Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“เพิ่มเวลารู้” ไร้ผลถ้ายังไม่เลิกสอบ

Advertisement

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นแนวคิดที่ดี
แต่กระบวนการปฏิบัติอาจจะยังมีปัญหา
เพราะการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ใช่การเปิดชุมนุมหรือชมรมต่างๆ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เด็กได้มีทางเลือกในการทำกิจกรรมมากขึ้น
แต่การเพิ่มการเรียนรู้ของเด็กคือการให้เด็กได้คิด ลงมือทำ
โดยครูช่วยเหลาความคิดให้กับเด็ก เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักกระบวนการคิด
การทำ เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตาม

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวด้วยว่า
การสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กสามารถนำโจทย์จากปัญหาใกล้ตัวหรือปัญหาสังคม
มาเป็นตัวตั้งได้ อย่างเช่น กระบวนการเรียนรู้ในการเท่าทันสื่อ เพศ สุขภาวะ
หรือทักษะการใช้ชีวิต ทำอย่างไรในการช่วยลดโลกร้อน วิธีการประหยัดพลังงาน
การวางแผนในการใช้จ่าย เป็นต้น อย่างไรก็ตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้
หากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลที่ยังคงมุ่งเน้นระบบแพ้คัดออก
ซึ่งเป็นรากเหง้าฝังลึกในระบบการศึกษาไทย
เด็กไทยก็ยังคงต้องเรียนมากเพื่อเป้าหมายในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ธุรกิจการติวเตอร์ก็ยังบูม
ซึ่งตนได้เสนอให้ล้มเลิกระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยมานานแล้วแต่ก็
ยังไม่เกิดผล
โดยเสนอแนวทางให้เป็นลักษณะของการทำความร่วมมือหรือเอ็มโอยูระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายว่าหากโรงเรียนเน้นสอนกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับเด็กก็สามารถนำเด็กเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่ต้องสอบคัด
เลือก.

 

ที่มา ไทยรัฐฉบับพิมพ์ วันที่ 2 มกราคม 2558

You might also like