บทความล่าสุด

สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form โดยจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

0

สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี การศึกษา 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน เพื่อกำกับติดตาม ในรูปแบบ Google form โดยจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการติดตาม การได้รับมอบนมโรงเรียนในโครงการอาหรเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จึงขอให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานการรับมอบนมตามโครงการดังกล่าว ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ขอให้กำกับติดตามการรายงานข้อมูลอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลิงก์สำหรับตอบแบบสอบถาม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKzK3xweL_rdwrtJz5ftgQGUoB3j8sfzKDP-t-TT8j4TM2dQ/viewform 

สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
สพฐ.แจ้งทุกเรียนในสังกัดดำเนินการ ตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งนมและรับมอบนมโรงเรียน ผ่าน Google form ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณที่มาจาก : หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด และ สพฐ.

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซตืครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องที่น่าในเกี่ยวกับ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ 2568 โดยคู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆดังนี้ครับ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ สพฐ. 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณสพฐ. 2568 คู่มือสำหรับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนการ
ที่เน้นเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

 

เรื่องที่น่าสนใจ : สพฐ.จัดสรร ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

สพฐ.จัดสรร ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม

0

 

สพฐ.จัดสรร ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซตืครูอัพเดตดอทอคมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สพฐ.จัดสรร ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู จากสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากําลังครู ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด รวม ๗๐๘ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาต้นทางเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อพิจารณาการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง และให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พร้อมความเห็นของ อ.ก.ค.ศ. ต้นทาง ในการพิจารณา อนุมัติกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคําสั่งตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พร้อมส่งคําสั่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้จัดทําข้อมูลไว้สําหรับควบคุมการใช้ตําแหน่งให้ตรงกันด้วย

๓. อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน ๔๐๙ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน ๑๗๓ อัตรา รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เป็นอัตราว่างที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรอัตรา หรือได้รายงาน ส่งคืนอัตราเนื่องจากไม่มีสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราว่าง

ของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้สงวนอัตราว่างดังกล่าวไว้สําหรับบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

หนังสือแจ้ง-สพท.-ว-6670-ลว-22-พย-66-การกำหนดตำแหน่งฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีตัดโอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_แบบส่งคืน ผบ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_แบบส่งคืน ครู

*แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  วันที่ 24 พ.ย. 66  เวลา 14.36 น. ลำดับที่ 66-70 (สพป.เชียงราย เขต 4)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : OBEC Poll สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่

0

13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องวราวเกี่ยวกับหนังสือน่าอ่านมาฝากทุกท่านครับ โดยวันนี้ขออนุญาตแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับ 13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่ ซึ่งสามารถสรุป 13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่ ดังนี้ครับ
13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่
ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่
และนี่คือ 13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่
1. สู้กับคนโง่ก็เสียเวลาชีวิตเปล่าๆ
2. เราควรทุ่มเทเวลาและพลังงาน กับสิ่งที่เราควบคุมได้
3. สิ่งที่ทำให้เราลืมตัว ก็คือ ศักดิ์ศรีอันไร้ประโยชน์นั่นเอง
4. จงพิจารณาตัวเราตามความเป็นจริง “อย่างสุขุม”
5. อย่าคิดว่าการอวดดีคือความแข็งแกร่ง
6. ในการทำงาน ไม่จำเป็นต้องมองว่าใครคือศัตรู
7. จงให้ความเคารพ ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนแบบไหน
8. ถึงจะไม่ได้กลุ้มอยู่ ก็จงทำหน้ากลุ้มเข้าไว้
9. คนที่นิ่งได้จนถึงที่สุด คือผู้ชนะ
10. คุณกำลังปล่อยให้คนอื่นมาเป็นตัวเอกในชิวิตของคุณอยู่หรือเปล่า
11. การหยุดพักก็ถือเป็นความกล้า การหยุดพักก็ถือเป็นการฝึกฝน
12. จงกระโจนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนเก่ง
13. เป้าหมายของคุณคืออะไร ?

