Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เรียน/ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอน ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส อาทิ
นักเรียนในชนบทที่ห่างไกล คนพิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล
เป็นต้น การดำเนินการ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐” ก็นับเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการให้ “โอกาส” แก่ ผู้ด้อยโอกาส
คือนักเรียนในชนบท
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซึ่งเป็นองค์กรนำในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ดาวเทียมและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยการรวบรวมเนื้อหาการสอนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ
e-Learning

Advertisement

eDLTV คืออะไร?

“eDLTV” คือ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐” เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning
เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู
ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม
หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ
On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน
และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม

เอกสาร
โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550

บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทสัมภาษณ์ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ใครจัดทำ eDLTV

เนื้อหา ใน eDLTV
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีค่า อาทิ Video Presentation
ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ ที่จัดทำขึ้นของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) โดยคณะครูจากโรงเรียนวังไกลกังวล
เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียน จากกลุ่มโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
(ทสรช.) ในการจัดทำเนื้อหาเพื่อใช้งานในระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รับผิดชอบดูแลระบบให้บริการเผยแพร่ในรูปแบบ Off-line และ On-line
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

บทบาทของหน่วยงานที่ร่วมจัดทำโครงการ pdf

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : บันทึกวีดิทัศน์การสอนออกอากาศของโรงเรียนวังไกลกังวล ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประมาณ 4,000 ชั่วโมง

คณะครูจากโรงเรียนวังไกลกังวล (Content Owner)
: จัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดสด ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และจัดทำสื่อต่างๆ เช่น สไลด์ คู่มือครู ใบความรู้ เป็นต้น
และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในระบบ eDLTV

Advertisement

โรงเรียนในโครงการ ทสรช. (Production Team) : คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ทสรช.
จำนวน 11 แห่ง ประมาณ 150 คน นำเนื้อหาการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล มาใส่ในระบบ eDLTV

SVOA และ Hitachi : สนับสนุนการจัดหา eDLTV School Server ให้แก่โรงเรียน ทสรช.

สบทร. : สนับสนุนการจัดหา eDLTV National Server เพื่อให้บริการออนไลน์ แก่ครู นักเรียน และประชาชน

ขั้นตอนการจัดทำเนื้อหาระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม pdf

โรงเรียนที่ได้รับเครื่องแม่ข่าย (eDLTV School Server)

โรงเรียนในกลุ่ม

จำนวน (โรงเรียน)

โรงเรียนวังไกลกังวล

1

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

14

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

23

โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส

12

โรงเรียนมัธยมศึกษา

18

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

4

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

1

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

2

โรงเรียนเอกชน

2

รวมทั้งสิ้น

77

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาใน eDLTV

© สงวนลิขสิทธ์ เนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบ eDLTV
ในโครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน
โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์
และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

อนุญาตให้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ซึ่งเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบ eDLTV ในโครงการจัดทำเนื้อหา
ระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์)

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่นี่ครับ

คู่มือการเรียนและดาวน์โหลดบทเรียน

ที่มาของข้อมูล : http://edlru.dusit.ac.th/prathom/index.php

You might also like