เปิดแล้ว!!! หลักสูตร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้

2209
เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้
เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Science) สำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หรือผู้สอนรายวิชาอื่นที่สนใจ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาให้คุณครูที่สนใจพัฒนาตนเอง ซึ่งคุณครูสามารถนำไปนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตาม ว21 ได้ โดยจะเปิดรับสมัครและอบรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2564

เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้
เปิดแล้ว!!! หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล เก็บชั่วโมง ว21 ได้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หรือผู้สอนรายวิชาอื่นที่สนใจ ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม ภายในหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

1. แนะนำหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4TPlus)

2. แนะนำวิทยาการข้อมูล

3. การรวบรวมและประมวลผลเบื้องต้น

4. การเตรียมข้อมูล

5. Machine Learning และความสัมพันธ์กับวิทยาการข้อมูล

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

7. Python for Data Science

8. Data Storytelling

จำนวนชั่วโมงเรียน
16 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม
มีคะแนนรวม 80% ขึ้นไป(ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

2. เป็นศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร

4. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (C4T) มาแล้ว

5. ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และทำแบบทดสอบนี้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

สมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่!!!

 ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)