ท่านสามารถกดติดตามเพจ รีวิวหนังสือของเราได้ที่นี่ : ชั้น หนัง สือ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : 16 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://amarinbooks.com/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ วันนี้ฉันตัดสินใจจะให้เวลากับตัวเอง

15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ วันนี้ฉันตัดสินใจจะให้เวลากับตัวเอง

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องวราวเกี่ยวกับหนังสือน่าอ่านมาฝากทุกท่านครับ โดยวันนี้ขออนุญาตแนะนำหนังสือเล่มนี้ คือ วันนี้ฉันตัดสินใจจะให้เวลากับตัวเอง ซึ่งสามารถสรุป 15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ วันนี้ฉันตัดสินใจจะให้เวลากับตัวเอง ดังนี้ครับ

15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ วันนี้ฉันตัดสินใจจะให้เวลากับตัวเอง
15ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ วันนี้ฉันตัดสินใจจะให้เวลากับตัวเอง

และนี่คือ 15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ วันนี้ฉันตัดสินใจจะให้เวลากับตัวเอง

1. “การให้เวลา” กับแต่ละสิ่งอย่างเพียงพอเป็นเรื่องจำเป็นมากนะ
2. ไม่ต้องรีบร้อนไปซะทุกเรื่องก็ได้ ค่อยเป็นค่อยไปบ้างก็ดี
3. ทุกอย่างที่ทำเป็นครั้งแรก ย่อมขลุกขลักและยากลำบากเสมอ
4. ไม่มีสิ่งใดบนโลกใบนี้เติบโตโดยไร้ “บาดแผล”
5. การทำสิ่งใดก็ตามด้วยหัวใจที่ทุ่มเท จงเรียกสิ่งนั้นว่า “ความรัก”

6. จงเป็นดั่งกบที่ย่อตัวก่อนกระโดดให้ไกลขึ้น จงเป็นดั่งจักจั่นที่รอคอยเวลาอันแสนยาวนาน
7. บางสิ่งอ่อนแอ บางสิ่งแข็งแกร่ง บางสิ่งสูญสลายไป และบางสิ่งกำเนิดขึ้น
8. จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับความแตกต่าง
9. บางสิ่งก็ขาดหายไป และบางสิ่งก็ได้กลับคืนมา
10. จงทุ่มเทเวลาด้วยทั้งหมดของหัวใจ

11. ความรู้สึกของคนที่รอคอย คงมืดมิดสนิทยิ่งกว่าค่ำคืนที่แสนยาวนาน
12. เราต่างมีพื้นที่วงกลมเป็นของตัวเอง เพื่อรอวงกลมอีกวงจากใครบางคน
13. ยิ่งปีกแห่งความเชื่อมั่นกางออกมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งโบยบินไปได้ไกลและสูงขึ้นเท่านั้น
14. เพราะฉันรู้ว่าตราบใดที่ฉันไม่หยุด ความสำเร็จจะต้องมาถึงในสักวัน
15. “ฉันในตอนนั้น” รวมกันกลายเป็น “ฉันในตอนนี้”

ท่านสามารถกดติดตามเพจ รีวิวหนังสือของเราได้ที่นี่ : ชั้น หนัง สือ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : 16 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://amarinbooks.com/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

OBEC Poll สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน

0

OBEC Poll สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณครูมานำเสนอเช่นเคยครับ โดยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สร้าง OBEC Poll เพื่อสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยมีรายละเอียดดังนี้

OBEC Poll สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน
OBEC Poll สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน

สพฐ. โดย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่าน ตอบ OBEC Poll “สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน”
ผลการสำรวจครั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการลดภาระงานครู ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2566 ทางลิงก์นี้

https://forms.gle/Lvz7NBcYAoSwEeZA7

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

21 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียด

21 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียด

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องวราวเกี่ยวกับหนังสือน่าอ่านมาฝากทุกท่านครับ โดยวันนี้ขออนุญาตแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับ กล้าที่จะถูกเกลียด ซึ่งสามารถสรุป 21 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียด ดังนี้ครับ

21 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียด
21 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียด

และนี่คือ 21 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียด

1. คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แถมยังมีความสุขได้อีกด้วย
2. ทุกคนต่างใช้ชีวิตเพื่อบรรลุ “เป้าหมาย” ที่ต้องการเหมือนกัน
3. “ความโกรธ” เป็นเครื่องมือที่สามารถควบคุมได้
4. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า “มีสิ่งใดเกิดขึ้น” แต่อยู่ที่ “เราให้ความหมายกับสิ่งนั้นอย่างไร”
5. “คำตอบ” เป็นสิ่งที่คุณค้นหาด้วยตัวเอง ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเล่าให้ฟัง
6. จริงๆแล้วที่คุณรู้สึกทุกข์อยู่ตอนนี้ เป็นเพราะคุณเลือกที่จะมีความทุกข์เอง

