เปิด ป.บัณฑิต ม.ราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 12 กันยายน 2564

4748

เปิด ป.บัณฑิต ม.ราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

เปิด ป.บัณฑิต ม.ราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
เปิด ป.บัณฑิต ม.ราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

เปิด ป.บัณฑิต ม.ราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

เพิ่มเพื่อน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
ภาคพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑๘๐ คน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ มีดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติ
การสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
๑.๒ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย ระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย

๒. คุณสมบัติเฉพาะสาขาของผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ
(๒) สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก หรือสำเนา สัญญาจ้างระบุตำแหน่งครูผู้สอน และ
(๓) หนังสืออนุญตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาต”หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว
ข. กรณี ครูผู้ช่วย/ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติการสอนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จะต้องมี
(๓) เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่
ค. กรณี มี.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
(๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทาง
การศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังมีการจำหน่ายออก
(๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การสมัครเข้าศึกษาและใบสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียด และสมัครได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://education.udru.ac.th หรือ http://www.udru.ac.th
ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๕.๒ ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบในทุกกรณี)
๕.๓ สถานที่รับสมัคร รับสมัคร ONLINE ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
๕.๔ สมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://education.udru.ac.th/?p=3786&fbclid=IwAR3RnL4tENle9TeihfDRAaJl2avaePb-oUesHjxeSkmM601_PD843ig4TWA