Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เผยโฉมใหม่คุรุสภา ยุบ 229 อัตรา โละกมว.

Advertisement

บอร์ดคุรุสภา มีมติปรับโครงสร้างคุรุสภาใหม่ ลดบุคลากร 229 อัตรา
เชื่องานคล่องตัว กระชับ รวดเร็วขึ้น พร้อมยุบคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
สั่งทบทวนควรมีสำนักงานคุรุสภาจังหวัดหรือไม่

Advertisement


เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (19 ส.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
เมื่อเร็วๆนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นชอบการปรับโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ให้กระชับ คล่องตัว และทำงานเร็วขึ้น โดยปรับลดกรอบบุคลากรเหลือ
409 อัตรา จากเดิมที่มีกรอบ 638 อัตรา และจะไม่มีลูกจ้าง ซึ่งลดลง 229
อัตรา แต่การปรับลดอัตราดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลให้มีคนตกงาน
เนื่องจากเป็นกรอบที่กำหนดไว้และปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริง
เพียง 370คน สำหรับส่วนงานภายในจะแบ่งเป็น 6 สำนัก 1 ศูนย์ 1 หน่วย 1 กลุ่ม
มีอัตราดังนี้ เลขาธิการคุรุสภา 1 อัตรา รองเลขาธิการคุรุสภา 2 อัตรา
ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 อัตรา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 3 อัตรา
สำนักมาตรฐานวิชาชีพ 30 อัตรา สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 34
อัตรา สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ 28 อัตรา
สำนักพัฒนาและส่งเสริวิชาชีพ 28 อัตรา สำนักนโยบายและแผน 17 อัตรา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 อัตรา สำนักอำนวยการ 60 อัตรา หน่วยตรวจสอบภายใน
3 อัตรา กลุ่มพัฒนาระบบงาน 4 อัตรา และ หน่วยบริการงานคุรุสภา 185 อัตรา
ာทั้งนี้ การปรับลดบุคลากรดังกล่าวไม่รวมสำนักงานคุรุสภาจังหวัด
ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้เลขาธิการคุรุสภาไปทบทวนว่าควรมีคุรุสภาจังหวัดอยู่
หรือไม่ โดยโครงสร้างใหม่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า
นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ยกเลิกอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(กมว.) เนื่องจากอำนาจซ้ำซ้อนกับบอร์ดคุรุสภา
และจะตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณและวิชาชีพครู เพื่อดูแลภาระงานในเรื่องนี้
พร้อมให้มีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้น
หากคณะกรรมการจรรยาบรรณฯตัดสินแล้วรู้สึกไม่พอใจ
ก็สามารถยื่นเรื่องต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ได้
ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ปรับแก้ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2542 ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารคุรุสภา
จากที่มีกรรมการซึ่งประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนครู และประธานกรรมการ รวมทั้งสิ้น 39 โดยปรับลดเหลือ 23 คน
และมีปลัด ศธ.เป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภาโดยตำแหน่ง
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าปลัด ศธ.ดูแลภาพรวมการใช้ครูทั้งหมดอยู่แล้ว
จึงควรให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการคุรุสภาด้วย.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 14:00 น.

Advertisement

You might also like