เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สอบรมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ จากระบบ PSUMOOC คลิกที่นี่ 

673

เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สอบรมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ จากระบบ PSUMOOC คลิกที่นี่ 

เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สอบรมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ จากระบบ PSUMOOC คลิกที่นี่ สวัสดีครับ วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ขอรวมบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ จากระบบ PSUMOOC มาให้เพื่อนสมาชิกได้เสริมความรู้และประสบการณ์ครับ วันนี้มีคอร์สเรียนมานำเสนอ 5 คอร์ส ดังนี้ครับ

เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สอบรมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ จากระบบ PSUMOOC คลิกที่นี่ 
เรียนออน ไลน์ฟรี คอร์สเรียน ออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สอบรมออนไลน์ ห้องเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ จากระบบ PSUMOOC คลิกที่นี่

ก่อนอื่นต้องสมัครและลงทะเบียนก่อนครับ คลิกที่นี่ครับ

1.ก้าวแรกสู่ภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับรายวิชา

 • การแนะนำตัว การทักทาย สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถแนะนำตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายได้
 • ผู้เรียนสามารถทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กับสถานการณ์
 • ผู้เรียนสามารถอ่านตัวอักษรฮิรางานะและตัวอักษรคาตาคานะได้

ลิงก์เข้าเรียนก้าวแรกสู่ภาษาญี่ปุ่น

2.พลเมืองที่ดี

เกี่ยวกับรายวิชา

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองการจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจในสถานภาพ บทบาท ตามกฎระเบียบ และ การควบคุมทางสังคม
 •  ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล เมตาเวิร์ส และความร่วมมือระดับโลก
 • ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจ ลักษณะทางวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม ภาวะการตื่นตระหนกทางวัฒนธรรมและการปรับตัวทางวัฒนธรรม

ลิงก์เข้าเรียนพลเมืองที่ดี

3.การบัญชีและภาษีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์

เกี่ยวกับรายวิชา

 • ประเภทธุรกิจตามรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) ประเภทสัญญาเช่าตาม TFRS15 การประยุกต์ใช้การบัญชีสัญญาเช่าตาม TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์ การบันทึกบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงิน ภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจของธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์
 • ผู้เรียนสามารถทำบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงานตามรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
 • ผู้เรียนสามารถจัดทำและบันทึกบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์
 • ผู้เรียนสามารถแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสัญญาเช่าดำเนินงานตามรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ในงบการเงิน

ลิงก์เข้าเรียนการบัญชีและภาษีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์

4.การตลาดระหว่างประเทศสำหรับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เกี่ยวกับรายวิชา

 • ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ วิธีการตัดสินใจเลือกตลาดระหว่างประเทศเป้าหมาย การเข้าตลาดระหว่างประเทศด้วยการส่งออก ระบบแฟรนไชส์ การใช้สัญญาจ้างผลิต การการตั้งฐานการผลิตเอง ปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ: ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าระหว่างประเทศ ราคาตลาดระหว่างประเทศ ช่องทางการจัดจำหน่ายระดับโลก การสื่อสารทางการการตลาดระหว่างประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเบี้องต้นสำหรับการตลาดระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศได้
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศได้
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศได้
 • ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบี้องต้นสำหรับการตลาดระหว่างประเทศได้

ลิงก์เข้าเรียนการตลาดระหว่างประเทศสำหรับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

5.การอ่านงบการเงิน (สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี)

เกี่ยวกับรายวิชา

 • วิธีการอ่านงบแสดงฐานะทางการเงิน วิธีการอ่านงบกำไรขาดทุน วิธีการอ่านงบกระแสเงินสด วิธีการเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถอ่านงบแสดงฐานะทางการเงินได้
 • ผู้เรียนสามารถอ่านงบกำไรขาดทุนได้
 • ผู้เรียนสามารถอ่านงบกระแสเงินสดได้
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกิจการได้

ลิงก์เข้าเรียนการอ่านงบการเงิน (สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี)

ขอบคุณเนื้อหาจาก PSUMOOC

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา คุรุสภาเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์

คอร์สอบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.