เปิดรายชื่อหลักสูตร 18 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ของ คุรุสภา ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564กิจกรรมการพัฒนาตนเอง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

5200
เปิดรายชื่อหลักสูตร 18 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ของ คุรุสภา ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564
เปิดรายชื่อหลักสูตร 18 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ของ คุรุสภา ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564

เปิดรายชื่อหลักสูตร 18 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ของ คุรุสภา ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564กิจกรรมการพัฒนาตนเอง เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

เริ่มแล้ว! งานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาปี 64 เริ่มลงทะเบียน 1 สิงหาคมนี้ ผ่านทาง www.ksp.or.th

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar จัดเต็ม 3 เฟส เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564

การจัดงานจะแบ่งเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสแรก Pre Webinar เป็นการเผยแพร่คลิป “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่คลิป โดยออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. รับชมผ่านช่องทาง Facebook Fan page คุรุสภา

เฟสสอง การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 ส.ค. 2564 ผ่านระบบ Teleconference Applications โดยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย การเสวนา การบรรยาย โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 เรื่อง ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564
2) การนำเสนอนิทรรศการออนไลน์ “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 จำนวน 31 เรื่อง และ “ผลงานหนึ่ง โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 จำนวน 92 เรื่อง รวม 123 เรื่อง เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564

เฟส 3 Workshop จำนวน 18 เรื่อง กำหนดจัดในวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564
เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน และร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และแอปพลิเคชัน “khuru on mobile โดยเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/

 1.  Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
 2. ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ
 3. การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน Platform Online เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน
 4. เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย : พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน
 5. การบริหารจัดการห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ด้วย Dynamic Mathematics Software
 6. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Education Reimagined: The Future of Learning)
 7. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Design Thinking)
 8. Digital Tools อย่างง่ายเพื่อการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
 9. การวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนเพื่อกำหนดประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนา
 10. Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์
 11. การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 12. การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย Line Application (AR, Avatra)
 13. Skills Framework for Thailand in the Post-COVID19 Era: Building Teacher’s Capacity for Student’s Skill Development กรอบทักษะไทยในยุคหลังโควิด19: เสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน
 14. Digital literacy for Teachers in New normal
 15. Literacy for Post-COVID World
 16. High-Leverage Classroom Practices for Post-COVID era
 17. การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น”
 18. การประเมินฐานสมรรถนะ (Competency – based assessment): การประเมินในห้องเรียน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล เปิดรายชื่อหลักสูตร 18 หลักสูตร อบรมออนไลน์ ของ คุรุสภา ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 จาก https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/