วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาเปิดรับสมัคร ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค. 2565

เปิดรับสมัคร ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค. 2565

Advertisement

เปิดรับสมัคร ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค.2565

ประกาศกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครคลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค.2565

ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้อนุมัติและมอบหมายให้กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีการคัดเลือก

เปิดรับสมัคร ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค.2565

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และ ข้อ 2 (1) วิธีการคัดเลือกของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2547 กอปรกับอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ท้ายหนังสือสํานักงานกําลังพล ที่ 0009.161/1576 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดําเนินการตามโครงการสรรหาบุคลากรครูโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ จึงประกาศรับสมัครและ คัดเลือกดังนี้

เปิดรับสมัคร ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค.2565

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครคลิกที่นี่

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 100 อัตรา

Advertisement

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ ตาม ผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
2. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่า ที่กําหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

2.2 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ขณะเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษา ต่อจนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้คณะกรรมการ ดําเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด

2.3 ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตํารวจ หรือประกอบการพิจารณาการเข้าฝึกอบรมอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.4 สําหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าทําการคัดเลือก ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค.2565
เปิดรับสมัคร ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค. 2565

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมัครสอบ ก.พ. 2565 ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments