เปิด  5  ขั้นตอน  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ของ สมศ. เข้าใจง่ายด้วยคลิปวีดีโอ  infographic  

7954

เปิด  5  ขั้นตอน  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ของ สมศ.
เข้าใจง่ายด้วยคลิปวีดีโอ  infographic

 

สวัสดีครับ   ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ  ด้วยทาง สมศ.ได้เผยแพร่  5  ขั้นตอน
การดำเนินงาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.
โดย สรุปเป็น เปิด  5  ขั้นตอน  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ของ สมศ. เข้าใจง่ายด้วยคลิปวีดีโอ  infographic  ดังนี้ครับ..

เปิด  5  ขั้นตอน  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ของ สมศ. เข้าใจง่ายด้วยคลิปวีดีโอ  infographic
เปิด  5  ขั้นตอน  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ของ สมศ. เข้าใจง่ายด้วยคลิปวีดีโอ  infographic

 

5  ขั้นตอนการดำเนินงาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือ สมศ. มีกระบวนการดังนี้

1.สถานศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) แล้วจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดวิเคราะห์ SAR ส่งให้ สมศ. ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

2.สมศ. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (Pre-Analysis) จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด


3.คณะผู้ประเมินพิจารณาผลการดำเนินงานของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Pre-Assessment) เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยกำหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ
– Non-visit (ไม่มีการลงพื้นที่)
– Partial-visit (ลงพื้นที่ 1-2 วัน)
– Full-visit (ลงพื้นที่ 3 วัน)


4.คณะผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อประชุมเสวนาสร้างสรรค์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับบุคลากร หลักฐานเชิงประจักษ์และหน่วยงาน/บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งทำรายงานผลประเมินด้วยวาจา


5.คณะผู้ประเมินภายนอกจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA Report) พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา แล้วจัดส่งให้ สมศ. เพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการประเมิน จากนั้น สมศ. จะจัดส่งให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

 

คลิกที่นี่.เพื่อรับชมวิดีโอแนะนำ
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สมศ.

 

 

ที่มา   สมศ.