7. ความทุกข์ทั้งหมดล้วนเกิดจากความสัมพันธ์
8.”ปมด้วย” คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มเอาความรู้สึกต่ำต้อยมาเป็นข้ออ้าง
9. คนที่ชอบโอ้อวด คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อย
10. ไม่ต้องแข่งกับใคร แค่มุ่งที่จะไปข้างหน้าก็พอแล้ว ไปให้ไกลกว่าจุดที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบัน
11. การสร้างข้ออ้างต่างๆขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงภารกิจของชีวิตก็คือ “การโกหกตัวเอง” นั่นเอง
12. ไม่สำคัญว่าเราได้หรือไม่ได้อะไรมาบ้าง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร

13. จงปรารถณาการเป็นที่ยอมรับ อย่าใช้ชีวิตตามความคาดหวังของ “คนอื่น”
14. เราสามารถจูงม้าไปริมแม่น้ำได้ แต่ไม่สามารถบังคับให้ม้ากินน้ำได้
15. เราไม่สามารถห้ามไม่ให้คนอื่นเกลียดเราได้ ทุกคนล้วนมีความเกลียดด้วยกันทั้งนั้น
16. “ผมคือผม” “คุณคือคุณ”
17. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ตัดสิน “คุณค่า” ของคนอื่น

18. คนเราจะมีความกล้าก็ต่อเมื่อคิดว่าตัวเองมีคุณค่าเท่านั้น
19. แค่เรามีชีวิตอยู่ก็มีประโยชน์กับใครสักคนแล้ว
20. จงมอบ “ความหมาย” ให้กับชีวิตที่ไม่มีความหมาย
21. โลกใบนี้เรียบง่าย ชีวิตของเราก็เช่นกัน

ท่านสามารถกดติดตามเพจ รีวิวหนังสือของเราได้ที่นี่ : ชั้น หนัง สือ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : 16 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://amarinbooks.com/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

16 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น

0

16 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องวราวเกี่ยวกับหนังสือน่าอ่านมาฝากทุกท่านครับ โดยวันนี้ขออนุญาตแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับ แล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถสรุป 16 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น ดังนี้ครับ

16 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น
16ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น

และนี่คือ 16ข้อคิดที่ได้จากหนังสือแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้น
1. เพราะตัวเราในวันนี้ได้เดินผ่านวันเวลา เรียนรู้ เติบโตจากตัวเราในวันวาน และเป็นเราในแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม

2. สิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แต่คือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้ได้ต่างหาก
3. เราไม่ได้อยู่เดียวดายบนโลกใบนี้ มีคนอีกมากมายให้เราต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์ไว้ในชีวิต การมีคนให้นึกถึงหรือคิดถึง คือหลักฐานในหัวใจของเราว่า ครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับใครบางคน ได้เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้
4. เลิกพูดว่าใครดีเกินไป การบอกว่าไม่รักกันแล้ว สั้นๆง่ายๆ อาจเป็นวิธีการที่ทำให้เราทำร้ายกันน้อยที่สุด
5. วันนี้มีใครเดินเข้ามา วันหนึ่งเขาอาจเดินออกไป สิ่งสำคัญ คือ รักษาหัวใจของเราที่มีอยู่ไว้ให้ดี
6. คนที่ขอบคุณปัญหา จะเป็นคนที่ดีขึ้นจากทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

7. ทุกครั้งที่รับฟังเสียงของคนอื่น อย่าลืมหันกลับมาถามหัวใจของเราด้วยว่า นั่นใช่อย่างที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่า
8. จงลืมตาขึ้น เช็ดน้ำตาให้แห้ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านมันไปให้ได้
9. การแบกปัญหาไว้ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น แต่การยอมปล่อยต่างหากที่จะช่วยให้เราก้าวต่อไป
10. ยากกว่าการรู้จักกัน คือ การกลับไปเป็นคนไม่รู้จักกัน แม้จะเจ็บปวดแต่เราก็ไม่อาจหลีกหนีความจริง
11. ความเงียบ ทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้น

12. บางทีเราก็ได้บทเรียนที่ล้ำค่า จากเรื่องวันนั้นที่เราเองก็ไม่ได้อาจชอบใจ มันทำให้เราแข็งแกร่ง และเก่งขึ้น
13. ทัศนคติที่ดี จะเหมือนเข็มทิศไม่ให้เราหลงไปในความทุกข์ ความอดทน จะทำให้เราผ่านความทุกข์นั้นได้
14. การรักตัวเอง คือ การเห็นคุณค่าในตัวเอง
15. หัวใจเป็นสิ่งมีค่า เราจึงควรรักษาไว้อย่างดี หนึ่งในวิธีการรักษาหัวใจของเราให้ดีที่สุด คือการปล่อยเรื่องแย่ๆจากเราไป
16. อย่าปล่อยให้หัวใจของเราจมอยู่กับความเศร้าเลยนะ กอดตัวเองแน่นๆ แล้วกลับมามีความสุขกับชีวิต

ท่านสามารถกดติดตามเพจ รีวิวหนังสือของเราได้ที่นี่ : ชั้น หนัง สือ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : เอกสารประกอบ การจัดซื้อ – จัดจ้าง โครงการอาหารกลางวัน (ไฟล์word) 2566 2567 ดาวน์โหลดที่นี่!!

