เช็กด่วน!! ศธ.ประกาศเพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปี บริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1707

ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อ ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562ไปแล้วนั้น

เนื่องจากข้อมูลบุคคลและสังกัดของข้าราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้นมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับมาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการในบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามบัญชีแนบท้ายดังแนบ

ส่วนรายละเอียดอื่นนอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายการุณ สกุลประดิษฐ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด

ขอบคุณที่มาจาก สพร.สพฐ.

อ่าน้รื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดคดอทคอม