“เร่งรัด-วางระบบ-เพิ่มประสิทธิภาพ” รักษาการเลขาธิการคุรุสภา “ประวิต เอราวรรณ์” มอบนโยบายคุรุสภา

636

“เร่งรัด-วางระบบ-เพิ่มประสิทธิภาพ” รักษาการเลขาธิการคุรุสภา “ประวิต เอราวรรณ์” มอบนโยบายคุรุสภา

“เร่งรัด-วางระบบ-เพิ่มประสิทธิภาพ” รักษาการเลขาธิการคุรุสภา “ประวิต เอราวรรณ์” มอบนโยบายคุรุสภา
“เร่งรัด-วางระบบ-เพิ่มประสิทธิภาพ” รักษาการเลขาธิการคุรุสภา “ประวิต เอราวรรณ์” มอบนโยบายคุรุสภา

รักษาการเลขาธิการคุรุสภา “ประวิต เอราวรรณ์” มอบนโยบายคุรุสภา “เร่งรัด-วางระบบ-เพิ่มประสิทธิภาพ” ขับเคลื่อนงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมเชื่อมโยงภารกิจสำนักงาน ก.ค.ศ.

(31 ม.ค. 2565 ) ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา : รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวคิดในการขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภาให้แก่ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกลุ่ม ซึ่งได้มอบหมายให้นำเสนอแผนปฏิบัติการ (Quick win) 3 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 เพื่อให้เห็นว่าในรอบ 3 เดือน จะต้องทำอะไรบ้าง ตนจะใช้ศักยภาพเดินหน้าคุรุสภาให้ได้

ทั้งนี้ มีนโยบายการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 3 ระดับ คือ 1) เร่งรัด 2) วางระบบ 3) เพิ่มประสิทธิภาพ

เรื่องที่ต้องเร่งรัด

1.การจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2565 หรือการสอบเพื่อรับใบอนุญาตฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 ก.พ. นี้
2.การดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) มีมติแล้ว
4.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

เรื่องที่ต้องวางระบบ

1.ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.การรับรองปริญญาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

เรื่องที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ

1.เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการคณะต่าง ๆ
2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร
3.การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและงานบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร และการสื่อสารสาธารณะ

นอกจากตนดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.ค.ศ. แล้ว ได้มารักษาการเลขาธิการคุรุสภา จะมีการบูรณาการระบบพัฒนาวิชาชีพครู ในบทบาทคุรุสภา ให้มีจุดเชื่อมโยงกับภารกิจของสำนักงาน ก.ค.ศ. อาทิ ระบบการคัดเลือกครูใหม่, ระบบพัฒนาการเข้าสู่วิชาชีพสำหรับครูใหม่, ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของครูใหม่, ระบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู, ระบบการพัฒนาวิชาชีพ, ระบบการสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และระบบการเข้าสู่วิทยฐานะ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้มองว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้า แต่ขอให้ทุกคนเป็นผู้นำด้วยกัน

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ การประเมินเพื่อขอมี หรือ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” ว PA โดย กคศ. และ starfish อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2565