เผยแพร่ไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

2219
ไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี
ไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

เผยแพร่ไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔ ได้
กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีแผนการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี โดยนำคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องและมาตรา ๑๖ แห่งพระราชฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังได้กำหนดว่า เมื่อมีการประกาศบังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้มีการพิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้น

หรือกฎหมายที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกให้สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นอกจากนี้ในมาตรา ๑๖ ก็ยังได้กำหนดเพิ่มเติมให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการนั้น โดยจัดทำแผน
๓ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องให้มีการสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการ
จัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจำปี

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจำปีของสถานศึกษาขึ้นให้รองรับการกระทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนที่มีกฎระเบียบเคร่งครัด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียนและติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จักได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐต่อไป

ตัวอย่างปก เผยแพร่ไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

เผยแพร่ไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี
เผยแพร่ไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

ดาวน์โหลด เผยแพร่ไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี

คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ เผยแพร่ไฟล์ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 จาก รร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี จาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล จังหวุดอุดรธานี