เรียน ฟรี ออนไลน์ คณิตพิชิต O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมสอบ O-net

1602

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี เรียนออนไลน์ หลักสูตร คณิตพิชิต O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่ง คุณครูสามารถให้เด็กๆเข้าไปเรียนรู้ เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนก่อนเข้าสอบ O-Net ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ

ไปดูรายละเอียดเนื้อหาวิชาและจุดประสงค์ในหลักสูตรกันเลยค่ะ

รายวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นเฉพาะ เนื้อหาที่นำไปใช้ในการทำข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ จำนวนและการดำเนินการ, สมการและอสมการ, เรขาคณิต, สถิติและความน่าจะเป็น โดยการพัฒนารายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

ในส่วนของชั่วโมงในการเรียนรู้นั้น ใช้เวลาเรียนรู้ จำนวน 10 ชั่วโมงค่ะ โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนแล้ว

1.ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดประกอบด้วย

  • การมีส่วนร่วม (20%)
  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • แบบทดสอบหลังเรียน
  • แบบฝึกหัดท้ายบท (80%)
  • ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปี 60, 61 พร้อมเฉลย

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนของแต่ละบทเรียนก่อน (ทำได้ครั้งเดียว) หากนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาดีแล้ว และสามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องทั้งหมด ให้นักเรียนข้ามไปบทเรียนถัดไปได้ทันที หรือสามารถทบทวนบทเรียนดังกล่าวและทำแบบทดสอบหลังเรียน (ทำได้หลายครั้ง) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

การประเมินผลผ่านรายวิชา จะเน้นที่ “แบบฝึกหัดท้ายบท” ซึ่งมีอยู่ 4 บท บทละ 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน (สามารถตอบได้ 2 ครั้งต่อ 1 ข้อ) รวม 20 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน

ในการพิจารณาผ่านรายวิชา นักเรียนต้องได้คะแนนรวมมากกว่า 60% (รายวิชานี้ไม่มีประกาศนียบัตร)

 

สมัครเรียนวิชานี้

 

วิธีการสมัครเรียน

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Thai MOOC ที่ได้จัดทำหลักสูตรดีๆ สำหรับเด็กๆ
และคุณครูในครั้งนี้เป็นอย่างสูงนะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย