เปิดรับสมัคร ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 – 2561

5309

เปิดรับสมัคร ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 – 2561

Advertisement

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 – 2561

 

เปิดรับสมัคร ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 – 2561

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้รับราชการครูในภูมิลําเนาของตนเอง เพื่อส่งมอบครูใหม่ ที่มีคุณภาพให้กับองค์กรผู้ใช้ครู และภายหลังการบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๓ ปีแล้ว โครงการจะจัดสรร ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จํานวน รุ่นละ ๑๐๐ ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาต่อในประเทศ จํานวน ๕๐ ทุน และทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จํานวน ๕๐ ทุน

รับสมัครผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการผลิต ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

Advertisement

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

สมัครออนไลน์คลิกที่นี่

ผู้สนใจสมัครรับทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอน ในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร และข้อกําหนดของโครงการฯ โดยสังเขป จากประกาศนี้ ให้เข้าใจก่อนสมัคร หลังจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้รับใบสมัคร แล้ว จะถือว่าผู้สมัครรับทราบข้อกําหนดและรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามที่ โครงการระบุทุกประการ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครรับทุนในประเทศหรือทุนต่างประเทศ อย่างใดอย่าง หนึ่งเท่านั้น

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ การใช้ระบบคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค อบรมเดือนเมษายน ผ่าน ระบบ Zoom Meeting

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/