263
เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้
เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้


เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูเข้าร่วม อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน”

เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้
เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

1.หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗) เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
2.การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T) แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (๒๐ ชั่วโมง)
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3.หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้ตรรกะ และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตรงตามตัวชี้วัดของสาระเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

4.การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T) แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (๒๐ ชั่วโมง)
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลและการประมวลผล
การสร้างแบบสอบถาม การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน แนวทางป้องกัน และวิธีการแก้ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ข้อกำหนดของสื่อ สร้างและกำหนดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณและตัวอย่างการแก้ปัญหา ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การแก้ปัญหาด้วย Scratch และ Python ซึ่งประกอกด้วย คำสั่งพื้นฐาน เช่น รับค่าผู้ใช้ แสดงผล การใช้ตัวแปร ตัวดำเนินการ ฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือกและวนซ้ำ การออกแบบและเทคโนโลยี ประกอบด้วยความหมายของเทคโนโลยี การ วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี และการสร้างชิ้นงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนดได้อย่างสร้างสรรค์
โดยหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร สามารถใช้นับชั่วโมงพัฒนาได้ ประถม 12 ชั่วโมง มัธยม 20 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมเป็นครูหรือผู้ได้รับมอบหมายให้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนทุกสังกัด
สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ครูสมัครสมาชิกและอบรมฟรีได้ที่เว็บไซต์  https://teacherpd.ipst.ac.th สอบถามระบบการอบรมได้ที่อีเมล [email protected]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้
เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้

โดยหากคุณครูสนใจรับการอบรมในหลักสูตรนี้ สามารถสมัครได้ที่ระบบอบรมของสสวท.และทำตามเงื่อนไขการอบรมได้เลยนะคะ
 >> คู่มือการใช้งานระบบอบรม<<

   >>เข้าสู่ระบบเพื่ออบรม<<
>>อ่านรายละเอียดหลักสูตร<<

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก สสวท.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/