เรียนอาชีวะควบสามัญทะลุเป้า

705

วันนี้(25 พ.ค.)ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)
เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรียนจบรับ 2 วุฒิ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ม.6 ว่า
ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการนำร่องปีแรกในปีการศึกษา 2558
จะรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
รวม 588 แห่ง จำนวน 20,000 คน เข้าร่วม แต่ข้อมูลล่าสุดพบว่า
มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 32,604 คน
แบ่งเป็นนักเรียน ในสังกัด สพฐ. 31,895 คน จาก565 โรงเรียน และนักศึกษา
กศน. 709 คน จาก 29ศูนย์ฯ เกินกว่าเป้าหมายการรับถึง 12,604 คน
ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
ก็มีมติให้รับเด็กทุกคนที่สมัครได้เข้าร่วมโครงการ

” การดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบแรก รับนักเรียนที่จบ ม.3
เรียนต่อระดับ ม.ปลายควบปวช.โดยลงทะเบียนที่สถานศึกษาสังกัด สพฐ. หรือ กศน.
ซึ่งปีนี้มีนักเรียน สพฐ.สมัคร 22,290 คน กศน.สมัคร 709 คน และ แบบที่ 2
รับนักเรียนชั้น
ม.1เรียนสะสมหน่วยกิตวิชาแกนวิชาชีพควบคู่กับสายสามัญศึกษาในระดับ ม.ต้น
จากนั้นเมื่อจบชั้น ม.3 หากเรียนต่อกับโครงการฯ หรือ เรียน ปวช.กับ
สอศ.โดยตรงก็สามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้ไม่ต้องเรียนซ้ำ
ทำให้ประหยัดเวลาเรียนลง มีเวลาฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการมากขึ้น
มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งมีนักเรียน สพฐ.สมัคร 9,605 คน ” ดร.อกนิษฐ์
กล่าวและว่า งบประมาณดำเนินการในปี 2558
ได้เจียดจ่ายงบฯเพื่อท๊อปอัพให้สถานศึกษาสำหรับเด็กที่เข้าโครงการต่อคนต่อ
ปี ดังนี้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6,800 บาท พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 4,860
บาท คหกรรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5,100 บาท ศิลปกรรม 5,380 บาท เกษตร/ประมง
5,850 บาท และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 5,500 บาท นอกจากนี้จะมีค่าบริหารจัดการ
2,000 บาท และค่าชุดฝึก 900 บาท. “