เผยโอเน็ตม.3คะแนนเฉลี่ยทั่วปท.ต่ำกว่า50ทุกวิชา

698

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และประกาศผลสอบวันที่ 24 มีนาคม จากเดิมวันที่ 25 มีนาคม สำหรับโอเน็ต ชั้นม.3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ และประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม จากเดิมวันที่ 26 มีนาคม ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดย สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ปรากฏผลดังนี้ โอเน็ต ชั้นม.3 วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 637,491 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 46.36, วิชาสังคมศึกษาฯ ผู้เข้าสอบ 637,245 คน คะแนนเฉลี่ย 49.00, วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 637,406 คน คะแนนเฉลี่ย 31.80, วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 637,256 คน คะแนนเฉลี่ย 29.31 , วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 637,047 คน คะแนนเฉลี่ย 34.99

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า จากการจำแนกตามสังกัด พบว่า โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา และเมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการสอบทุกวิชา โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภูมิภาคอื่นๆ ทุกวิชา ทั้งนี้ โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา และเมื่อจำแนกตามรายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละวิชาดังนี้ วิชาภาษาไทย คือ สาระการฟัง การดู และการพูด วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม วิชาภาษาอังกฤษ คือ สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาคณิตศาสตร์ คือ สาระเรขาคณิตและวิชาวิทยาศาสตร์ คือ สาระสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

“ภาพรวมผลสอบโอเน็ตชั้นม.3 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา” นายสัมพันธ์ กล่าว

ผู้อำนวยการสทศ. กล่าวต่อว่า ส่วนภาพรวมผลสอบ โอเน็ตชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 724,347 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 52.98 วิชาสังคมศึกษาฯ ผู้เข้าสอบ 724,342 คน คะแนนเฉลี่ย 46.68 วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 724,336 คน คะแนนเฉลี่ย 34.59 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 724,285 คน คะแนนเฉลี่ย 40.47 และวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 724,349 คน คะแนนเฉลี่ย 41.22 เมื่อจำแนกตามสังกัด พบว่า โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสกอ.มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกวิชา คือ วิชาภาษาไทย 65.06 วิชาสังคมศึกษาฯ 64.02 วิชาภาษาอังกฤษ 63.36 วิชาคณิตศาสตร์ 64.02 และวิชาวิทยาศาสตร์ 53.71 และผลสอบของปีนี้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 วิชา คือ ภาษาไทย ส่วนวิชาที่เหลือ คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2559

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ สทศ. จัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์ 2560 ในการนี้ สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2559เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 (จากเดิมวันที่ 25 มีนาคม 2560) โดยได้รายงานผลการทดสอบ

ค่าสถิติพื้นฐานจ าแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียนที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระ สรุปได้ดังนี้

จำแนกตามสังกัดได้ดังนี้ 

—– วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 724,347 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.98 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยในลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 3,033 คน(ค่าเฉลี่ย = 65.06) รองลงมา คือ โฮมสคูล มีผู้เข้าสอบ 128 คน(ค่าเฉลี่ย = 61.65) ลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีผู้เข้าสอบ 10 คน (ค่าเฉลี่ย = 57.50) ลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้เข้าสอบ 165,032 คน(ค่าเฉลี่ย = 56.52) และลำดับสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครมีผู้เข้าสอบ 33,856 คน (ค่าเฉลี่ย = 53.86) ตามลำดับ


—– วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้เข้าสอบ 724,342 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.68 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยในลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 3,030 คน(ค่าเฉลี่ย = 60.22) รองลงมา คือ โฮมสคูล มีผู้เข้าสอบ 128 คน(ค่าเฉลี่ย = 54.90) ลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีผู้เข้าสอบ 10 คน (ค่าเฉลี่ย = 54.25)สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผู้เข้าสอบ 71 คน(ค่าเฉลี่ย = 51.94) และลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 165,034 คน (ค่าเฉลี่ย = 51.15) ตามลำดับ


—– วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 724,336 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.59 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยในลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 3,030 คน(ค่าเฉลี่ย = 63.36) รองลงมา คือ โฮมสคูล มีผู้เข้าสอบ 128 คน(ค่าเฉลี่ย = 47.13) ลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 165,031 คน (ค่าเฉลี่ย = 45.04)และลำดับสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครมีผู้เข้าสอบ 33,856 คน (ค่าเฉลี่ย = 34.04) ตามลำดับ


—– วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 724,285 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 40.47 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยในลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 3,032 คน(ค่าเฉลี่ย = 64.02) รองลงมา คือ โฮมสคูล มีผู้เข้าสอบ 128 คน(ค่าเฉลี่ย = 54.06) ลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 165,011 คน (ค่าเฉลี่ย = 46.27)สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้เข้าสอบ 71 คน(ค่าเฉลี่ย = 41.06) และลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีผู้เข้าสอบ 10 คน (ค่าเฉลี่ย = 41.00) ตามลำดับ


—– วิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 724,349 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 41.22 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยในลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 3,031 คน(ค่าเฉลี่ย = 53.71) รองลงมา คือ โฮมสคูล มีผู้เข้าสอบ 128 คน(ค่าเฉลี่ย = 48.07) ลำดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 165,036 คน (ค่าเฉลี่ย = 44.34)สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้เข้าสอบ 71 คน(ค่าเฉลี่ย = 43.36) และสังกัดสถาบันพลศึกษา มีผู้เข้าสอบ 9 คน(ค่าเฉลี่ย = 43.11) ตามลำดับ

ผลการสอบโอเน็ต นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสังกัดได้ดังนี้ 

——————วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 637,491 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.36 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต)มีผู้เข้าสอบ 4,439คน( ค่าเฉลี่ย =59.82)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)มีผู้เข้าสอบ 346,557คน( ค่าเฉลี่ย=48.19)สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ476,748คน ( ค่าเฉลี่ย =46.81)สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยามีผู้เข้าสอบ 1,000คน( ค่าเฉลี่ย =45.88)สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ95,560คน ( ค่าเฉลี่ย =45.86) และสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้เข้าสอบ 701คน( ค่าเฉลี่ย =45.60)ตามลําดับทั้งนี้ในสังกัดโฮมสคูลมีผู้เข้าสอบ 1 คนและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกสังกัด ซึ่งได้คะแนน 69คะแนน

—————วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้เข้าสอบ 637,245คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.00 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 4,439 คน( ค่าเฉลี่ย =64.32) รองลงมาคือสังกัดโฮมสคูล มีผู้เข้าสอบ 1 คนได้คะแนน 52 คะแนนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) มีผู้เข้าสอบ 346,391คน( ค่าเฉลี่ย =50.83)สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ 476,530 คน ( ค่าเฉลี่ย =49.34) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ95,567 คน ( ค่าเฉลี่ย =48.75) สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้เข้าสอบ 702 คน ( ค่าเฉลี่ย =48.43) และสังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยามีผู้เข้าสอบ 1,000 คน( ค่าเฉลี่ย =47.67) ตามลําดับ

—————วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 637,406 คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 31.80 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 4,439 คน( ค่าเฉลี่ย =57.58) รองลงมา คือสังกัดโฮมสคูล มีผู้เข้าสอบ1 คน ( ค่าเฉลี่ย = 48.00)สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 95,519 คน ( ค่าเฉลี่ย =34.91)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) มีผู้เข้าสอบ 346,515 คน ( ค่าเฉลี่ย=32.85) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ 476,705 คน ( ค่าเฉลี่ย =31.39)สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา มีผู้เข้าสอบ 1,002 คน( ค่าเฉลี่ย =30.69)และสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผู้เข้าสอบ 702คน ( ค่าเฉลี่ย =29.38) ตามลําดับ

—————–วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 637,256คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ29.31 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) สูงสุดซึ่งมีผู้เข้าสอบ4,438 คน ( ค่าเฉลี่ย =56.58) รองลงมาคือสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีผู้เข้าสอบ 346,376 คน( ค่าเฉลี่ย =31.38) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 95,531 คน( ค่าเฉลี่ย =29.88) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ 476,551 คน ( ค่าเฉลี่ย =29.53) สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยามีผู้เข้าสอบ 1,000 คน( ค่าเฉลี่ย =26.08) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีผู้เข้าสอบ 8,274 คน ( ค่าเฉลี่ย =25.51) และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผู้เข้าสอบ 43,525 คน ( ค่าเฉลี่ย =24.90) ตามลําดับ

——————-วิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 637,047คนมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.99ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต)สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ4,439 คน ( ค่าเฉลี่ย =50.11) รองลงมาคือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีผู้เข้าสอบ 346,249 คน( ค่าเฉลี่ย =36.05) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้าสอบ 95,537 คน( ค่าเฉลี่ย =35.21) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ 476,377 คน ( ค่าเฉลี่ย =35.12) สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครมีผู้เข้าสอบ 8,266 คน( ค่าเฉลี่ย =33.49) สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยามีผู้เข้าสอบ 1,000 คน ( ค่าเฉลี่ย =33.04) และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผู้เข้าสอบ43,490 คน ( ค่าเฉลี่ย =32.70) ตามลําดับ

————————————————————————————————–

คลิกดูประกาศด้านล่างครับ
ประกาศผลรายโรงเรียน คลิกที่นี่
ประกาศผลรายบุคคล คลิกที่นี่
ระบบประกาศผล E-score

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์