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://amarinbooks.com/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

สพฐ. สำรวจความคิดเห็น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว PA 2566

0

สพฐ. สำรวจความคิดเห็น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว PA 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สำรวจความคิดเห็น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว PA ในปี 2566 ซึ่งมีข้อมูลที่ สพฐ. สำรวจความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการขอวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA 2566 ดังนี้

สพฐ. สำรวจความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการขอวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA 2566
สพฐ. สำรวจความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการขอวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” เพื่อทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และความคิดเห็นต่อระบบ DPA รวมถึงการประเมิน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้เป็นข้อมูลนำเสนอต่อ ก.ค.ศ. ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ต่อไป

คุณครูสามารถร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ และความคิดเห็นต่อระบบ DPA  ได้ที่ลิงก์ดังนี้

https://forms.gle/j8mxbb2Djnh63Wzr9

ลิงก์สำรอง :

https://forms.gle

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดตามลิงก์เว็บไซต์ สพร. : https://personnel.obec.go.th/home/archives/58751

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

การช่วยราชการของข้าราชการครู 2566 เพิ่มเติมให้ ครูขอช่วยราชการได้อีก 2 กรณี หนังสือ สพฐ. ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566

0

การช่วยราชการของข้าราชการครู 2566 เพิ่มเติมให้ ครูขอช่วยราชการได้อีก 2 กรณี หนังสือ สพฐ. ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคตอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การช่วยราชการของข้าราชการครู 2566 เพิ่มเติมให้ ครูขอช่วยราชการได้อีก 2 กรณี โดยหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้ครับ

การช่วยราชการของข้าราชการครู 2566 เพิ่มเติมให้ ครูขอช่วยราชการได้อีก 2 กรณี หนังสือ สพฐ. ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566
การช่วยราชการของข้าราชการครู2566 เพิ่มเติมให้ ครูขอช่วยราชการได้อีก 2 กรณี หนังสือ สพฐ. ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ติดตามคู่สมรส) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยกเว้นให้ช่วยราชการได้ 5 กรณี ได้แก่ 1) ติดตามคู่สมรส 2) เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงต้องรักษาตัว 3) ถูกคุกคามต่อชีวิต 4) ช่วยราชการในหน่วยงานหรือสถานศึกษาขาดอัตรากำลัง 5) ช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชประสงค์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการครู ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดนโยบาย ให้ข้าราชการครูช่วยราชการเพิ่มเติมจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอีก 2 กรณี ดังนี้

1. ช่วยราชการที่โรงเรียนในโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ดูแลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่เจ็บป่วยร้ายแรง

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณารับย้ายข้าราชการครู ที่ช่วยราชการโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 (ว 16 และ ว 17 ) สพฐ. เตรียมใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมกลุ่มกันเปิดสอบที่เดียว ควบรวมทุกเขตพื้นที่ฯ คาดเป็นสอบ ม.ค. – ก.พ. 2567

การช่วยราชการของข้าราชการครู 2566 เพิ่มเติมให้ ครูขอช่วยราชการได้อีก 2 กรณี หนังสือ สพฐ. ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566
การช่วยราชการของข้าราชการครู2566 เพิ่มเติมให้ ครูขอช่วยราชการได้อีก 2 กรณี หนังสือ สพฐ. ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ดังนั้นสรุปได้ว่าคุณครูสามารถที่จะช่วยราชการ ได้ทั้งหมด 7 กรณีคือ

1) ติดตามคู่สมรส

2) เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงต้องรักษาตัว

3) ถูกคุกคามต่อชีวิต

4) ช่วยราชการในหน่วยงานหรือสถานศึกษาขาดอัตรากำลัง

5) ช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชประสงค์

6) ช่วยราชการที่โรงเรียนในโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7) ดูแลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่เจ็บป่วยร้ายแรง

อย่างไรก็ตามท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ สพฐ. เรื่องการช่วยราชการของข้าราชการครู 2566 เพิ่มเติมลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ : การช่วย ราชการ ของข้าราชการครู 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล