เปิดรับสมัครแล้ว!!! โรงเรียนปลอดขยะ สู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท

1606
เปิดรับสมัครแล้ว!!! โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท
เปิดรับสมัครแล้ว!!! โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว!!! โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอแนะนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ในบางพื้นที่ที่มีการจัดการขยะไม่เหมาะสมจนกลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแพร่สารพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงลดประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งเป็นอีกสาเหตุของน้ำท่วม จากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) จึงได้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และจัดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะที่ต้นทางและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้กับชุมชนผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี)

สำหรับปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคี จัดกิจกรรมรับสมัครโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่เคยได้รับรางวัล เข้าร่วม โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” 2564 ขึ้น เพื่อต่อยอดการดำเนินงานด้านการจัดการขยะจากชุมชนสู่โรงเรียน รวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนให้การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดัง QR CODE ด้านล่าง

รายละเอียดการรับสมัคร
รายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

สงวนสิทธิ์เฉพาะ
โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รางวัลชมเชย และโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ระดับภาค) ตั้งแต่ปี 2556 – 2563 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-298-5608 หรือ FACEBOOK : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม